Koranen på norsk‎

Lytt, les, søk eller last ned Koranen med norsk oversettelse

< Søk: >
Velg kapittel » download
cancel
1. Al-Fâtihah2. Al-Baqarah
3. Âl-´Imrân4. Al-Nisâ
5. Al-Mâ´idah6. Al-An´âm
7. Al-A´râf8. Al-Anfâl
9. Al-Tauba10. Jûnus
11. Hûd12. Jûsuf
13. Al-Ra´d14. Ibrâhîm
15. Al-Hidjr16. Al-Nahl
17. Banî Isrâ´îl18. Al-Kahf
19. Mariam20. Tâhâ
21. Al-Ambijâ22. Al-Hadjdj
23. Al-Mu´minûn24. Al-Nûr
25. Al-Furqân26. Al-Sju´arâ
27. Al-Naml28. Al-Qasas
29. Al-´Ankabût30. Al-Rûm
31. Luqmân32. Al-Sadjdah
33. Al-Ahzâb34. Al-Sabâ
35. Al-Fâtir36. Jâ Sîn
37. Al-Sâffât38. Sâd
39. Al-Zumar40. Al-Mu´min
41. Hâ Mîm Sadjdah42. Al-Sjûrâ
43. Al-Zukhruf44. Al-Dukhân
45. Al-Djâthija46. Al-Ahqâf
47. Muhammad48. Al-Fath
49. Al-Hudjurât50. Qâf
51. Al-Dhârijât52. Al-Tûr
53. Al-Nadjm54. Al-Qamar
55. Al-Rahmân56. Al-Wâqi´ah
57. Al-Hadîd58. Al-Mudjâdilah
59. Al-Hasjr60. Al-Mumtahanah
61. Al-Saff62. Al-Djumu´ah
63. Al-Munâfiqûn64. Al-Taghâbun
65. Al-Talâq66. Al-Tahrîm
67. Al-Mulk68. Al-Qalam
69. Al-Hâqqah70. Al-Ma´âridj
71. Nûh72. Al-Djinn
73. Al-Muzzammil74. Al-Muddaththir
75. Al-Qijâmah76. Al-Dhar
77. Al-Mursalât78. Al-Naba
79. Al-Nâzi´ât80. Al-´Abasa
81. Al-Takwîr82. Al-Infitâr
83. Al-Tatfîf84. Al-Insjiqâq
85. Al-Burûdj86. Al-Târiq
87. Al-A´lâ88. Al-Ghâsjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Al-Sjams92. Al-Lail
93. Al-Dhuhâ94. Al-Insjirâh
95. Al-Tîn96. Al-´Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Al-Zilzâl100. Al-´Âdijât
101. Al-Qâri´ah102. Al-Takâthur
103. Al-´Asr104. Al-Humazah
105. Al-Fîl106. Al-Quraisj
107. Al-Mâ´ûn108. Al-Kauthar
109. Al-Kâfirûn110. Al-Nasr
111. Al-Lahab112. Al-Ikhlâs
113. Al-Falaq114. Al-Nâs
49: Al-Hudjurât
Åpenbart etter Hidjra, antall rukú 2, vers 19
49:1  I Allahs navn, den Nåderike, den Barmhjertige.
49:2  Å dere troende, vær ikke overmodige i Allahs og Hans Sendebuds nærvær, men frykt Allah, for Allah er visselig Althørende, Allvitende.
49:3  Å dere troende, hev ikke deres stemme over Profetens stemme, og påkall ikke ham høylydt slik dere påkaller høylydt til hverandre, for at ikke deres handlinger blir forspilt, uten at dere merker det.
49:4  Sannelig, de som senker sine stemmer i Sendebudets nærvær, det er deres hjerter Allah har renset (og dermed gjort egnet) for rettferdighet. For dem er det tilgivelse og en stor belønning.

Etter Makkas fall, da denne sûraen ble åpenbart, var så godt som hele Arabia gått over til Islâm, og usiviliserte elementer måtte derfor reformeres og bibringes elementære regler for god oppførsel. Sûren går deretter over til å behandle problemer av nasjonal og internasjonal betydning.

49:5  Sannelig, de fleste som roper på deg (mens de står like) utenfor ditt hus, mangler fornuft.
49:6  Og om de hadde ventet tålmodig, til du var kommet ut til dem, hadde det visst nok vært bedre for dem. Og Allah er Tilgivende, Barmhjertig.
49:7  Å dere troende, hvis en ond person kommer til dere med en nyhet, så undersøk nærmere, slik at dere ikke rammer et (uskyldig) folk i uvitenhet, og så angrer på det dere har gjort.
49:8  Og vit at Allahs Sendebud er blant dere. Hvis han hadde fulgt deres ønsker i de fleste saker, ville dere sannelig ha kommet i vanskeligheter, men Allah har gjort troen kjær for dere, og vakker for deres hjerter, og Han har fått dere til å hate vantro, opprør og ulydighet. Slike er de som er på den rette vei.
49:9  (Dette er) som en nåde og yndest fra Allah, og Allah er Allvitende, Allvis.
49:10  Og hvis to parter blant de troende strides, så stift fred mellom dem. Hvis en av dem deretter begår overgrep mot den andre, så bekjemp den som begår overgrep, inntil den vender tilbake til Allahs befaling. Så hvis den vender tilbake, slutt da fred mellom dem med rettferdighet, og behandle dem likt, for Allah elsker visselig de rettferdige.

Dette verset inneholder ikke bare en utmerket prosedyre for forlik mellom islamske grupper eller stater. Vi har her et program for en organisasjon til fredens bevarelse, som er innlysende riktig, og vil vise seg å være tvingende nødvendig. Oppstår det strid mellom to grupper av stater eller to stater, så er det 1) alle andres plikt å intervenere og utarbeide en meklingsordning. 2) Om en av partene nekter å følge meklingen, må alle de øvrige tvinge den stridende motpart til å rette seg etter den vedtatte ordningen. 3) Når en slik stridig gruppe eller stat er tvunget til lydighet, må ingen benytte seg av situasjonen, men freden skal følge den opprinnelige ordning.

49:11  De troende er visselig som brødre (innbyrdes). Slutt derfor fred mellom deres brødre, og frykt Allah, for at det skal vises dere barmhjertighet.

Ikhwah (brødre) er egentlig en hunkjønnsform. Det kan derfor oversettes: "brødre og søstre". Se 4:177, hvor ikhwah betyr søsken.

49:12  Å dere troende, la ikke et folk spotte et annet, kan hende de er bedre enn dem, og la ikke kvinner spotte andre kvinner, kan hende de er bedre enn dem, og snakk ikke stygt om deres eget folk, og gi ikke hverandre kallenavn. Dette er en stygg handling etter å ha (tatt til seg) troen, og de som ikke forbedrer seg (etter denne formaningen) er de urettferdige.
49:13  Å dere troende, unngå for mye mistenksomhet, for mistenksomhet i noen tilfeller er en synd, og spioner ikke og baksnakk ikke hverandre. Skulle noen av dere likt å spise sin døde brors kjøtt? Dere ville sannelig avsky det. Frykt Allah, for Allah vender Seg visselig (til dere med Sin tilgivelse) og er Barmhjertig.

Dette og det foregående vers pålegger oss å forby nedsettende omtale av andre folk, ytterligere å forby spionasje og ondsinnet og falsk propaganda. Om slike regler ble gjennomført, ville det ytterligere befeste det gode og fredlige forhold mellom nasjonene, som allerede var tema i de foregående vers.

49:14  Å dere mennesker, Vi har skapt dere (alle) av hankjønn og hunkjønn. Og gjort dere til folk og stammer, for at dere må kjenne hverandre. Sannelig, den mest rettferdige blant dere har størst ære hos Allah, for Allah er visselig Allvitende og kjenner alle ting.

Islâm betød fullstendig avskaffelse av alle tidligere forrettigheter, knyttet til rase, klasse eller andre kunstige posisjoner. Et menneske skal utelukkende bedømmes etter personlige kvalifikasjoner, og alle ideer om herrefolk og overlegne raser må falle til jorden.

49:15  Beduinene sier: Vi tror! Si: Dere tror ikke, men si: Vi har underkastet oss. For troen er ennå ikke trengt inn i deres hjerter. Og om dere adlyder Allah og Hans Sendebud, så vil Han ikke la det minste av deres gode gjerninger gå til spille, for Allah er visselig Tilgivende, Barmhjertig.
49:16  De (sanne) troende er kun de, som tror på Allah og Hans Sendebud og så aldri tviler, og kjemper med deres eiendeler og deres liv på Allahs vei, disse er de sannferdige.
49:17  Si: Vil dere belære Allah om deres religion? Når Allah kjenner (alt) som er i himlene og på jorden, og når Allah er vel vitende om alle ting?
49:18  De mener at de har gjort deg en tjeneste ved å underkaste seg. Si: Tro ikke at dere har gjort meg en tjeneste ved å erkjenne Islâm. Nei, Allah har vist dere nåde, ved at Han har ledet dere til troen, om dere da er sannferdige.
49:19  Sannelig, Allah kjenner himlenes og jordens hemmeligheter, og Allah ser hva dere gjør.