Koranen på norsk‎

Lytt, les, søk eller last ned Koranen med norsk oversettelse

< Søk: >
Velg kapittel » download
cancel
1. Al-Fâtihah2. Al-Baqarah
3. Âl-´Imrân4. Al-Nisâ
5. Al-Mâ´idah6. Al-An´âm
7. Al-A´râf8. Al-Anfâl
9. Al-Tauba10. Jûnus
11. Hûd12. Jûsuf
13. Al-Ra´d14. Ibrâhîm
15. Al-Hidjr16. Al-Nahl
17. Banî Isrâ´îl18. Al-Kahf
19. Mariam20. Tâhâ
21. Al-Ambijâ22. Al-Hadjdj
23. Al-Mu´minûn24. Al-Nûr
25. Al-Furqân26. Al-Sju´arâ
27. Al-Naml28. Al-Qasas
29. Al-´Ankabût30. Al-Rûm
31. Luqmân32. Al-Sadjdah
33. Al-Ahzâb34. Al-Sabâ
35. Al-Fâtir36. Jâ Sîn
37. Al-Sâffât38. Sâd
39. Al-Zumar40. Al-Mu´min
41. Hâ Mîm Sadjdah42. Al-Sjûrâ
43. Al-Zukhruf44. Al-Dukhân
45. Al-Djâthija46. Al-Ahqâf
47. Muhammad48. Al-Fath
49. Al-Hudjurât50. Qâf
51. Al-Dhârijât52. Al-Tûr
53. Al-Nadjm54. Al-Qamar
55. Al-Rahmân56. Al-Wâqi´ah
57. Al-Hadîd58. Al-Mudjâdilah
59. Al-Hasjr60. Al-Mumtahanah
61. Al-Saff62. Al-Djumu´ah
63. Al-Munâfiqûn64. Al-Taghâbun
65. Al-Talâq66. Al-Tahrîm
67. Al-Mulk68. Al-Qalam
69. Al-Hâqqah70. Al-Ma´âridj
71. Nûh72. Al-Djinn
73. Al-Muzzammil74. Al-Muddaththir
75. Al-Qijâmah76. Al-Dhar
77. Al-Mursalât78. Al-Naba
79. Al-Nâzi´ât80. Al-´Abasa
81. Al-Takwîr82. Al-Infitâr
83. Al-Tatfîf84. Al-Insjiqâq
85. Al-Burûdj86. Al-Târiq
87. Al-A´lâ88. Al-Ghâsjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Al-Sjams92. Al-Lail
93. Al-Dhuhâ94. Al-Insjirâh
95. Al-Tîn96. Al-´Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Al-Zilzâl100. Al-´Âdijât
101. Al-Qâri´ah102. Al-Takâthur
103. Al-´Asr104. Al-Humazah
105. Al-Fîl106. Al-Quraisj
107. Al-Mâ´ûn108. Al-Kauthar
109. Al-Kâfirûn110. Al-Nasr
111. Al-Lahab112. Al-Ikhlâs
113. Al-Falaq114. Al-Nâs
34: Al-Sabâ
Åpenbart før Hidjra, antall rukú 6, vers 55
34:1  I Allahs navn, den Nåderike, den Barmhjertige.
34:2  All lovprisning tilkommer Allah (alene), til hvem alt det som er i himlene og på jorden tilhører. Ham tilkommer (også) all lovprisning i det kommende (liv), og Han er den Allvise, den Allvitende.

Fem sûrer av Qur'ânen, første, sjette, attende, trettifemte, og denne begynner med ordene "All lovprisning tilkommer Allah (alene)". Alle disse sûrene, uttrykkende eller ved implikasjoner, behandler emner som Guds kongedømme, verdighet og allmektighet.

34:3  Han vet hva som går ned i jorden, og hva som kommer opp av den, og hva som stiger ned fra himmelen, og hva som stiger opp til den, og Han er den Barmhjertige, den Tilgivende.

"Hva som stiger ned" er åpenbaring, og "hva som stiger opp" er bønn, se også 57:5.

34:4  Og de vantro sier: (Dommens) time vil aldri komme til oss. Si: Jo, ved min Herre, som kjenner det usette, den vil visselig komme til dere, ikke et atoms vekt i himlene eller noen ting mindre eller større enn det, unnslipper Ham, unntagen (alt som er opptegnet) i en tydelig Bok,
34:5  så Han kan belønne den som tror og handler rettferdig. Det er disse som vil få tilgivelse og en ærefull forsyning.
34:6  Og til dem som anstrenger seg for å gjøre Våre tegn til intet, for disse vil det være en smertelig straffs lidelse.
34:7  Og de som har fått viten, vil innse at det som er blitt åpenbart til deg fra din Herre, er sannheten, som fører til den Allmektiges, den Lovpristes vei.
34:8  Og de vantro sier: Skal vi vise dere en mann som vil fortelle dere, at dere, når dere er fullstendig spredt (og forsvunnet i jorden), visselig skal (tre inn) i en ny skapelses tid?
34:9  Har han oppdiktet en løgn om Allah, eller er han besatt? Nei, men de som ikke tror på det kommende (liv), er (allerede her) i straffen og den fullstendige villfarelse.
34:10  Ser de ikke (hendelser) som skjer foran dem og bak dem i himmelen og jorden? Hvis Vi ville, lot Vi jorden oppsluke dem eller la (noen) stykker av himmelen falle ned over dem. Sannelig, i dette er det tegn for enhver angrende tjener (av Allah).

Sammenlikn 21:33 med note; jordens atmosfære beskytter den mot skade ved meteorer og liknende.

34:11  Og Vi skjenket visselig David nåde fra Oss (og sa): Å dere fjell, gjenta (Allahs lovprisning) med ham, og (også dere) fugler! Og Vi gjorde jernet bløtt for ham.

Sammenlikn 21:80; "fjellene" kan hentyde til de fjellstammer som David underla seg. Det er sikkert en hentydning til Davids salmer (Allahs pris). "Fugler" står også for åndelig utviklede mennesker.

34:12  (Vi sa): Lag dere stålkledninger og tilmål ringene (i forhold til dem) og handle rettferdig, fordi Jeg ser visselig hva dere gjør.
34:13  Og vinden underkastet (Vi) Salomo; hvis morgenreise var en måneds (reise), og hvis aftenreise (også) var en måneds (reise). Og Vi lot en kilde av smeltet kobber strømme for ham. Og av djinnene var det (noen) som arbeidet for hans åsyn på hans Herres befaling. Og de blant dem som vil avvike fra Vår befaling, lar Vi smake den flammende ilds straff.

Betydningen må være at Salomos skip med gunstig vind, klarte en måneds reise (til fots eller kamel), på en dag. Sammenlikn 21:82, 27:18, 38:37. Djinnene (de skjulte) var undertvungne folkeslags tvangsarbeidere. Om "kilden av kobber", se 2. Krønikebok 4:2-6.

34:14  De lagde for ham hva han ønsket av altre og statuer og basuner og store fat som beholdere, og store kokekar festet på sine plasser. (Og Vi sa): Handle takknemlig, Å dere alle i Davids hus. Men få av Mine tjenere er takknemlige.

Âl omfatter også de sanne etterfølgere av Profeten (s.a.), fordi de er med i Profetens (s.a.) åndelige hus.

34:15  Og da Vi hadde kunngjort hans [Salamos] død, var det intet som kunne antyde hans død unntagen et jordens dyr, som spiste opp hans stav. Da den [altså styringsformen] så falt ned, ble djinnene klare over, at de, om de hadde kjent det usette, ville de ikke ha lidd i denne nedverdigende og smertefull tilstand.

"Et jordens dyr" er Rehabeam, Salomos sønn, under hvis udugelige og svake styre Salomos imperium falt fra hverandre, se 1. Kongebok kap. 12-14. "Staven" står som symbol på kongemakten.

34:16  Det er visselig et tegn for Sabâ i deres hus: To hager, (en) til høyre og (en) til venstre. (Og Gud ville at) de skulle spise av deres Herres forsyning og være takknemlige mot Ham. (Dere har her) en ren by og (deres) tilgivende Herre.

Sabâ var en by i Jemen, 3 dagsreiser fra San'â.

34:17  Men de vendte seg bort (fra sannheten), så Vi sendte over dem en flom. Og Vi forvandlet deres to hager til to andre, som bar bitter frukt og (inneholdt) tamarisker og noen få lotustrær.

Demningen ved Ma'ârib brast. Ifølge Palmer skjedde det i det 1. eller 2. århundre e. Kr.

34:18  Således gjengjaldt Vi dem, fordi de var utakknemlige, og det er kun de utakknemlige Vi gjengjelder (slik).
34:19  Og mellom dem og de byer som Vi hadde velsignet, plasserte Vi (andre) byer som var iøyenfallende synlige, og Vi inndelte reisen mellom dem (og sa): Reis mellom dem, både natt og dag i sikkerhet.

Ordene "byer som Vi hadde velsignet" henviser til byene av Palestina, hovedkvarteret for Salomos regjering, med hvilken beboere av Sabâ førte gunstig handel. Ordene "byer som var iøyenfallende", hentyder til at byene lå så nær at de kunne bli sett av hverandre. Eller ordene kan bety fremstående byer, og viser at ruten fra Jemen til Palestina og Syria var brukt veldig mye, og var kjent for å være en sikker og velbebodd rute.

34:20  Men de sa: Vår Herre, legg større avstander mellom vår reises (holdeplasser). De øvet (derved) urett mot seg selv, så Vi gjorde dem til sagn, idet Vi tilintetgjorde dem fullkomment. Sannelig, i dette finnes det tegn for enhver utholdende (og) takknemlig (person).
34:21  Og Iblîs fikk visselig sin formodning om dem bekreftet, så de fulgte ham, unntagen en gruppe troende.

Se 17:63.

34:22  Og han [Iblîs] hadde ikke noen makt over dem, men (det skjedde slik), for at Vi kan skjelne dem som tror på det kommende (liv), fra dem som er i tvil angående det. Og din Herre er Vokter over alle ting.

Satan har ingen makt over mennesket. Men på grunn av feil tro og onde gjerninger, ruinerer mennesket seg selv.

34:23  Si: Påkall dem dere formår (er guder) ved siden av Allah. De har ikke makt over et atoms vekt i himlene og på jorden, heller ikke har de noen andel i noen av dem, og Han har ikke tatt Seg noen hjelper blant dem.
34:24  Ingen forbønn vil gavne hos Ham, unntagen for dem Han tillater. Inntil de vil si etter at redselen er blitt borte fra deres hjerter: Hva var det din Herre sa? (De) vil svare: Sannheten(savgjørelse)! Og Han er den Opphøyede, den Store.
34:25  Si: Hvem forsyner dere fra himlene og fra jorden? Si: Allah! Enten er vi eller dere rettledede eller åpenlyst villfarende.
34:26  Si: Dere skal ikke bli spurt om å svare for våre synder, heller ikke skal vi bli spurt om det dere har gjort.