Koranen på norsk‎

Lytt, les, søk eller last ned Koranen med norsk oversettelse

< Søk: >
Velg kapittel » download
cancel
1. Al-Fâtihah2. Al-Baqarah
3. Âl-´Imrân4. Al-Nisâ
5. Al-Mâ´idah6. Al-An´âm
7. Al-A´râf8. Al-Anfâl
9. Al-Tauba10. Jûnus
11. Hûd12. Jûsuf
13. Al-Ra´d14. Ibrâhîm
15. Al-Hidjr16. Al-Nahl
17. Banî Isrâ´îl18. Al-Kahf
19. Mariam20. Tâhâ
21. Al-Ambijâ22. Al-Hadjdj
23. Al-Mu´minûn24. Al-Nûr
25. Al-Furqân26. Al-Sju´arâ
27. Al-Naml28. Al-Qasas
29. Al-´Ankabût30. Al-Rûm
31. Luqmân32. Al-Sadjdah
33. Al-Ahzâb34. Al-Sabâ
35. Al-Fâtir36. Jâ Sîn
37. Al-Sâffât38. Sâd
39. Al-Zumar40. Al-Mu´min
41. Hâ Mîm Sadjdah42. Al-Sjûrâ
43. Al-Zukhruf44. Al-Dukhân
45. Al-Djâthija46. Al-Ahqâf
47. Muhammad48. Al-Fath
49. Al-Hudjurât50. Qâf
51. Al-Dhârijât52. Al-Tûr
53. Al-Nadjm54. Al-Qamar
55. Al-Rahmân56. Al-Wâqi´ah
57. Al-Hadîd58. Al-Mudjâdilah
59. Al-Hasjr60. Al-Mumtahanah
61. Al-Saff62. Al-Djumu´ah
63. Al-Munâfiqûn64. Al-Taghâbun
65. Al-Talâq66. Al-Tahrîm
67. Al-Mulk68. Al-Qalam
69. Al-Hâqqah70. Al-Ma´âridj
71. Nûh72. Al-Djinn
73. Al-Muzzammil74. Al-Muddaththir
75. Al-Qijâmah76. Al-Dhar
77. Al-Mursalât78. Al-Naba
79. Al-Nâzi´ât80. Al-´Abasa
81. Al-Takwîr82. Al-Infitâr
83. Al-Tatfîf84. Al-Insjiqâq
85. Al-Burûdj86. Al-Târiq
87. Al-A´lâ88. Al-Ghâsjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Al-Sjams92. Al-Lail
93. Al-Dhuhâ94. Al-Insjirâh
95. Al-Tîn96. Al-´Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Al-Zilzâl100. Al-´Âdijât
101. Al-Qâri´ah102. Al-Takâthur
103. Al-´Asr104. Al-Humazah
105. Al-Fîl106. Al-Quraisj
107. Al-Mâ´ûn108. Al-Kauthar
109. Al-Kâfirûn110. Al-Nasr
111. Al-Lahab112. Al-Ikhlâs
113. Al-Falaq114. Al-Nâs
89: Al-Fadjr
Åpenbart før Hidjra, antall rukú 1, vers 31
89:1  I Allahs navn, den Nåderike, den Barmhjertige.
89:2  Ved (det nære) daggryet,
89:3  og de ti netter,
89:4  og det like og det ulike,
89:5  og natten, når den iler (mot sin ende).

Versene 2-5 inneholder enda en mektig profeti. Da denne sûra ble åpenbart, var muslimene ofre for en knugende forfølgelse og deres fremtidsutsikter var - sett med verdens øyne - nedslående. I vers 2 meddelte Allah, at daggryet ikke var langt borte. Det ville være ialt ti netter, dvs. 10 års forfølgelse i Makka. Disse ville bli fulgt av den Hellige Profetens (s.a.) emigrasjon til Jathrib (Madîna), ledsaget av Abû Bakr ("det like" egentlig: "dobbelt, to"), kun to mot Quraisj-stammens samlede makt, med Allah som den tredje ("det ulike"), se 9:40. Makkanernes hevnlyst ville forfølge dem til Madîna, hvor de hvert øyeblikk var gjenstand for Quraisj-stammens hevnplaner. Denne siste natt (det siste år) ville bli brakt til en avslutning av slaget ved Badr (år 1 etter Hidjra: emigrasjon), da Quraisjens makt ville bli brutt og den nye æras daggry sette inn. Det ville stadig være prøvelser i fremtiden, men redselens netter ville være forbi. - Det kan også her være en profeti om de 10 århundredes nedgang etter de første 3 århundredenes fremgang. Deretter kommer daggryet igjen etter enda et århundre.

89:6  Er det ikke her et tegn for de forstandige?
89:7  Har du ikke sett hvorledes din Herre handlet med 'Âd?
89:8  (Folket) Iram, som reiste de høye pilarer,
89:9  hvis like har ikke blitt skapt i (disse deler)?
89:10  Og Thamûd, som uthulte klippene i dalen?
89:11  Og Farao, (som var) vel utrustet?
89:12  Disse begikk overgrep i landene,
89:13  og økte uretten i dem!
89:14  Så lot din Herre straffens svøpe treffe dem,
89:15  din Herre er sannelig (alltid) på vakt.
89:16  Betrakt mennesket, når dets Herre prøver det og ærer det og viser det Sin nåde, så sier det: Min Herre har æret meg.
89:17  Og når Han prøver det og innskrenker dets føde, så sier det: Min Herre har vanæret meg.
89:18  Nei, men dere ærer ikke de foreldreløse,
89:19  og oppfordrer ikke (hverandre) til å bespise de fattige,
89:20  og dere sluker (andres) arv, fortærende (grådig) og fullstendig,
89:21  og dere elsker rikdom med overstrømmende kjærlighet.
89:22  Men nei, når jorden knuses fullstendig i stykker,
89:23  og din Herre og englene kommer i rekker og rader.
89:24  Og Helvete blir brakt (nær) på den dag. På den dag vil mennesket la seg formane, men til hvilken nytte vil den formaningen være for det?
89:25  Det vil si: Om jeg bare hadde sendt foran (gode gjerninger) for mitt liv.
89:26  Så på den dag kan ingen straffe som Hans straff.