Koranen på norsk‎

Lytt, les, søk eller last ned Koranen med norsk oversettelse

< Søk: >
Velg kapittel » download
cancel
1. Al-Fâtihah2. Al-Baqarah
3. Âl-´Imrân4. Al-Nisâ
5. Al-Mâ´idah6. Al-An´âm
7. Al-A´râf8. Al-Anfâl
9. Al-Tauba10. Jûnus
11. Hûd12. Jûsuf
13. Al-Ra´d14. Ibrâhîm
15. Al-Hidjr16. Al-Nahl
17. Banî Isrâ´îl18. Al-Kahf
19. Mariam20. Tâhâ
21. Al-Ambijâ22. Al-Hadjdj
23. Al-Mu´minûn24. Al-Nûr
25. Al-Furqân26. Al-Sju´arâ
27. Al-Naml28. Al-Qasas
29. Al-´Ankabût30. Al-Rûm
31. Luqmân32. Al-Sadjdah
33. Al-Ahzâb34. Al-Sabâ
35. Al-Fâtir36. Jâ Sîn
37. Al-Sâffât38. Sâd
39. Al-Zumar40. Al-Mu´min
41. Hâ Mîm Sadjdah42. Al-Sjûrâ
43. Al-Zukhruf44. Al-Dukhân
45. Al-Djâthija46. Al-Ahqâf
47. Muhammad48. Al-Fath
49. Al-Hudjurât50. Qâf
51. Al-Dhârijât52. Al-Tûr
53. Al-Nadjm54. Al-Qamar
55. Al-Rahmân56. Al-Wâqi´ah
57. Al-Hadîd58. Al-Mudjâdilah
59. Al-Hasjr60. Al-Mumtahanah
61. Al-Saff62. Al-Djumu´ah
63. Al-Munâfiqûn64. Al-Taghâbun
65. Al-Talâq66. Al-Tahrîm
67. Al-Mulk68. Al-Qalam
69. Al-Hâqqah70. Al-Ma´âridj
71. Nûh72. Al-Djinn
73. Al-Muzzammil74. Al-Muddaththir
75. Al-Qijâmah76. Al-Dhar
77. Al-Mursalât78. Al-Naba
79. Al-Nâzi´ât80. Al-´Abasa
81. Al-Takwîr82. Al-Infitâr
83. Al-Tatfîf84. Al-Insjiqâq
85. Al-Burûdj86. Al-Târiq
87. Al-A´lâ88. Al-Ghâsjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Al-Sjams92. Al-Lail
93. Al-Dhuhâ94. Al-Insjirâh
95. Al-Tîn96. Al-´Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Al-Zilzâl100. Al-´Âdijât
101. Al-Qâri´ah102. Al-Takâthur
103. Al-´Asr104. Al-Humazah
105. Al-Fîl106. Al-Quraisj
107. Al-Mâ´ûn108. Al-Kauthar
109. Al-Kâfirûn110. Al-Nasr
111. Al-Lahab112. Al-Ikhlâs
113. Al-Falaq114. Al-Nâs
84: Al-Insjiqâq
Åpenbart før Hidjra, antall rukú 1, vers 26
84:1  I Allahs navn, den Nåderike, den Barmhjertige.
84:2  Når himmelen vil briste,
84:3  og lytte til sin Herre - og dette sømmer seg for den -
84:4  og når jorden utbres,
84:5  og kaster ut (alt) det som finnes på den, og (ser ut) til å bli tom,
84:6  og lytter til sin Herre - og dette sømmer seg for den -

Versene 2-6 henviser til en tid, da himmelske tegn vil bli overmåte tallrike, endog folk i høye stillinger begynner å rette deres oppmerksomhet mot den åpenbarte rettledningen - en tid hvor jorden vil "kaste fra seg" sine rikdommer i så stor målestokk, at den vil synes å uttømme seg. De brede folkemasser vil da undre seg og gripe til Qur'ânen, hvor hele denne utviklingen er forutsagt.

84:7  du, Å menneske, sleper deg sannelig til din Herre med stor møye, så du vil møte Ham.
84:8  Hva så angår den som mottar sin bok i høyre hånd,
84:9  vil hurtig få en lett dom,
84:10  og han vil vende tilbake til sine egne med fryd.
84:11  Men når det gjelder den, som mottar sin bok bak sin rygg -

"Bak sin rygg" betyr enten: "skjult på grunn av forlegenhet", eller "som gjengjeldelse for å ha kastet Guds Bok bak sin rygg".

84:12  (den) vil visselig (fortsette å) rope: Ve (meg), Ve (meg),
84:13  og han skal brenne i Helvete.
84:14  (Før dette) levde det med fryd blant sine egne,
84:15  han trodde visselig at han aldri skulle vende tilbake (til Allah).
84:16  Men nei, dets Herre så det visselig.
84:17  Men nei. Jeg sverger ved skumringen,
84:18  og natten, og hva den samler,
84:19  og månen, når den blir full,
84:20  at dere gradvis skal bringes fra en tilstand til en annen.

Versene 17-20 inneholder en profeti om muslimenes midlertidige nedgangsperiode og deres andre strålende oppgang. Månen betegner her den Utlovede Messias, som trofast og fullkomment vil gjenspeile solens strålende lys, dvs. som vil gjengi verden Profet Muhammads (s.a.) rene og fullkomne lære. Månen blir full den 14. dag, (ved å følge månekalenderen), og dette forteller da at den Utlovede Messias skal komme i det 14. århundret.

84:21  Så hva er det som feiler dem, ettersom de ikke tror.
84:22  Og når Qur'ânen foreleses dem, bøyer de seg ikke i underkastelse.

Verset etterfølges av sadjda.

84:23  Nei, de som er vantro, forkaster (den).
84:24  Og Allah vet best hva de samler.
84:25  Forkynn dem da en smertelig straff.
84:26  Unntagen dem som tror og handler rettferdig - en belønning uten ende vil være deres.

Illâ (unntagen, kun, men) er her istithnâ munqat' ifølge ibn Kathîr, og oversettes derfor her: "unntagen".