Koranen på norsk‎

Lytt, les, søk eller last ned Koranen med norsk oversettelse

< Søk: >
Velg kapittel » download
cancel
1. Al-Fâtihah2. Al-Baqarah
3. Âl-´Imrân4. Al-Nisâ
5. Al-Mâ´idah6. Al-An´âm
7. Al-A´râf8. Al-Anfâl
9. Al-Tauba10. Jûnus
11. Hûd12. Jûsuf
13. Al-Ra´d14. Ibrâhîm
15. Al-Hidjr16. Al-Nahl
17. Banî Isrâ´îl18. Al-Kahf
19. Mariam20. Tâhâ
21. Al-Ambijâ22. Al-Hadjdj
23. Al-Mu´minûn24. Al-Nûr
25. Al-Furqân26. Al-Sju´arâ
27. Al-Naml28. Al-Qasas
29. Al-´Ankabût30. Al-Rûm
31. Luqmân32. Al-Sadjdah
33. Al-Ahzâb34. Al-Sabâ
35. Al-Fâtir36. Jâ Sîn
37. Al-Sâffât38. Sâd
39. Al-Zumar40. Al-Mu´min
41. Hâ Mîm Sadjdah42. Al-Sjûrâ
43. Al-Zukhruf44. Al-Dukhân
45. Al-Djâthija46. Al-Ahqâf
47. Muhammad48. Al-Fath
49. Al-Hudjurât50. Qâf
51. Al-Dhârijât52. Al-Tûr
53. Al-Nadjm54. Al-Qamar
55. Al-Rahmân56. Al-Wâqi´ah
57. Al-Hadîd58. Al-Mudjâdilah
59. Al-Hasjr60. Al-Mumtahanah
61. Al-Saff62. Al-Djumu´ah
63. Al-Munâfiqûn64. Al-Taghâbun
65. Al-Talâq66. Al-Tahrîm
67. Al-Mulk68. Al-Qalam
69. Al-Hâqqah70. Al-Ma´âridj
71. Nûh72. Al-Djinn
73. Al-Muzzammil74. Al-Muddaththir
75. Al-Qijâmah76. Al-Dhar
77. Al-Mursalât78. Al-Naba
79. Al-Nâzi´ât80. Al-´Abasa
81. Al-Takwîr82. Al-Infitâr
83. Al-Tatfîf84. Al-Insjiqâq
85. Al-Burûdj86. Al-Târiq
87. Al-A´lâ88. Al-Ghâsjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Al-Sjams92. Al-Lail
93. Al-Dhuhâ94. Al-Insjirâh
95. Al-Tîn96. Al-´Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Al-Zilzâl100. Al-´Âdijât
101. Al-Qâri´ah102. Al-Takâthur
103. Al-´Asr104. Al-Humazah
105. Al-Fîl106. Al-Quraisj
107. Al-Mâ´ûn108. Al-Kauthar
109. Al-Kâfirûn110. Al-Nasr
111. Al-Lahab112. Al-Ikhlâs
113. Al-Falaq114. Al-Nâs
8: Al-Anfâl
Åpenbart etter Hidjra, antall rukú 10, vers 76
8:1  I Allahs navn, den Nåderike, den Barmhjertige.
8:2  De spør deg om byttet (i krigen). Si: Byttet tilhører Allah og Sendebudet. Frykt derfor Allah og stift fred mellom dere selv, og adlyd Allah og og Hans Sendebud om dere er troende.

Dette verset dreier seg ikke om byttets deling. Reglene for delingen fastsettes i 8:42. De troende spør hvordan de, som er overmåte svak, skal kunne beseire en mektig fiende og vinne byttet. Svaret er, at det tilkommer Allah å gi bytte til hvem Han vil, og at Han har utlovet Sitt Sendebud seieren (og dermed byttet). - Anfâl er lik med fai': bytte vunnet uten kamp, se 59:8. Eller anfâl står for "frivillige gaver", med det de troende understøttet kampen for Allahs sak.

8:3  Troende er bare de hvis hjerter skjelver av frykt når Allahs navn nevnes. Når Hans tegn foreleses dem, forøker det deres tro, og de setter sin lit til sin Herre,
8:4  de som holder bønn (regelmessig) og gir ut av det som Vi har forsynt dem med.
8:5  Slike er de sanne troende. For dem er det rangtrinn hos deres Herre og tilgivelse og en ærefull forsyning.
8:6  Fordi din Herre brakte deg ut av ditt hus i en rettferdig sak, og sannelig, en del av de troende var uvillige.
8:7  De (vantro) stridde med deg om det rettferdige, etter at det sto klart for dem at de så å si ble drevet til døden mens de så til.

De var ikke redde for å kjempe, men var uvillige av humanitære grunner. Men Gud hadde vist dem det rettferdige i å forsvare retten til frihet for å dyrke sin religion (jf. 22:40-42).

8:8  Da Allah lovte dere at en av de to parter skulle tilhøre dere, og dere ønsket at den ubevæpnede skulle tilhøre dere. Men Allah ønsket å slå fast sannheten i Sine ord og å skjære over de vantros rot.

"De to parter" er den lett bevæpnede karavanen, som nærmet seg Makka fra nord, og den sterke hær, som rykket ut fra Makka under ledelsen av Abû Sufyân. Den lett bevæpnede karavanen kalles, i motsetning til den svært utrustede hær, "den ubevæpnede". Allah ønsket å oppfylle Sine utlovelser om seier, derfor stilte Han muslimene overfor den sterke parten i slaget ved Badr.

8:9  Så Han kunne grunnfeste sannheten og la løgnen gå til grunne, selv om også synderne hatet (det).
8:10  (Og ihukom) den gang dere bønnfalt deres Herre om hjelp, og Han svarte dere: Jeg vil bistå dere med tusen engler i rekke og rad.
8:11  Og Allah gjorde det bare til gledelig budskap, og for at deres hjerter måtte ha fred. Men hjelpen kommer fra Allah alene, sannelig, Allah er den Allmektige, den Allvise.

At "Allah gjorde det bare til gledelig budskap" betyr, at den visjonen, som fortalte om englenes bistand, ikke skulle tas bokstavelig. At englene ville bli sendt til å hjelpe muslimene betydde, at de skulle seire. Og hensikten med visjonen var å oppmuntre dem og gi dem trøst ved Guds hjelp.

8:12  Da Han lot søvn falle på dere som et tegn på sikkerhet fra Seg, og Han sendte vann fra himmelen ned over dere, for å rense dere med det og for å ta dere bort fra Satans urenhet, og for å styrke deres hjerter, og for å gjøre deres føtter urokkelig med det.

Makkanernes hær hadde tatt stilling på leirgrunn, mens muslimene stod på sandgrunn. Et regnsky gjorde sanden fast og gunstig for muslimene, mens leirgrunn, som før regnet var fordelaktig, ble til gjørme slik at de vantros bevegelser ble særdeles besværlige.

8:13  Da din Herre åpenbarte til englene: Jeg er med dere, styrk da dem som tror. Jeg vil kaste redsel i hjertene på dem som er vantro. - Og slå dem da over nakkene deres, og slå dem over fingerspissene.
8:14  Slik (skal det være) fordi de motsatte seg Allah og Hans Sendebud, og den som motsetter seg Allah og Hans Sendebud (skal vite) at Allah visselig er streng til å øve gjengjeldelse.
8:15  Slik (er gjengjeldelsen), smak den da, og vit at Ildens straff tilkommer de vantro.
8:16  Å dere som tror, når dere møter den som er vantro på frammarsj, så skal dere ikke vende ryggen.
8:17  Og den som en slik dag vender ryggen til, unntagen for å vende seg til slaget eller for å skifte til en annen avdeling, han har sannelig pådratt seg Allahs vrede, og hans oppholdssted skal være Helvete, og det er et ondt reisemål.
8:18  Dere drepte dem da ikke, men Allah drepte dem, og du kastet ikke da du kastet, men Allah kastet, så Han kunne prøve de troende med en god prøvelse fra Seg, sannelig Allah er Althørende, Allvitende.

Profeten (s.a.) kastet en håndfull sand mot de vantro, og ikke lenge etter begynte en sterk vind å blåse sanden mot makkanernes hær, og hindret dermed deres utsikt. Både regnet og den plutselige oppståtte vind regnes som den Allmektiges verk. - Bemerk at Guds mirakler skjer i overensstemmelse med naturlover. Selve begivenhetene er ikke det underfulle, men det at Gud på forhånd, ved Sitt ord til Profeten (s.a.) og visjoner til de troende, hadde forkynnet dem seieren.

8:19  Slik (er deres tilstand), og Allah er visselig Den som svekker de vantros plan.
8:20  Om dere søkte en seier, så er seieren visselig kommet til dere. Og om dere [vantro] avholder dere, så vil det være bedre for dere, men om dere vender tilbake, så vil Vi vende tilbake, og deres hær skal ikke nytte dere noe, hvor tallrik den enn er, og vit at Allah er med de troende.
8:21  Å dere som tror, adlyd Allah og Hans Sendebud, og vend dere ikke fra Ham når dere hører.
8:22  Og vær ikke lik dem som sa: Vi hører - men de hørte ikke.
8:23  Sannelig, de verste dyr i Allahs syn er de døve og stumme som ikke forstår.
8:24  Og om Allah hadde kjent noe godt i dem, så ville Han sannelig ha latt dem høre, men om Han lar dem høre (som de er nå), så vil de visselig vende seg bort, og de er uvillige.
8:25  Å dere som tror, svar Allah og Sendebudet når Han kaller dere, så Han må gi dere liv. Og vit at Allah kommer mellom et menneske og dets hjerte, og det er Han som dere skal samles hos.

"Gi dere liv" betyr, at det gis den åndelige døde et nytt åndelig liv. De som er fysisk døde bringes ikke tilbake til liv på denne jorden.

8:26  Og frykt den hjemsøkelsen som ikke utelukkende vil ramme dem av dere som er urettferdige, og vit at Allah er streng til å gjengjelde.