Koranen på norsk‎

Lytt, les, søk eller last ned Koranen med norsk oversettelse

< Søk: >
Velg kapittel » download
cancel
1. Al-Fâtihah2. Al-Baqarah
3. Âl-´Imrân4. Al-Nisâ
5. Al-Mâ´idah6. Al-An´âm
7. Al-A´râf8. Al-Anfâl
9. Al-Tauba10. Jûnus
11. Hûd12. Jûsuf
13. Al-Ra´d14. Ibrâhîm
15. Al-Hidjr16. Al-Nahl
17. Banî Isrâ´îl18. Al-Kahf
19. Mariam20. Tâhâ
21. Al-Ambijâ22. Al-Hadjdj
23. Al-Mu´minûn24. Al-Nûr
25. Al-Furqân26. Al-Sju´arâ
27. Al-Naml28. Al-Qasas
29. Al-´Ankabût30. Al-Rûm
31. Luqmân32. Al-Sadjdah
33. Al-Ahzâb34. Al-Sabâ
35. Al-Fâtir36. Jâ Sîn
37. Al-Sâffât38. Sâd
39. Al-Zumar40. Al-Mu´min
41. Hâ Mîm Sadjdah42. Al-Sjûrâ
43. Al-Zukhruf44. Al-Dukhân
45. Al-Djâthija46. Al-Ahqâf
47. Muhammad48. Al-Fath
49. Al-Hudjurât50. Qâf
51. Al-Dhârijât52. Al-Tûr
53. Al-Nadjm54. Al-Qamar
55. Al-Rahmân56. Al-Wâqi´ah
57. Al-Hadîd58. Al-Mudjâdilah
59. Al-Hasjr60. Al-Mumtahanah
61. Al-Saff62. Al-Djumu´ah
63. Al-Munâfiqûn64. Al-Taghâbun
65. Al-Talâq66. Al-Tahrîm
67. Al-Mulk68. Al-Qalam
69. Al-Hâqqah70. Al-Ma´âridj
71. Nûh72. Al-Djinn
73. Al-Muzzammil74. Al-Muddaththir
75. Al-Qijâmah76. Al-Dhar
77. Al-Mursalât78. Al-Naba
79. Al-Nâzi´ât80. Al-´Abasa
81. Al-Takwîr82. Al-Infitâr
83. Al-Tatfîf84. Al-Insjiqâq
85. Al-Burûdj86. Al-Târiq
87. Al-A´lâ88. Al-Ghâsjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Al-Sjams92. Al-Lail
93. Al-Dhuhâ94. Al-Insjirâh
95. Al-Tîn96. Al-´Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Al-Zilzâl100. Al-´Âdijât
101. Al-Qâri´ah102. Al-Takâthur
103. Al-´Asr104. Al-Humazah
105. Al-Fîl106. Al-Quraisj
107. Al-Mâ´ûn108. Al-Kauthar
109. Al-Kâfirûn110. Al-Nasr
111. Al-Lahab112. Al-Ikhlâs
113. Al-Falaq114. Al-Nâs
62: Al-Djumu´ah
Åpenbart etter Hidjra, antall rukú 2, vers 12
62:1  I Allahs navn, den Nåderike, den Barmhjertige.
62:2  (Alt) det som befinner seg i himlene og på jorden lovpriser Allah, Kongen, den Hellige, den Allmektige, den Allvise.
62:3  (Det er) Ham, som oppreiste blant de analfabetiske (araberne) et sendebud fra deres egne rekker, som foreleser dem Hans tegn og renser dem og lærer dem Boken og (dens) visdom, og det skjønt de tidligere var i åpenlys villfarelse.

I Abrahams bønn (2:130) omtales "renselse" til sist, men i oppfyllelsen (her og 3:165) kommer renselse før man lærer Boken og visdommen. Sammenlikn: "Kun de rene av hjertet kan forstå den" (56:80).

62:4  Og (Han vil også oppreise Sitt sendebud) blant andre av dem som ennå ikke har sluttet seg til dem, og Han er den Allmektige, den Allvise.

Ifølge Bukhâri (65:1 XXI, I) spurte Abû Huraira Profeten (s.a.) om hvem det er snakk om i ordene "og blant andre av dem, som ennå ikke har sluttet seg til dem". Profeten (s.a.) la omsider hånden på perseren Salmâns skulder, og sa: "Selv om troen forsvant opp til Syvstjernen, ville en mann fra disse visselig finne den (og bringe den tilbake til jorden)". Mirzâ Ghulâm Ahmad var av persisk herkomst og hevdet, at han var den Utlovede Messias.

62:5  Dette er Allahs nåde, som Han skjenker til hvem Han vil, og Allah er den store nådens Herre.
62:6  Liknelse om de som fikk pålagt Torahen, og deretter ikke bar den, er som et esel som bærer på bøker. Ond er liknelsen om et folk som forkaster Allahs tegn, og Allah rettleder ikke det urettferdige folk.

På den Utlovede Messias' tid vil muslimene likne jødene, derfor bærer han samme navn som Jesus fra Nasaret. Begges oppgave er helt parallell; de kommer ikke for å bringe en ny lov, men for å reformere deres folk ved å gi en riktig fortolkning av den eksisterende lov. Andre ahâdith (tradisjoner) forteller oss at det skal gå 12 århundrer mellom Profeten Muhammad (s.a.) og den Utlovede Messias som skal komme innenfor Islâm, liksom det var 12 århundrer mellom Moses og Jesus (se Kanzul-'Ummâl bind 3, side 205).

62:7  Si: Å dere som er jøder, om dere tror at dere er Allahs venner med utelukkelse av (alle andre) folk, så ønsk dere døden dersom dere (da) er sanndru.

'Ulamâene (teologene) på den Utlovede Messias' tid vil bli oppfordret til Mubâhala. Sammenlikn også 3:62.

62:8  Og de vil aldri ønske seg den på grunn av det deres hender har sendt forut, og Allah kjenner de urettferdige.
62:9  Si: Døden som dere flykter fra, vil visselig møte dere, og så skal dere sendes tilbake til Ham som kjenner det usynlige og det åpenbare, så vil Han meddele dere hva dere pleide å gjøre.
62:10  Å dere som tror, når det kalles til bønn på forsamlingsdagen [fredagen], så skynd dere til ihukommelse av Allah og la alle gjøremål ligge. Det er best for dere, om dere bare visste.
62:11  Så når bønnen er avsluttet, spre dere så i landet og søk Allahs nåde og ihukom Allah meget, for at dere må bli fullkomne.
62:12  Og når de ser en handel eller fornøyelse, strømmer de hen til den, og lar deg stående alene. Si: Hva som er hos Allah er bedre enn fornøyelse eller handel. Og Allah er den Beste av alle som forsyner.