Koranen på norsk‎

Lytt, les, søk eller last ned Koranen med norsk oversettelse

< Søk: >
Velg kapittel » download
cancel
1. Al-Fâtihah2. Al-Baqarah
3. Âl-´Imrân4. Al-Nisâ
5. Al-Mâ´idah6. Al-An´âm
7. Al-A´râf8. Al-Anfâl
9. Al-Tauba10. Jûnus
11. Hûd12. Jûsuf
13. Al-Ra´d14. Ibrâhîm
15. Al-Hidjr16. Al-Nahl
17. Banî Isrâ´îl18. Al-Kahf
19. Mariam20. Tâhâ
21. Al-Ambijâ22. Al-Hadjdj
23. Al-Mu´minûn24. Al-Nûr
25. Al-Furqân26. Al-Sju´arâ
27. Al-Naml28. Al-Qasas
29. Al-´Ankabût30. Al-Rûm
31. Luqmân32. Al-Sadjdah
33. Al-Ahzâb34. Al-Sabâ
35. Al-Fâtir36. Jâ Sîn
37. Al-Sâffât38. Sâd
39. Al-Zumar40. Al-Mu´min
41. Hâ Mîm Sadjdah42. Al-Sjûrâ
43. Al-Zukhruf44. Al-Dukhân
45. Al-Djâthija46. Al-Ahqâf
47. Muhammad48. Al-Fath
49. Al-Hudjurât50. Qâf
51. Al-Dhârijât52. Al-Tûr
53. Al-Nadjm54. Al-Qamar
55. Al-Rahmân56. Al-Wâqi´ah
57. Al-Hadîd58. Al-Mudjâdilah
59. Al-Hasjr60. Al-Mumtahanah
61. Al-Saff62. Al-Djumu´ah
63. Al-Munâfiqûn64. Al-Taghâbun
65. Al-Talâq66. Al-Tahrîm
67. Al-Mulk68. Al-Qalam
69. Al-Hâqqah70. Al-Ma´âridj
71. Nûh72. Al-Djinn
73. Al-Muzzammil74. Al-Muddaththir
75. Al-Qijâmah76. Al-Dhar
77. Al-Mursalât78. Al-Naba
79. Al-Nâzi´ât80. Al-´Abasa
81. Al-Takwîr82. Al-Infitâr
83. Al-Tatfîf84. Al-Insjiqâq
85. Al-Burûdj86. Al-Târiq
87. Al-A´lâ88. Al-Ghâsjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Al-Sjams92. Al-Lail
93. Al-Dhuhâ94. Al-Insjirâh
95. Al-Tîn96. Al-´Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Al-Zilzâl100. Al-´Âdijât
101. Al-Qâri´ah102. Al-Takâthur
103. Al-´Asr104. Al-Humazah
105. Al-Fîl106. Al-Quraisj
107. Al-Mâ´ûn108. Al-Kauthar
109. Al-Kâfirûn110. Al-Nasr
111. Al-Lahab112. Al-Ikhlâs
113. Al-Falaq114. Al-Nâs
60: Al-Mumtahanah
Åpenbart etter Hidjra, antall rukú 2, vers 14
60:1  I Allahs navn, den Nåderike, den Barmhjertige.
60:2  Å dere troende, ta ikke Min fiende og deres (egen) fiende til venner, dere sender (budskap) til dem i kjærlighet, når de allerede har forkastet den sannheten som er kommet til dere, (og) har drevet Sendebudet og dere selv (fra deres hjem) fordi dere trodde på Allah, deres Herre. Når dere går ut for å kjempe for Min sak og for å søke Mitt velbehag, sender (noen av) dere hemmelige (budskap) til dem i kjærlighet. Og Jeg vet bedre det dere skjuler, og det dere åpenbarer. Og den av dere som gjør det, er visselig fart vill fra den rette vei.
60:3  Hvis de får makt over dere, vil de være deres fiender og strekke deres hender og tunger mot dere med ond hensikt, og de ønsker inderlig at dere skal bli vantro.
60:4  Deres slektninger og deres barn vil aldri gavne dere på Oppstandelsens dag. (Han) vil (alene) øke avstanden mellom dere, og Allah ser det dere gjør.
60:5  Dere har visselig et skjønt og godt forbilde i Abraham og dem som var med ham, da de sa til deres folk: Vi sier oss visselig fri fra dere, og det dere tilber ved siden av Allah. Vi forkaster dere (og deres vantro). Og fiendskap og hat er oppstått mellom oss og dere for alltid, inntil dere tror på Allah alene - unntatt Abrahams ord til sin far: Jeg vil visselig be om tilgivelse for deg, enda jeg ikke har makt til å gjøre noe for deg mot Allah. Vår Herre, til Deg setter vi vår lit, og til Deg vender vi oss i anger, og til Deg vender vi tilbake.

Abad (bestandig) betyr ikke nødvendigvis "evig", som sammenhengen her med hattâ (inntil) viser.

60:6  Vår Herre, gjør oss ikke til en fristelse for de vantro, og tilgi oss, vår Herre, da Du (alene) er den Allmektige, den Allvise.
60:7  Dere har visselig et skjønt og godt forbilde i dem - for dem som håper på (møtet med) Allah og den Ytterste dag. Og de som vender seg bort, (skal vite) at Allah visselig er den Uavhengige, den Lovpriste.
60:8  Det er nær at Allah skaper kjærlighet mellom dere og dem som dere (nå) er fiender med. Og Allah er Allmektig, og Allah er Tilgivende, Barmhjertig.
60:9  Allah forbyr dere ikke, hva angår dem som ikke har kjempet mot dere på grunn av religionen, og som ikke har drevet dere ut av deres hjem, at dere handler godt og er rettferdige mot dem, for Allah elsker visselig de rettferdige.

Verset er åpenbart - liksom resten av sûren - i det 7. eller 8. år etter Hidjra, og viser at det aldri er skjedd noen endring i Qur'ânens stilling til krig. Det er utelukkende tale om krig mot dem, som har begått aggresjon for religionens skyld. Og det er ikke snakk om fiendskap mot andre. Se også vers 10.

60:10  Allah forbyr dere kun, angående dem som har kjempet mot dere på grunn av religionen, og som har drevet dere ut av deres hjem, og hjulpet (andre) med å drive dere ut, å bli venn med dem, og den som blir venn med dem - det er disse som er urettferdige.
60:11  Å dere troende, når det kommer troende kvinner til dere som har flyktet, så forhør dem. Allah kjenner best deres tro. Og dersom dere erkjenner at de er troende, så send dem ikke tilbake til de vantro. Disse (kvinner) er ikke tillatt for dem [vantro], heller ikke er de [vantro] tillatt for dem. Men gi (deres ikke-troende ektefeller) hva de har gitt ut for (dem). (Etter det) er det ingen synd for dere å ekte dem, når dere har gitt dem deres medgift. Og hold ikke fast ved (deres) ekteskapelige bånd med ikke-troende kvinner, og krev hva dere har gitt ut, og la de (troende kvinners ikke-troende ektefeller) kreve det de har gitt ut. Dette er Allahs dom. Han dømmer mellom dere. Og Allah er Allvitende, Allvis.

Se "THE HOLY QUR'AN with short commentary" utgitt av Islam International Publications Ltd. (1994), side 1203.

60:12  Og hvis dere mister noen av deres hustruer til de vantro, og dere så straffer dem, så gi dem, hvis hustruer er flyktet, det samme som de har gitt ut (for dem). Og frykt Allah, på hvem dere tror.
60:13  Å Profet, når de troende kvinner kommer til deg for å sverge deg troskap; at de ikke vil sette noen ved siden av Allah, og ikke stjele og ikke bedrive hor, og ikke drepe deres barn og ikke komme med falske anklager som de selv har oppdiktet, og ikke være ulydige mot deg i det som er godt, så ta imot deres troskapsed og be Allah om tilgivelse for dem, Allah er sannelig Tilgivende, Barmhjertig.

"Som de selv har oppdiktet" heter egentlig på arabisk: "som de har forfalsket mellom deres hender og føtter". At kvinnene også avla troskapsed (baj'ah) til Profeten (s.a.), understreker deres likeberettigelse. Mennene avla samme løfte + forpliktelse til å forsvare troen mot aggresjon.

60:14  Å dere troende, gjør dere ikke til venner med et folk som Allah er vred på. De har allerede fortvilt om det kommende, liksom de vantro har fortvilt om dem som ligger i gravene.

"Et folk som Allah er vred på" er enten myntet på jødene (se f.eks. 1:7), eller generelt om aggressorer.