Koranen på norsk‎

Lytt, les, søk eller last ned Koranen med norsk oversettelse

< Søk: >
Velg kapittel » download
cancel
1. Al-Fâtihah2. Al-Baqarah
3. Âl-´Imrân4. Al-Nisâ
5. Al-Mâ´idah6. Al-An´âm
7. Al-A´râf8. Al-Anfâl
9. Al-Tauba10. Jûnus
11. Hûd12. Jûsuf
13. Al-Ra´d14. Ibrâhîm
15. Al-Hidjr16. Al-Nahl
17. Banî Isrâ´îl18. Al-Kahf
19. Mariam20. Tâhâ
21. Al-Ambijâ22. Al-Hadjdj
23. Al-Mu´minûn24. Al-Nûr
25. Al-Furqân26. Al-Sju´arâ
27. Al-Naml28. Al-Qasas
29. Al-´Ankabût30. Al-Rûm
31. Luqmân32. Al-Sadjdah
33. Al-Ahzâb34. Al-Sabâ
35. Al-Fâtir36. Jâ Sîn
37. Al-Sâffât38. Sâd
39. Al-Zumar40. Al-Mu´min
41. Hâ Mîm Sadjdah42. Al-Sjûrâ
43. Al-Zukhruf44. Al-Dukhân
45. Al-Djâthija46. Al-Ahqâf
47. Muhammad48. Al-Fath
49. Al-Hudjurât50. Qâf
51. Al-Dhârijât52. Al-Tûr
53. Al-Nadjm54. Al-Qamar
55. Al-Rahmân56. Al-Wâqi´ah
57. Al-Hadîd58. Al-Mudjâdilah
59. Al-Hasjr60. Al-Mumtahanah
61. Al-Saff62. Al-Djumu´ah
63. Al-Munâfiqûn64. Al-Taghâbun
65. Al-Talâq66. Al-Tahrîm
67. Al-Mulk68. Al-Qalam
69. Al-Hâqqah70. Al-Ma´âridj
71. Nûh72. Al-Djinn
73. Al-Muzzammil74. Al-Muddaththir
75. Al-Qijâmah76. Al-Dhar
77. Al-Mursalât78. Al-Naba
79. Al-Nâzi´ât80. Al-´Abasa
81. Al-Takwîr82. Al-Infitâr
83. Al-Tatfîf84. Al-Insjiqâq
85. Al-Burûdj86. Al-Târiq
87. Al-A´lâ88. Al-Ghâsjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Al-Sjams92. Al-Lail
93. Al-Dhuhâ94. Al-Insjirâh
95. Al-Tîn96. Al-´Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Al-Zilzâl100. Al-´Âdijât
101. Al-Qâri´ah102. Al-Takâthur
103. Al-´Asr104. Al-Humazah
105. Al-Fîl106. Al-Quraisj
107. Al-Mâ´ûn108. Al-Kauthar
109. Al-Kâfirûn110. Al-Nasr
111. Al-Lahab112. Al-Ikhlâs
113. Al-Falaq114. Al-Nâs
59: Al-Hasjr
Åpenbart etter Hidjra, antall rukú 3, vers 25
59:1  I Allahs navn, den Nåderike, den Barmhjertige.
59:2  (Alt) det som er i himlene og på jorden lovpriser Allah, og Han er den Allmektige, den Allvise.
59:3  Det var Ham som drev de vantro blant Bokens folk, ut av deres hus ved den første forvisning. Dere trodde ikke at de ville dra ut, og de trodde at deres festninger ville beskytte dem mot Allah. Men Allah kom over dem fra (en side), som de ikke hadde regnet med, og kastet redsel i deres hjerter, så de ødela deres hus med deres (egne) hender og de troendes hender. Så ta lærdom (av dette), dere som har øyne.

Det hentydes til jødenes forvisning fra Madîna. Denne skjedde fordi de hadde brutt deres pakt med muslimene. Den andre utvisning fant sted under khalifaen 'Umar, da alle jøder ble landsforvist. Den antydes ("den første forvisning" forutsetter en senere) altså profetisk her.

59:4  Og hadde Allah ikke foreskrevet forvisning for dem, ville Han ha straffet dem (på en annen måte) i denne verden. Og i det kommende vil de få Ildens straff.
59:5  Det skyldes, at de motsatte seg Allah og Hans Sendebud, og den som motsetter seg Allah, (skal vite) at Allah visselig er streng til å gjengjelde.
59:6  Hva dere enn hugget ned av plametrær eller lot (bli) stående på sine røtter, så skjedde det med Allahs tillatelse, og for at Han kunne vanære opprørerne. tillatelse, og for at Han kunne vanære opprørerne.

Lînah er et palmetre av mindre verdi, hvis frukt ikke er egnet til menneskeføde (Aqrab). Etter at seks trær var hugget, kapitulerte den jødiske Banû Nadîr (Zurqânî).

59:7  Og hva enn Allah har gitt som bytte fra dem til Sitt Sendebud - og dere ansporet verken hest eller kamel mot det, men Allah gir Sine sendebud makt over hvem Han vil, og Allah har makt over alle ting.
59:8  Hva Allah har gitt av bytte fra byenes folk, tilhører Allah og Sendebudet og de nærmeste og de foreldreløse og de fattige og den veifarende, så at rikdommen ikke går på omgang mellom de rike blant dere. Og hva Sendebudet gir dere, skal dere ta imot. Og hva han forbyr dere, skal dere avholde dere fra. Og frykt Allah, Allah er visselig streng i gjengjeldelsen.

Faj er bytte vunnet uten virkelig krig. Derfor får soldatene ingen del av det. Det går kun til forsørgelse for fattige. "Så at rikdommen ikke går på omgang mellom de rike", uttrykker det økonomiske prinsipp, at rikdommen ikke må opphopes på få hender, men skal være til nytte for hele samfunnet.

59:9  (Og byttet er) til de fattige flyktningene, som er blitt drevet bort fra deres hjem og deres eiendeler, mens de søker nåde fra Allah og (Hans) velbehag, og hjelper Allah og Hans Sendebud. Disse er de sanndru.
59:10  Og de som hadde befestet seg i deres hjem og tro (i deres hjerter) før dem, elsker dem som søker tilflukt hos dem, og finner ikke noe behov i deres hjerter etter det som er gitt (flyktningene), men foretrekker dem fremfor seg selv, selv om det bringer trengsel for dem. Og de som er reddet fra sitt personlige begjær, disse er da dem som vil fullkommengjøres.
59:11  Og de som kom etter dem, sier: Vår Herre, tilgi oss og våre brødre, som har inngått i troen forut for oss, og la det ikke bli igjen noe nag i våre hjerter mot de troende. Vår Herre, Du er sannelig Mild, den Barmhjertige.
59:12  Har du ikke sett dem som hykler? De sier til deres brødre som er vantro blant Skriftens folk: Dersom dere drives ut, vil vi visselig dra ut sammen med dere, og vil aldri adlyde noen mot dere, og hvis det kjempes mot dere, vil vi visselig hjelpe dere. Men Allah bevitner at de visselig er løgnere.
59:13  Hvis de drives ut, så vil de ikke dra ut sammen med dem, og hvis det kjempes mot dem, vil de ikke hjelpe dem. Og selv om de skulle hjelpe dem, så ville de visselig vende ryggen (i flukt), og så vil de ikke bli hjulpet av noen.
59:14  De har visselig større frykt i deres hjerter for dere enn for Allah. Dette skyldes, at de er et folk som ikke forstår.
59:15  De vil ikke bekjempe dere samlet, unntagen i sterk befestede byer eller bak murer. Deres innbyrdes krig er voldsom. Du tror at de er samlet, men deres hjerter er delte. Dette skyldes at det er et folk som ikke forstår.

En profeti om de senere kamper mot det bysantiske rike, som gikk bokstavelig i oppfyllelse. Eller taler verset om jødene i Arabia.

59:16  De er som dem som (gikk bort) bare en kort tid før dem. De smakte de onde følgene av sine (onde) handlinger. Og de vil få en smertelig straff.

Det er makkanerne som led nederlaget ved Badr.

59:17  Som Satan, da han sa til mennesket: Bli vantro! Men etter at det var blitt vantro, sa han: Jeg har ingenting med deg å gjøre, da jeg frykter Allah, verdenenes Herre.

Sammenlikn 8:49 og 14:23.

59:18  Og enden for begge vil bli (at de vil havne) i Ilden, for å forbli der. Og dette er de urettferdiges lønn.
59:19  Å dere troende, frykt Allah, og la hver sjel se til hva den sender i forveien til morgendagen. Og frykt Allah, Allah vet sannelig hva dere gjør.
59:20  Og vær ikke som dem som glemte Allah, så Han lot dem glemme deres egne sjeler. (Det er) slike som er opprørere.
59:21  Ildens beboere og Hagens beboere er ikke like. Hagens beboere er de som vil seire.
59:22  Om Vi hadde sendt denne Qur'ânen ned på et fjell, ville du visselig ha sett det ydmyket og sønderrevet av frykt for Allah. Og disse er liknelser Vi fremstiller for menneskene, for at de må tenke seg om.
59:23  Han er Allah, det er ikke noen gud unntagen Ham (alene). Han kjenner det skjulte og det åpenbare, og Han er den Nåderike, den Barmhjertige.
59:24  Han er Allah, det er ingen gud unntagen Ham (alene), Kongen, den Hellige, Den som skjenker fred (og sunnhet), Den som gir sikkerhet, Beskytteren, den Allmektige, den Sterke, den Opphøyde. Hellig er Allah (og fri for enhver mangel, og høyt hevet) over det de setter ved siden (av Ham).

Djabbâr (den Sterke) oversettes av visse vestlige arabister som "tyrannen". Ordet kan ha den betydning, når det brukes om mennesker. Men dets grunnbetydning er: den som setter noe i orden.

59:25  Han er Allah, Skaperen, Den som påbygnner skapelsen, Den som gir (alle ting) form. Ham tilkommer de skjønneste (og beste) navnene. (Alt) som er i himlene og på jorden lovpriser Ham, og Han er den Allmektige, den Allvise.

Al-'azîz kan bety både "den Allmektige" og "ærens Herre".