Koranen på norsk‎

Lytt, les, søk eller last ned Koranen med norsk oversettelse

< Søk: >
Velg kapittel » download
cancel
1. Al-Fâtihah2. Al-Baqarah
3. Âl-´Imrân4. Al-Nisâ
5. Al-Mâ´idah6. Al-An´âm
7. Al-A´râf8. Al-Anfâl
9. Al-Tauba10. Jûnus
11. Hûd12. Jûsuf
13. Al-Ra´d14. Ibrâhîm
15. Al-Hidjr16. Al-Nahl
17. Banî Isrâ´îl18. Al-Kahf
19. Mariam20. Tâhâ
21. Al-Ambijâ22. Al-Hadjdj
23. Al-Mu´minûn24. Al-Nûr
25. Al-Furqân26. Al-Sju´arâ
27. Al-Naml28. Al-Qasas
29. Al-´Ankabût30. Al-Rûm
31. Luqmân32. Al-Sadjdah
33. Al-Ahzâb34. Al-Sabâ
35. Al-Fâtir36. Jâ Sîn
37. Al-Sâffât38. Sâd
39. Al-Zumar40. Al-Mu´min
41. Hâ Mîm Sadjdah42. Al-Sjûrâ
43. Al-Zukhruf44. Al-Dukhân
45. Al-Djâthija46. Al-Ahqâf
47. Muhammad48. Al-Fath
49. Al-Hudjurât50. Qâf
51. Al-Dhârijât52. Al-Tûr
53. Al-Nadjm54. Al-Qamar
55. Al-Rahmân56. Al-Wâqi´ah
57. Al-Hadîd58. Al-Mudjâdilah
59. Al-Hasjr60. Al-Mumtahanah
61. Al-Saff62. Al-Djumu´ah
63. Al-Munâfiqûn64. Al-Taghâbun
65. Al-Talâq66. Al-Tahrîm
67. Al-Mulk68. Al-Qalam
69. Al-Hâqqah70. Al-Ma´âridj
71. Nûh72. Al-Djinn
73. Al-Muzzammil74. Al-Muddaththir
75. Al-Qijâmah76. Al-Dhar
77. Al-Mursalât78. Al-Naba
79. Al-Nâzi´ât80. Al-´Abasa
81. Al-Takwîr82. Al-Infitâr
83. Al-Tatfîf84. Al-Insjiqâq
85. Al-Burûdj86. Al-Târiq
87. Al-A´lâ88. Al-Ghâsjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Al-Sjams92. Al-Lail
93. Al-Dhuhâ94. Al-Insjirâh
95. Al-Tîn96. Al-´Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Al-Zilzâl100. Al-´Âdijât
101. Al-Qâri´ah102. Al-Takâthur
103. Al-´Asr104. Al-Humazah
105. Al-Fîl106. Al-Quraisj
107. Al-Mâ´ûn108. Al-Kauthar
109. Al-Kâfirûn110. Al-Nasr
111. Al-Lahab112. Al-Ikhlâs
113. Al-Falaq114. Al-Nâs
76: Al-Dhar
Åpenbart før Hidjra, antall rukú 2, vers 32
76:1  I Allahs navn, den Nåderike, den Barmhjertige.
76:2  Er det (ikke) kommet en tid over mennesket da det ikke var noe som (var verdt å) nevne?
76:3  Vi skapte sannelig mennesket av en blandet dråpe, og prøvde det (over lang tid), og Vi gjorde det (til slutt) hørende og seende.

I denne dråpen, som er blandet med sædcelle og eggcelle, er alle de forskjellige muligheter nedlagt.

76:4  Vi har sannelig vist det veien, enten det vil være takknemlig eller utakknemlig.
76:5  Vi har sannelig beredt lenker og kjeder og en flammende ild for de vantro.
76:6  De rettferdige vil visselig drikke av begre hvis karakter er (kjølende) som kamfer.

Kamfer (kâfûr: noe som dekker helt til) har den egenskap, at den virker dempende, kjølende på legemlige lidelser. De rettferdiges hjerter vil bli renset for alle urene tanker, og de vil bli kjølt med dyp guddommelig kunnskap.

76:7  En kilde hvorav Allahs tjenere drikker, de vil utvide den (mens de brer den).

De åndelige gaver som her skildres i billedspråk, vil de motta som følge av deres rettferdige handlinger.

76:8  De oppfyller deres intensjon, og de frykter den dag, hvis ondskapen vil være vidt utbredt,
76:9  og de bespiser den fattige av kjærlighet til Ham, og den foreldreløse og fangen.
76:10  (Idet de sier): Vi bespiser dere kun for (å vinne) Allahs velbehag. Vi ønsker oss ingen belønning eller takk fra dere.
76:11  Vi frykter sannelig fra vår Herre en streng og ulykkessvanger dag.
76:12  Derfor frelste Allah dem fra denne dagens ulykke, og lot dem møte (salighetens) stråleglans og glede,
76:13  og belønnet dem for deres utholdenhet med Hagen og (klær av) silke.
76:14  I den vil de lene seg tilbake på opphøyede seter. Der vil det verken være for varmt eller for kaldt.
76:15  Og dens skygger vil være lavt over dem, og dens frukter vil være helt nære,
76:16  og drikkekar av sølv vil gå rundt mellom dem og begre (som likner) krystall,
76:17  (slike) krystaller, som kunstnerne har utformet med stor dyktighet, av sølv.
76:18  Og der vil det bli gitt dem begre, (fylt med en drikk), hvis karakter er som ingefær.
76:19  Der vil det være en kilde, kalt Salsabîl.

Det er en betydningsfull fremgang i de tre slags drikker eller kilder som nevnes i denne sûra. Kamfer har en kjølende, og ingefær en oppvarmende effekt. Salsabîl betyr å følge den angitte kurs lett og ubesværlig. Den første drikk er iblandet kamfer. Den hjelper med å kjøle begjær og lidelser. Den andre drikk ingefær vil stimulere mennesket i dets jakt etter rettferdighet. Mens Salsabîl betegner det trinn hvor det å vandre på den rette vei er blitt menneskets annen natur.

76:20  Og der vil evige unge (fromme) menn kretse om dem. Når du ser dem, vil du mene at de er (som) spredte perler.
76:21  Og når du skuer dette stedet, vil du se saligheten og et stort rike.
76:22  De vil være kledd i drakter av grønn silke og brokade. Og de vil være iført armbånd av sølv. Og deres Herre vil gi dem en ren drikk å drikke.
76:23  (Og det skal sies til dem): Dette er sannelig deres belønning, og deres slit er blitt mottatt med verdsettelse.
76:24  Vi har visselig Selv åpenbart Qur'ânen stykkevis til deg.
76:25  Vent derfor tålmodig på din Herres dom, og adlyd ingen synder eller utakknemlig (person) blant dem.
76:26  Og ihukom din Herres navn om morgenen, og om aftenen,