Koranen på norsk‎

Lytt, les, søk eller last ned Koranen med norsk oversettelse

< Søk: >
Velg kapittel » download
cancel
1. Al-Fâtihah2. Al-Baqarah
3. Âl-´Imrân4. Al-Nisâ
5. Al-Mâ´idah6. Al-An´âm
7. Al-A´râf8. Al-Anfâl
9. Al-Tauba10. Jûnus
11. Hûd12. Jûsuf
13. Al-Ra´d14. Ibrâhîm
15. Al-Hidjr16. Al-Nahl
17. Banî Isrâ´îl18. Al-Kahf
19. Mariam20. Tâhâ
21. Al-Ambijâ22. Al-Hadjdj
23. Al-Mu´minûn24. Al-Nûr
25. Al-Furqân26. Al-Sju´arâ
27. Al-Naml28. Al-Qasas
29. Al-´Ankabût30. Al-Rûm
31. Luqmân32. Al-Sadjdah
33. Al-Ahzâb34. Al-Sabâ
35. Al-Fâtir36. Jâ Sîn
37. Al-Sâffât38. Sâd
39. Al-Zumar40. Al-Mu´min
41. Hâ Mîm Sadjdah42. Al-Sjûrâ
43. Al-Zukhruf44. Al-Dukhân
45. Al-Djâthija46. Al-Ahqâf
47. Muhammad48. Al-Fath
49. Al-Hudjurât50. Qâf
51. Al-Dhârijât52. Al-Tûr
53. Al-Nadjm54. Al-Qamar
55. Al-Rahmân56. Al-Wâqi´ah
57. Al-Hadîd58. Al-Mudjâdilah
59. Al-Hasjr60. Al-Mumtahanah
61. Al-Saff62. Al-Djumu´ah
63. Al-Munâfiqûn64. Al-Taghâbun
65. Al-Talâq66. Al-Tahrîm
67. Al-Mulk68. Al-Qalam
69. Al-Hâqqah70. Al-Ma´âridj
71. Nûh72. Al-Djinn
73. Al-Muzzammil74. Al-Muddaththir
75. Al-Qijâmah76. Al-Dhar
77. Al-Mursalât78. Al-Naba
79. Al-Nâzi´ât80. Al-´Abasa
81. Al-Takwîr82. Al-Infitâr
83. Al-Tatfîf84. Al-Insjiqâq
85. Al-Burûdj86. Al-Târiq
87. Al-A´lâ88. Al-Ghâsjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Al-Sjams92. Al-Lail
93. Al-Dhuhâ94. Al-Insjirâh
95. Al-Tîn96. Al-´Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Al-Zilzâl100. Al-´Âdijât
101. Al-Qâri´ah102. Al-Takâthur
103. Al-´Asr104. Al-Humazah
105. Al-Fîl106. Al-Quraisj
107. Al-Mâ´ûn108. Al-Kauthar
109. Al-Kâfirûn110. Al-Nasr
111. Al-Lahab112. Al-Ikhlâs
113. Al-Falaq114. Al-Nâs
81: Al-Takwîr
Åpenbart før Hidjra, antall rukú 1, vers 30
81:1  I Allahs navn, den Nåderike, den Barmhjertige.
81:2  Når solen formørkes,

Profeten (s.a.) er i Qur'ânen blitt skildret som solen (i det åndelige univers). Verset sier, at Profetens (s.a.) sannhet en gang vil bli stilt midlertidig i skygge, idet muslimene vil oppleve en forfallsperiode.

81:3  og stjernene fordunkles,

Når åndelig viten kommer inn i en forfallsperiode.

81:4  og fjellene settes i bevegelse,

Når makthavernes autoritet undermineres.

81:5  og de ti måneder gamle kameler forsømmes,

Når kamelen erstattes av andre transportmidler (se Misjkât 26:5).

81:6  og når de ville (skapninger) samles sammen,

Når dyr samles i zoologiske hager - eller når primitive mennesker anbriges i organiserte, siviliserte samfunn. Kan også forstås om oppgang av de tilbakestående nasjoner.

81:7  og når havene spaltes,

Ved bygning av kanaler mellom hav, f. eks. ved bygning av Suez- og Panama-kanalen. Bihâr kan også bety "floder, byer" - vi kunne oversette: "når elvene ledes bort til avvanningsoppgaver" eller: "når byene vokser overmåtelig".

81:8  og når (ulike) mennesker bringes (nær) hverandre,

Når menneskelig samkvem tiltar på grunn av transportmidlers hurtige utvikling. Jf. også våre dagers organiserte turisme.

81:9  og når den levende begravde etterspørres,
81:10  for hvilken forbrytelse ble hun drept?
81:11  Og når bøkene spres,
81:12  og når himmelen blottes,

Vekst i astronomisk viten - våre dagers romfartseksperimenter.

81:13  og når Helvete antennes,

Når ondskap og forbrytelse tar enormt overhånd.

81:14  og når Paradiset bringes nær,

Når endog en liten grad av rettferdighet vil bli velsignet med en stor belønning og bringe en person nærmere Allah.

81:15  da vil enhver sjel vite hva den har frembrakt.
81:16  Nei! Jeg sverger ved dem som trekker seg tilbake etter å ha utført hemmelige handlinger.
81:17  (Og) ved båtene som har ankret,
81:18  og natten, når den tildekker,
81:19  og morgengryet når det begynner å ånde,

Versene 18-19 betyr at muslimenes forfall vil være midlertidig, og at det vil etterfølges av en annen strålende oppgangsperiode - liksom dagen før natten.

81:20  at dette visselig er et ord av et edelt Sendebud,
81:21  utstyrt med makt, sikkert stående for tronens Herre,
81:22  adlydet (av sine tilhengere), og samtidig trofast (mot sitt verv).
81:23  Og deres ledsager er ikke besatt.
81:24  Og han så det visselig på den klare horisonten.

Substantivet hu betyr her enten "det" (Islâms strålende fremtid), eller "ham" (den Hellige Profeten (s.a.)). Det kan for det første betegne oppfyllelsen av profetien om Islâms strålende fremtid, eller det kan bety at Profeten (s.a.) så seg selv i østen i skikkelse av den Utlovede Messias.

81:25  Og han er ikke tilbakeholdende når det gjelder det usette,
81:26  heller ikke er det Satans, den forbannedes ord.