Koranen på norsk‎

Lytt, les, søk eller last ned Koranen med norsk oversettelse

< Søk: >
Velg kapittel » download
cancel
1. Al-Fâtihah2. Al-Baqarah
3. Âl-´Imrân4. Al-Nisâ
5. Al-Mâ´idah6. Al-An´âm
7. Al-A´râf8. Al-Anfâl
9. Al-Tauba10. Jûnus
11. Hûd12. Jûsuf
13. Al-Ra´d14. Ibrâhîm
15. Al-Hidjr16. Al-Nahl
17. Banî Isrâ´îl18. Al-Kahf
19. Mariam20. Tâhâ
21. Al-Ambijâ22. Al-Hadjdj
23. Al-Mu´minûn24. Al-Nûr
25. Al-Furqân26. Al-Sju´arâ
27. Al-Naml28. Al-Qasas
29. Al-´Ankabût30. Al-Rûm
31. Luqmân32. Al-Sadjdah
33. Al-Ahzâb34. Al-Sabâ
35. Al-Fâtir36. Jâ Sîn
37. Al-Sâffât38. Sâd
39. Al-Zumar40. Al-Mu´min
41. Hâ Mîm Sadjdah42. Al-Sjûrâ
43. Al-Zukhruf44. Al-Dukhân
45. Al-Djâthija46. Al-Ahqâf
47. Muhammad48. Al-Fath
49. Al-Hudjurât50. Qâf
51. Al-Dhârijât52. Al-Tûr
53. Al-Nadjm54. Al-Qamar
55. Al-Rahmân56. Al-Wâqi´ah
57. Al-Hadîd58. Al-Mudjâdilah
59. Al-Hasjr60. Al-Mumtahanah
61. Al-Saff62. Al-Djumu´ah
63. Al-Munâfiqûn64. Al-Taghâbun
65. Al-Talâq66. Al-Tahrîm
67. Al-Mulk68. Al-Qalam
69. Al-Hâqqah70. Al-Ma´âridj
71. Nûh72. Al-Djinn
73. Al-Muzzammil74. Al-Muddaththir
75. Al-Qijâmah76. Al-Dhar
77. Al-Mursalât78. Al-Naba
79. Al-Nâzi´ât80. Al-´Abasa
81. Al-Takwîr82. Al-Infitâr
83. Al-Tatfîf84. Al-Insjiqâq
85. Al-Burûdj86. Al-Târiq
87. Al-A´lâ88. Al-Ghâsjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Al-Sjams92. Al-Lail
93. Al-Dhuhâ94. Al-Insjirâh
95. Al-Tîn96. Al-´Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Al-Zilzâl100. Al-´Âdijât
101. Al-Qâri´ah102. Al-Takâthur
103. Al-´Asr104. Al-Humazah
105. Al-Fîl106. Al-Quraisj
107. Al-Mâ´ûn108. Al-Kauthar
109. Al-Kâfirûn110. Al-Nasr
111. Al-Lahab112. Al-Ikhlâs
113. Al-Falaq114. Al-Nâs
63: Al-Munâfiqûn
Åpenbart I Medina-perioden, antall rukú 2, vers 12
63:1  I Allahs navn, Den mest Nåderike, Den evig Barmhjertige.
63:2  Når hyklerne kommer til deg, sier de: “Vi bevitner, at du virkelig er Allahs Sendebud.” - Og Allah vet, at du sannelig er Hans Sendebud. Likevel bevitner Allah at hyklerne visselig er løgnere.
63:3  De tar sine eder som skjold, og så legger de hindringer på Allahs vei. Sannelig, ondt er det de bedriver.
63:4  Slik er det, fordi de trodde og deretter ble vantro. Derfor ble deres hjerter forseglet, så de ikke forstår.
63:5  Og når du ser dem, behager deres skikkelser deg, og hvis de sier noe, lytter du til deres tale. De er som om de var oppstablede stokker. De mener at enhver ulykke er for dem. De er fienden, ta deg derfor i vare for dem, Allah har forbannet dem, hvor bortvendte er de (fra sannheten).

Hyklerne er åndelig sett døde og som brennbare pinner, ikke som åndelig levende og velblomstrede trær.

63:6  Og når det sies til dem: Kom her, så skal Allahs Sendebud be om tilgivelse for dere! Så vender de deres hoder bort, og du ser dem holde (seg selv) borte mens de er hovmodige.
63:7  Det er det samme for dem, om du ber om tilgivelse for dem eller du ikke ber om tilgivelse for dem. Allah vil aldri tilgi dem, sannelig, Allah rettleder ikke det opprørske folk.
63:8  Det er dem som sier: Gi ikke ut for dem som er hos Allahs Sendebud, slik at de spres (og forlater ham). Himlenes og jordens skatter tilhører Allah, men hyklerne forstår (det) ikke.
63:9  De sier: Hvis vi vender tilbake til Madîna, så vil den mest ærefulle av oss drive den mest foraktede ut, enda all ære tilhører Allah og Hans Sendebud og de troende, men hyklerne vet (det) ikke.

Under kampanjen mot Banû Mustaliq erklærte hyklernes leder, 'Abdullah ibn Ubajj, seg på denne måten. Hans egen sønn tvang ham til å si at han selv var den mest foraktede, før han fikk lov til å komme inn i Madîna igjen.

63:10  Å dere troende, la ikke deres eiendeler, (heller ikke) deres barn avlede deres (oppmerksomhet) fra Allahs ihukommelse. Og de som gjør det, så er det disse som er taperne.
63:11  Og gi ut av det Vi har forsynt dere med, før døden kommer til en av dere, så han sier: Min Herre, (gid) om du ga meg utsettelse for en liten tid, så vil jeg gi almisser og være blant de rettferdige.
63:12  Og Allah vil aldri gi noen utsettelse når hans tid er kommet, og Allah er vel vitende om det dere gjør.