Koranen på norsk‎

Lytt, les, søk eller last ned Koranen med norsk oversettelse

< Søk: >
Velg kapittel » download
cancel
1. Al-Fâtihah2. Al-Baqarah
3. Âl-´Imrân4. Al-Nisâ
5. Al-Mâ´idah6. Al-An´âm
7. Al-A´râf8. Al-Anfâl
9. Al-Tauba10. Jûnus
11. Hûd12. Jûsuf
13. Al-Ra´d14. Ibrâhîm
15. Al-Hidjr16. Al-Nahl
17. Banî Isrâ´îl18. Al-Kahf
19. Mariam20. Tâhâ
21. Al-Ambijâ22. Al-Hadjdj
23. Al-Mu´minûn24. Al-Nûr
25. Al-Furqân26. Al-Sju´arâ
27. Al-Naml28. Al-Qasas
29. Al-´Ankabût30. Al-Rûm
31. Luqmân32. Al-Sadjdah
33. Al-Ahzâb34. Al-Sabâ
35. Al-Fâtir36. Jâ Sîn
37. Al-Sâffât38. Sâd
39. Al-Zumar40. Al-Mu´min
41. Hâ Mîm Sadjdah42. Al-Sjûrâ
43. Al-Zukhruf44. Al-Dukhân
45. Al-Djâthija46. Al-Ahqâf
47. Muhammad48. Al-Fath
49. Al-Hudjurât50. Qâf
51. Al-Dhârijât52. Al-Tûr
53. Al-Nadjm54. Al-Qamar
55. Al-Rahmân56. Al-Wâqi´ah
57. Al-Hadîd58. Al-Mudjâdilah
59. Al-Hasjr60. Al-Mumtahanah
61. Al-Saff62. Al-Djumu´ah
63. Al-Munâfiqûn64. Al-Taghâbun
65. Al-Talâq66. Al-Tahrîm
67. Al-Mulk68. Al-Qalam
69. Al-Hâqqah70. Al-Ma´âridj
71. Nûh72. Al-Djinn
73. Al-Muzzammil74. Al-Muddaththir
75. Al-Qijâmah76. Al-Dhar
77. Al-Mursalât78. Al-Naba
79. Al-Nâzi´ât80. Al-´Abasa
81. Al-Takwîr82. Al-Infitâr
83. Al-Tatfîf84. Al-Insjiqâq
85. Al-Burûdj86. Al-Târiq
87. Al-A´lâ88. Al-Ghâsjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Al-Sjams92. Al-Lail
93. Al-Dhuhâ94. Al-Insjirâh
95. Al-Tîn96. Al-´Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Al-Zilzâl100. Al-´Âdijât
101. Al-Qâri´ah102. Al-Takâthur
103. Al-´Asr104. Al-Humazah
105. Al-Fîl106. Al-Quraisj
107. Al-Mâ´ûn108. Al-Kauthar
109. Al-Kâfirûn110. Al-Nasr
111. Al-Lahab112. Al-Ikhlâs
113. Al-Falaq114. Al-Nâs
37: Al-Sâffât
Åpenbart før Hidjra, antall rukú 5, vers 183
37:1  I Allahs navn, den Nåderike, den Barmhjertige.
37:2  Ved dem som stiller seg selv i tette rekker,
37:3  og ved de som skjenner,

Dette er en profeti om de kamper som de troende ville bli tvunget til å kjempe til forsvar for deres tro.

37:4  og ved de som foreleser formaningen [Qur'ânen],
37:5  deres Gud er visselig Én,
37:6  Herren over himlene og jorden, og alt som er imellom dem, og Herren over (alle) østener.

Islâm vil først bli herre over det nære og så det fjerne østen (østen står i flertall). Eller det kan være en hentydning til forskjellige manifestasjoner av Islâms overlegenhet til forskjellige tider (jf. Profetens (s.a.) ord om at solen i de siste tider vil stå opp i vest). Se også 55:18.

37:7  Vi har sannelig prydet den nærmeste himmel med skjønnhet - stjernene.
37:8  Og beskyttet (den) mot enhver opprørsk motstander.

Sammenlikn 15:18. Det henydes nok til astreologer og spåmenn, som søker å skaffe seg viten om fremtiden.

37:9  De kan ikke lytte til den opphøyede forsamling, og de blir bombardert (med steiner) fra enhver side,
37:10  drevet på flukt, og for dem er det en klebende straff.
37:11  Men den av dem som napper (noen ting) listende, (vil) forfølges av en gjennomtrengende flamme.

Åpenbaringens "gjennomtrengende flamme" vil avsløre dem.

37:12  Spør dem da, om det de skaper er sterkere enn det Vi har skapt? Dem har Vi sannelig skapt av klebende leire.
37:13  Men nei, når du undrer deg (over hva Vi har skapt), spotter de (deg).
37:14  Og når de formanes, tenker de seg ikke om,
37:15  og når de ser et tegn, håner de (det).
37:16  Og de sier: Dette er ikke annet enn åpenbart bedrag.
37:17  Hva! Når vi er døde, og blitt til støv og knokler, skal vi så oppreises?
37:18  (Vi) og våre forfedre fra fordums tid?
37:19  Si (til dem): Ja, i en slik tilstand at dere ydmykes.
37:20  Det vil da bare lyde et strengt kall og plutselig vil de skue (sannheten).
37:21  Og de vil si: Ve oss, dette er Dommens dag.
37:22  Dette er avgjørelsens dag, som dere pleide å benekte.
37:23  (Og det skal sies til englene): Samle dem som gjorde urett, og deres ledsagere, og det de pleide å tilbe
37:24  ved siden av Allah, og før dem langs veien til Helvete.
37:25  Stans dem, for de skal visselig utspørres:
37:26  Hva feiler dere (nå), siden dere ikke hjelper hverandre?