Koranen på norsk‎

Lytt, les, søk eller last ned Koranen med norsk oversettelse

< Søk: >
Velg kapittel » download
cancel
1. Al-Fâtihah2. Al-Baqarah
3. Âl-´Imrân4. Al-Nisâ
5. Al-Mâ´idah6. Al-An´âm
7. Al-A´râf8. Al-Anfâl
9. Al-Tauba10. Jûnus
11. Hûd12. Jûsuf
13. Al-Ra´d14. Ibrâhîm
15. Al-Hidjr16. Al-Nahl
17. Banî Isrâ´îl18. Al-Kahf
19. Mariam20. Tâhâ
21. Al-Ambijâ22. Al-Hadjdj
23. Al-Mu´minûn24. Al-Nûr
25. Al-Furqân26. Al-Sju´arâ
27. Al-Naml28. Al-Qasas
29. Al-´Ankabût30. Al-Rûm
31. Luqmân32. Al-Sadjdah
33. Al-Ahzâb34. Al-Sabâ
35. Al-Fâtir36. Jâ Sîn
37. Al-Sâffât38. Sâd
39. Al-Zumar40. Al-Mu´min
41. Hâ Mîm Sadjdah42. Al-Sjûrâ
43. Al-Zukhruf44. Al-Dukhân
45. Al-Djâthija46. Al-Ahqâf
47. Muhammad48. Al-Fath
49. Al-Hudjurât50. Qâf
51. Al-Dhârijât52. Al-Tûr
53. Al-Nadjm54. Al-Qamar
55. Al-Rahmân56. Al-Wâqi´ah
57. Al-Hadîd58. Al-Mudjâdilah
59. Al-Hasjr60. Al-Mumtahanah
61. Al-Saff62. Al-Djumu´ah
63. Al-Munâfiqûn64. Al-Taghâbun
65. Al-Talâq66. Al-Tahrîm
67. Al-Mulk68. Al-Qalam
69. Al-Hâqqah70. Al-Ma´âridj
71. Nûh72. Al-Djinn
73. Al-Muzzammil74. Al-Muddaththir
75. Al-Qijâmah76. Al-Dhar
77. Al-Mursalât78. Al-Naba
79. Al-Nâzi´ât80. Al-´Abasa
81. Al-Takwîr82. Al-Infitâr
83. Al-Tatfîf84. Al-Insjiqâq
85. Al-Burûdj86. Al-Târiq
87. Al-A´lâ88. Al-Ghâsjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Al-Sjams92. Al-Lail
93. Al-Dhuhâ94. Al-Insjirâh
95. Al-Tîn96. Al-´Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Al-Zilzâl100. Al-´Âdijât
101. Al-Qâri´ah102. Al-Takâthur
103. Al-´Asr104. Al-Humazah
105. Al-Fîl106. Al-Quraisj
107. Al-Mâ´ûn108. Al-Kauthar
109. Al-Kâfirûn110. Al-Nasr
111. Al-Lahab112. Al-Ikhlâs
113. Al-Falaq114. Al-Nâs
45: Al-Djâthija
Åpenbart før Hidjra, antall rukú 4, vers 38
45:1  I Allahs navn, den Nåderike, den Barmhjertige.
45:2  Hâ Mîm (Allah er den Lovpriste, den Majestetiske).

Se noten til 40:2.

45:3  Bokens åpenbaring (er) fra Allah, den Allmektige, den Allvise.
45:4  Sannelig, i himlene og på jorden er det visselig flere tegn for de troende.
45:5  Og i deres skapelse, og i (alt) hva Han utbrer av levende vesener (på den), er det visselig flere tegn for et folk som har visshet.
45:6  Og i nattens og dagens veksel, og i det at Allah sender ned ernæring fra himmelen, med hvilken Han oppliver jorden etter dens død. Og (likeledes) i vindenes skiftelse er det flere tegn for et folk som forstår.
45:7  Disse er Allahs tegn, som Vi foreleser deg i overensstemmelse med sannheten. På hvilket ord vil de da tro etter Allah og Hans tegn?
45:8  Ve over enhver løgner (og) synder,
45:9  som hører Allahs tegn forelest ham, og som siden fremturer hovmodig, som om han ikke hadde hørt dem. Forkynn ham derfor en smertelig straff.
45:10  Og når han får kjennskap til noen av Våre tegn, driver han spott med dem. Slike vil få en nedverdigende straff!
45:11  (Og i tillegg) er det (for) dem Helvete. Og intet av det de har ervervet, vil nytte dem noe, heller ikke dem de har tatt seg til venner ved siden av Allah. Og det er for dem en streng straff.

Warâ betyr: "bak, foran, utover, hinsidig, ved siden av, unntagen" (Penrice).

45:12  Dette er rettledning, og de som forkaster deres Herres tegn, det er for disse en straff (hvis karakteristikk) er smertefull straff.
45:13  Det er Allah som har underkastet dere havet, så skipene kan seile på det på Hans bud, og så dere kan søke dere (noe) av Hans nåde, og så at dere måtte være takknemlige.
45:14  Og Han har undertvunget for dere (alt) som er i himlene og på jorden. I dette er det sannelig tegn for folk som vil tenke seg om.

Hele universet er skapt for å tjene menneskeheten. Dette viser at mennesket har en stor oppgave å fullende.

45:15  Si til de troende, at de skal tilgi dem som (forfølger dem og) ikke frykter Allahs dager, så at Han kan belønne folket for hva de har ervervet.
45:16  Den som handler rettferdig, gjør det til sitt eget beste. Og den som handler ondt (gjør det) til egen skade. Siden kommer dere (alle) til å bli ført tilbake til deres Herre.
45:17  Og Vi har allerede gitt Israels barn Boken og visdom og profetdømmet, og forsynt dem med alle gode ting, og fremhevet dem fremfor alle folk (på deres tid).

At utvelgelsen av Israel var midlertidig, ses av det kommende vers 19.

45:18  Og Vi skjenket dem klare vers fra denne [loven]. Og de ble først uenige, da kunnskapen var kommet til dem, av innbyrdes fiendskap (og opprørskhet). Sannelig, din Herre vil dømme mellom dem på Oppstandelsens dag, i det de var uenige om.
45:19  Deretter anbrakte Vi deg på en (ny storartet) lov. Følg derfor den, og følg ikke de uvitendes (onde) begjær.

Sjarî'ah (lov) betyr egentlig "vei". Sjarî'ahen er selvfølgelig Guds åpenbaring, Qur'ânen, etterfulgt av Profetens (s.a.) praktiske eksempel, Sunna.

45:20  Da de visselig ikke kan nytte deg noe mot Allah. De urettferdige er sannelig hverandres venner, og Allah er de rettferdiges Venn.
45:21  Disse er opplysende (ting) for menneskeheten, og en rettledning og en barmhjertighet for et folk som har visshet.
45:22  Tror de som begår onde handlinger, at Vi vil gjøre dem til dem som tror og handler rettferdig, så deres liv og deres død vil være like? Ondt er det de dømmer.
45:23  Og Allah har skapt himlene og jorden (i overensstemmelse) med sannheten, og (Han har gjort det) for at enhver sjel kan belønnes med det den har ervervet, og de vil ikke lide urett.
45:24  Har du ikke sett den som tar sitt begjær til sin gud, og som Allah (Selv med den) viten Han har, dømmer som villfaren, og hvis hørsel og hjerte Han har forseglet, og over hvis syn Han har lagt et dekke? Hvem skal da rettlede ham etter Allah? Vil de da ikke tenke seg om?
45:25  Og de sier: Det er ikke annet enn vårt nåværende liv, vi dør og vi lever, og kun tiden tilintetgjør oss. Selv om de ikke har noen (virkelig) kunnskap om det; de gjør intet annet enn å formode.
45:26  Og når Våre klare tegn foreleses dem, så (består) deres argumentasjon kun i at de sier: Bring våre fedre (tilbake til livet), hvis dere er sanndru.

Hudjdjah betyr: "argument, forsvar, unnskyldning, strid, påstand" (Lane).