Koranen på norsk‎

Lytt, les, søk eller last ned Koranen med norsk oversettelse

< Søk: >
Velg kapittel » download
cancel
1. Al-Fâtihah2. Al-Baqarah
3. Âl-´Imrân4. Al-Nisâ
5. Al-Mâ´idah6. Al-An´âm
7. Al-A´râf8. Al-Anfâl
9. Al-Tauba10. Jûnus
11. Hûd12. Jûsuf
13. Al-Ra´d14. Ibrâhîm
15. Al-Hidjr16. Al-Nahl
17. Banî Isrâ´îl18. Al-Kahf
19. Mariam20. Tâhâ
21. Al-Ambijâ22. Al-Hadjdj
23. Al-Mu´minûn24. Al-Nûr
25. Al-Furqân26. Al-Sju´arâ
27. Al-Naml28. Al-Qasas
29. Al-´Ankabût30. Al-Rûm
31. Luqmân32. Al-Sadjdah
33. Al-Ahzâb34. Al-Sabâ
35. Al-Fâtir36. Jâ Sîn
37. Al-Sâffât38. Sâd
39. Al-Zumar40. Al-Mu´min
41. Hâ Mîm Sadjdah42. Al-Sjûrâ
43. Al-Zukhruf44. Al-Dukhân
45. Al-Djâthija46. Al-Ahqâf
47. Muhammad48. Al-Fath
49. Al-Hudjurât50. Qâf
51. Al-Dhârijât52. Al-Tûr
53. Al-Nadjm54. Al-Qamar
55. Al-Rahmân56. Al-Wâqi´ah
57. Al-Hadîd58. Al-Mudjâdilah
59. Al-Hasjr60. Al-Mumtahanah
61. Al-Saff62. Al-Djumu´ah
63. Al-Munâfiqûn64. Al-Taghâbun
65. Al-Talâq66. Al-Tahrîm
67. Al-Mulk68. Al-Qalam
69. Al-Hâqqah70. Al-Ma´âridj
71. Nûh72. Al-Djinn
73. Al-Muzzammil74. Al-Muddaththir
75. Al-Qijâmah76. Al-Dhar
77. Al-Mursalât78. Al-Naba
79. Al-Nâzi´ât80. Al-´Abasa
81. Al-Takwîr82. Al-Infitâr
83. Al-Tatfîf84. Al-Insjiqâq
85. Al-Burûdj86. Al-Târiq
87. Al-A´lâ88. Al-Ghâsjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Al-Sjams92. Al-Lail
93. Al-Dhuhâ94. Al-Insjirâh
95. Al-Tîn96. Al-´Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Al-Zilzâl100. Al-´Âdijât
101. Al-Qâri´ah102. Al-Takâthur
103. Al-´Asr104. Al-Humazah
105. Al-Fîl106. Al-Quraisj
107. Al-Mâ´ûn108. Al-Kauthar
109. Al-Kâfirûn110. Al-Nasr
111. Al-Lahab112. Al-Ikhlâs
113. Al-Falaq114. Al-Nâs
42: Al-Sjûrâ
Åpenbart før Hidjra, antall rukú 5, vers 54
42:1  I Allahs navn, den Nåderike, den Barmhjertige.
42:2  Hâ Mîm (Allah er den Lovpriste, den Majestetiske).

Se note til 40:2. Hâ Mîm kan også bety Hâfiz al-Kitâb (Bokens Vokter) og Munazzil al-Kitâb (Bokens Åpenbarer).

42:3  'Aîn Sîn Qâf (Den Allvitende, den Althørende, den Allmektige).

'Ain står for Al-'Aliyy (den Høye), Al-'Alim (den Allvitende), Al-'Azîm (den Store), Al-'Azîz (den Allmektige). Sîn står for Al-Smî' (den Althørende), og Qâf kan bety Al-Qadîr (Innehaveren av makt og myndighet).

42:4  Således sender Allah åpenbaring til deg og til dem, (som var) før deg, (Allah) er den Allmektige, den Allvise.
42:5  Ham tilhører alt det som er i himlene og på jorden. Han er den Opphøyde, den Store.
42:6  Det er nær at himlene nesten spaltes ovenfra, og englene lovpriser deres Herres lovprisning, og ber om tilgivelse for dem på jorden. Sannelig, Allah er visselig den Tilgivende, den Barmhjertige.
42:7  Og Allah holder øye over dem som tar beskyttere ved siden av Ham, og du er ikke vokter over dem.
42:8  Og på samme måte har Vi åpenbart deg Qur'ânen på arabisk, for at du kan advare byenes mor [Makka], og dem omkring den, og advare om Forsamlingsdagen, om hvilken det ikke er noen tvil. (Den dag) vil en gruppe være i Hagen, og (en annen) gruppe i den flammende Ild.
42:9  Og om Allah hadde villet, så kunne Han visselig ha gjort dem til ett folk, men Han lar dem som vil, inngå i Sin barmhjertighet. Og de urettferdige vil ikke ha noen venn eller hjelper.
42:10  Har de antatt seg venner ved siden av Ham? Allah er da den (beste) Venn. Og Han skjenker liv til de døde, og Han har makt over alle ting.
42:11  Hva dere enn strides om, hviler avgjørelsen (alene) hos Allah. Dette er Allah, min Herre. Ham har jeg satt min lit til, og til Ham vender jeg meg.
42:12  Han påbegynte himlenes og jordens skapelse. Han har skapt par for dere av deres egen art. Og av kveget har Han også skapt par. Han mangfoldiggjør dere i den [jorden]. Ingen (og intet) er lik Ham, og Han er den Althørende, den Altseende.
42:13  Ham tilhører himlenes og jordens nøkler. Han øker (Sin) forsyning for hvem Han vil, og innskrenker den (for hvem Han vil); Han har sannelig kjennskap til alt.
42:14  Han har foreskrevet dere (den delen) av religion, som Han understreket for Noah, og som Vi har åpenbart deg, og som Vi (også) påla Abraham og Moses og Jesus: At oppretthold religionen (med styrke) og bli ikke splittet i den. Det du kaller dem til, er hardt for avgudsdyrkerne. Allah velger for Seg Selv hvem Han vil, og rettleder til Seg den som vender seg til (Ham).
42:15  Og de splittet ikke, før etter at kunnskapen hadde kommet til dem, av motstrid mellom hverandre. Og hadde det ikke vært for et ord som allerede hadde utgått fra din Herre for en bestemt frist, skulle (saken) visselig ha blitt avgjort mellom dem. Og de som arvet Boken etter dem, er visselig i foruroligende tvil om den.
42:16  Så innby du dem av den grunn. Og oppretthold med styrke som du har fått befaling, og følg ikke deres (onde) begjær. Og si: Jeg tror på det Allah har sendt ned av Boken, og jeg har fått befaling om å dømme rettferdig mellom dere. Allah er vår Herre, og deres Herre. For oss er våre gjerninger, og for dere er deres gjerninger. Det er ikke noen strid mellom oss og dere. Allah vil bringe oss sammen, og til Ham er tilbakevendelsen.
42:17  Og de som strides om Allah, etter at Hans (kall) ble besvart - deres argument vil gå i stykker overfor deres Herre; og (Hans) vrede er over dem, og de vil få en streng straff.
42:18  Allah er Han som har åpenbart Boken med sannheten og (rettferdighetens) vekt. Og hva skal få deg til å forstå at timen kanskje er nær?

Al-mîzân, "rettferdighetens vekt" betyr kanskje den rette bruk av Boken. Eller "vekten" hentyder til dommen som sies å være nær i det følgende. Meningen er da, at de kriterier etter hvilke dommen felles, er åpenbart.

42:19  De som ikke tror på den, forsøker å fremskynde den. Og de som tror, frykter den, og vet at den er sannheten. Ta dere i akt, sannelig de som tviler om timen, har gått langt i villfarelse.
42:20  Allah er Skarpsindig (og rask av oppfatning) for Sine tjenere, Han forsyner hvem Han vil, og Han er den Sterke, den Allmektige.
42:21  Den som ønsker det hinsidiges høste, gir Vi mer i deres høste, og den som ønsker denne verdens høste, gir Vi ham (hans del) av det, og det er ikke noen del for ham i det kommende.
42:22  Har de medguder, som har påbudt dem forpliktelser i religionen, som Allah ikke har påbudt? Og hvis det ikke hadde vært for det (endelige) dekret, så ville (saken allerede nå) ha blitt avgjort mellom dem. Og synderne vil visselig få en smertelig straff.
42:23  Du vil se synderne frykte på grunn av (resultatet av) det de har fortjent, og det skal (sannelig) treffe dem. Og de som tror og handler rettferdig, vil være i Hagenes enger. De vil få det de ønsker hos deres Herre. Dette er den store nåde.
42:24  Dette er gledelig budskap som Allah gir Sine tjenere, de som tror og handler rettferdig. Si: Jeg ber dere ikke om noen belønning for det, unntatt kjærlighet til dem som står dere nær. Og til den som handler godt, vil Vi skape mer godt (ut av) det for ham. Allah er visselig Tilgivende, den Påskjønnende.
42:25  Sier de at: Han har oppdiktet en løgn om Allah? Hvis Allah hadde villet, hadde Han forseglet ditt hjerte. Og Allah utsletter løgnen og oppretter sannheten gjennom Sine ord. Han kjenner visselig det som er i brystene.

Meningen med "forseglingen" synes å være: hvis dine motstandere hadde rett i deres anklage, ville Gud ha forseglet ditt hjerte, men ditt hjerte er tvert imot åpnet av Gud (94:2). Eller meningen er: hvis Gud hadde villet straffe dine fiender for å kalle deg løgner, ville han ha forseglet ditt hjerte, dvs. lukket ditt hjerte for all medfølelse med dem.

42:26  Og det er Ham som mottar angeren fra Sine tjenere og tilgir (deres) onde handlinger. Og Han vet hva dere gjør.