Koranen på norsk‎

Lytt, les, søk eller last ned Koranen med norsk oversettelse

< Søk: >
Velg kapittel » download
cancel
1. Al-Fâtihah2. Al-Baqarah
3. Âl-´Imrân4. Al-Nisâ
5. Al-Mâ´idah6. Al-An´âm
7. Al-A´râf8. Al-Anfâl
9. Al-Tauba10. Jûnus
11. Hûd12. Jûsuf
13. Al-Ra´d14. Ibrâhîm
15. Al-Hidjr16. Al-Nahl
17. Banî Isrâ´îl18. Al-Kahf
19. Mariam20. Tâhâ
21. Al-Ambijâ22. Al-Hadjdj
23. Al-Mu´minûn24. Al-Nûr
25. Al-Furqân26. Al-Sju´arâ
27. Al-Naml28. Al-Qasas
29. Al-´Ankabût30. Al-Rûm
31. Luqmân32. Al-Sadjdah
33. Al-Ahzâb34. Al-Sabâ
35. Al-Fâtir36. Jâ Sîn
37. Al-Sâffât38. Sâd
39. Al-Zumar40. Al-Mu´min
41. Hâ Mîm Sadjdah42. Al-Sjûrâ
43. Al-Zukhruf44. Al-Dukhân
45. Al-Djâthija46. Al-Ahqâf
47. Muhammad48. Al-Fath
49. Al-Hudjurât50. Qâf
51. Al-Dhârijât52. Al-Tûr
53. Al-Nadjm54. Al-Qamar
55. Al-Rahmân56. Al-Wâqi´ah
57. Al-Hadîd58. Al-Mudjâdilah
59. Al-Hasjr60. Al-Mumtahanah
61. Al-Saff62. Al-Djumu´ah
63. Al-Munâfiqûn64. Al-Taghâbun
65. Al-Talâq66. Al-Tahrîm
67. Al-Mulk68. Al-Qalam
69. Al-Hâqqah70. Al-Ma´âridj
71. Nûh72. Al-Djinn
73. Al-Muzzammil74. Al-Muddaththir
75. Al-Qijâmah76. Al-Dhar
77. Al-Mursalât78. Al-Naba
79. Al-Nâzi´ât80. Al-´Abasa
81. Al-Takwîr82. Al-Infitâr
83. Al-Tatfîf84. Al-Insjiqâq
85. Al-Burûdj86. Al-Târiq
87. Al-A´lâ88. Al-Ghâsjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Al-Sjams92. Al-Lail
93. Al-Dhuhâ94. Al-Insjirâh
95. Al-Tîn96. Al-´Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Al-Zilzâl100. Al-´Âdijât
101. Al-Qâri´ah102. Al-Takâthur
103. Al-´Asr104. Al-Humazah
105. Al-Fîl106. Al-Quraisj
107. Al-Mâ´ûn108. Al-Kauthar
109. Al-Kâfirûn110. Al-Nasr
111. Al-Lahab112. Al-Ikhlâs
113. Al-Falaq114. Al-Nâs
65: Al-Talâq
Åpenbart etter Hidjra, antall rukú 2, vers 13
65:1  I Allahs navn, den Nåderike, den Barmhjertige.
65:2  Å du Profet, når dere skiller dere fra deres kvinner, så skill dere fra dem i overensstemmelse med deres ventetid, og beregn ventetiden. Og frykt Allah, deres Herre, dere skal ikke drive dem ut av deres hus, og de skal ikke selv gå ut (av dem), med mindre de har begått en åpenbar skjendighet. Og slik er Allahs grenser, og den som overskrider Allahs grenser, har visselig gjort urett mot seg selv. Du vet ikke, kanskje Allah vil bringe noe nytt etter dette (i forholdet mellom dere).

Om skilsmisseprosedyren, se noten til 2:229.

65:3  Når de så når deres tid, så behold dem i godhet eller skill dere fra dem i godhet, og kall to rettferdige (personer) fra deres egne rekker som vitner, og bær sant vitnesbyrd overfor Allah og den Ytterste dag, og for den som frykter Allah, vil Han skape en utvei.
65:4  Og Han vil forsyne ham fra (en side) han ikke regner med. Og Allah vil være nok for den som setter sin lit til Ham, for Allah gjennomfører visselig Sin sak (og lar den nå sitt mål). Allah har visselig satt et mål for alle ting.
65:5  Ventetiden for dem som har fortvilt om deres månedlige blødninger blant deres kvinner -hvis dere er i tvil - er tre måneder, og (det samme gjelder for) dem som ikke har menstruasjon, og perioden for de gravide er at de befris fra deres byrde. Og Allah vil skape lettelse ved Sin befaling for den som frykter Ham.

Det er også mulig å oversette: "og dem som ikke har menstruasjon og er gravide - for dem er perioden etc.".

65:6  Dette er Allahs befaling som Han har sendt ned til dere, og Allah vil fjerne de onde følgene (av deres handlinger) for den som frykter Ham, og Han vil gjøre hans belønning stor.
65:7  La de (fraskilte i ventetiden) bo hvor dere bor - (alt) etter deres utkomme, og plag dem ikke, så dere bringer dem i vanskeligheter (og tvinger dem til å forlate), og hvis de er svangre, så gi ut for dem, inntil de er befridd for deres byrde, hvis de så ammer for dere, så gi dem deres belønning, og rådslå med hverandre i godhet. Og hvis dere kommer i vanskeligheter på grunn av hverandre, så la en annen (kvinne) amme for ham.
65:8  La den rike gi ut av sin rikdom, og la den, hvis underhold er begrenset, gi ut av det Allah gitt ham. Allah bebyrder ingen sjel utover det Han har gitt den. Allah vil snart skape lettelse etter vanskeligheter.
65:9  Hvor mangen en by, som overtrådte sin Herres og Hans sendebuds befaling, har Vi (ikke) stilt til et strengt regnskap og straffet med en fryktelig straff,
65:10  så den smakte de onde (følgene) av sin tilstand, og enden på dens tilstand ble ødeleggelse?
65:11  Allah har beredt en streng straff for dem. Frykt da Allah, dere som er begavet med forstand (og) som har trodd. Allah har allerede sendt dere (Sin) formaning.

Profeten (s.a.) kalles her (abstrakt) en "formaning", parallelt med at Jesus kaller den kommende profet (Muhammad (s.a.)) "sannhetens ånd", eller at Jesus selv kalles et "ord" i betydningen: "oppfyllelsen av ordet av profetien".

65:12  Et sendebud, som foreleser dere Allahs klare tegn, for at Han kan bringe dem som tror og handler rettferdig, ut av (all slags) mørke og inn i lyset. Og den som tror på Allah og handler rettferdig, vil Han føre inn i Hager, som gjennomstrømmes av floder, der skal de forbli for evig. Allah har visselig gitt dem en skjønn (og god) forsyning.
65:13  Det er Allah som har skapt de syv himler og av jorden det samme antall, befalingen stiger ned blant dem, for at dere må vite at Allah har makt over alle ting, og Allah omfatter alle ting i (Sin) viten.

De syv jordkloder kan være de syv større planeter i vårt solsystem, og de tilsvarende syv himler er da deres respektive sfærer. Eller det er snakk om syv stadier i henholdsvis fysisk og åndelig vekst (se 23:1-18).