Koranen på norsk‎

Lytt, les, søk eller last ned Koranen med norsk oversettelse

< Søk: >
Velg kapittel » download
cancel
1. Al-Fâtihah2. Al-Baqarah
3. Âl-´Imrân4. Al-Nisâ
5. Al-Mâ´idah6. Al-An´âm
7. Al-A´râf8. Al-Anfâl
9. Al-Tauba10. Jûnus
11. Hûd12. Jûsuf
13. Al-Ra´d14. Ibrâhîm
15. Al-Hidjr16. Al-Nahl
17. Banî Isrâ´îl18. Al-Kahf
19. Mariam20. Tâhâ
21. Al-Ambijâ22. Al-Hadjdj
23. Al-Mu´minûn24. Al-Nûr
25. Al-Furqân26. Al-Sju´arâ
27. Al-Naml28. Al-Qasas
29. Al-´Ankabût30. Al-Rûm
31. Luqmân32. Al-Sadjdah
33. Al-Ahzâb34. Al-Sabâ
35. Al-Fâtir36. Jâ Sîn
37. Al-Sâffât38. Sâd
39. Al-Zumar40. Al-Mu´min
41. Hâ Mîm Sadjdah42. Al-Sjûrâ
43. Al-Zukhruf44. Al-Dukhân
45. Al-Djâthija46. Al-Ahqâf
47. Muhammad48. Al-Fath
49. Al-Hudjurât50. Qâf
51. Al-Dhârijât52. Al-Tûr
53. Al-Nadjm54. Al-Qamar
55. Al-Rahmân56. Al-Wâqi´ah
57. Al-Hadîd58. Al-Mudjâdilah
59. Al-Hasjr60. Al-Mumtahanah
61. Al-Saff62. Al-Djumu´ah
63. Al-Munâfiqûn64. Al-Taghâbun
65. Al-Talâq66. Al-Tahrîm
67. Al-Mulk68. Al-Qalam
69. Al-Hâqqah70. Al-Ma´âridj
71. Nûh72. Al-Djinn
73. Al-Muzzammil74. Al-Muddaththir
75. Al-Qijâmah76. Al-Dhar
77. Al-Mursalât78. Al-Naba
79. Al-Nâzi´ât80. Al-´Abasa
81. Al-Takwîr82. Al-Infitâr
83. Al-Tatfîf84. Al-Insjiqâq
85. Al-Burûdj86. Al-Târiq
87. Al-A´lâ88. Al-Ghâsjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Al-Sjams92. Al-Lail
93. Al-Dhuhâ94. Al-Insjirâh
95. Al-Tîn96. Al-´Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Al-Zilzâl100. Al-´Âdijât
101. Al-Qâri´ah102. Al-Takâthur
103. Al-´Asr104. Al-Humazah
105. Al-Fîl106. Al-Quraisj
107. Al-Mâ´ûn108. Al-Kauthar
109. Al-Kâfirûn110. Al-Nasr
111. Al-Lahab112. Al-Ikhlâs
113. Al-Falaq114. Al-Nâs
32: Al-Sadjdah
Åpenbart før Hidjra, antall rukú 3, vers 31
32:1  I Allahs navn, den Nåderike, den Barmhjertige.
32:2  Alif Lâm Mîm (Jeg er Allah, den Allvitende).

Se note til 30:2.

32:3  Åpenbaringen av den fullkomne Bok, som det er ingen tvil om, er fra allverdens Herre.
32:4  Eller sier de: Han har forfalsket den? Nei, den er sannheten fra din Herre, for at du kan advare et folk, til hvilket det ikke kom noen advarere før deg, for at de kan la seg rettlede.
32:5  Allah er den som skapte himlene og jorden, og det som er imellom dem i seks perioder, og deretter befestet Han seg på (deres) system. Dere har ikke noen venn eller forbeder ved siden av Ham. Vil dere da ikke tenke dere om?
32:6  Han leder den (guddommelige) sak fra himmelen til jorden, og på det vil den stige opp til Ham på en dag, hvis mål er tusen år etter det dere beregner.

At den guddommelige sak stiger til himmelen igjen, vil si at religionen så å si forsvinner fra jordens overflate (sammenlikn 62:3-4 og noten). Profeten (s.a.) har sagt at de første tre generasjoner etter ham vil være de beste. Deretter vil falskheten og kjærligheten til denne verden spre seg (se Tirmidhî, og Bukhârî: Kitâb al-Sjahâdât). Nedgangsperioden vil vare i tusen år, deretter vil Islâms oppgang begynne igjen ved den utlovede Messias' komme.

32:7  Slik er (Den) som kjenner det usynlige og det synlige, den Allmektige, den Barmhjertige,

Dhâlika (den, det) brukes også om Allah, se 75:41.

32:8  som har gjort skjønne og gode alle de ting Han har skapt, og Han begynte menneskets skapelse fra leire.
32:9  Deretter frembrakte Han dets avkom av et uttrekk av en ubetydelig væske.
32:10  Og så fullkommengjorde Han det og innblåste i det av Sin ånd. Han skjenket dere hørsel og syn og hjerte. (Men) dere er (bare) lite takknemlige!

Eller: "det var kun lite, om dere var takknemlige (i det hele tatt)".

32:11  Og de sier: Hva! Når vi er forsvunnet i jorden, skal vi så virkelig (oppreises) i en ny skapelse? Nei, de tror ikke på møtet med deres Herre.
32:12  Si: Dødsengelen som er satt over dere, skal bevirke deres død, så skal dere vende tilbake til deres Herre.
32:13  Hvis du bare kunne se, når synderne vil bøye deres hoder for deres Herre (og si): Vår Herre, vi har sett og vi har hørt, send oss da tilbake, så vi kan handle rettferdig, for (nå) har vi visselig fått sikkerhet.
32:14  Og hvis Vi hadde (gjennomtvunget) Vår vilje, så kunne Vi visselig ha skjenket hver sjel dens rettledning, men ordet fra Meg er sant: Jeg vil visselig fylle Helvete med djinner og mennesker tilsammen.

Sammenlikn 11:120, 15:44 og 38:85-86. Det er ikke snakk om at noen er forutbestemt til Helvete. 11:120 sier at Gud skapte mennesker for å vise dem barmhjertighet, men dem som forkaster Guds barmhjertighet, for dem gjelder ordet: "Jeg vil visselig fylle Helvete..".

32:15  Smak da (straffen for deres onde gjerninger), fordi dere glemte møtet med denne deres dag. Vi har visselig (også) glemt dere, og smak den varige straff for det dere pleide å gjøre.
32:16  Bare de tror på Våre tegn, som når de formanes med dem, faller ned på sine ansikter og lovpriser deres Herres ære, og som ikke er hovmodige.

Dette vers etterfølges av Sadjdah.

32:17  Deres sider holder seg borte fra deres senger; idet de påkaller deres Herre i frykt og håp, og de gir ut av det som Vi har forsynt dem med.
32:18  Og ingen sjel vet hva som er skjult for den av øyets fryd, som belønning for det (gode) de pleide å gjøre.

Det kommende liv leves i andre dimensjoner enn det nåværende, derfor er det ennå "skjult" og ingen "vet" hvordan det vil være. Det kan bare beskrives billedlig.

32:19  Er da den som er troende, lik den som (handler) ondt? De er ikke like!
32:20  Hva angår dem som tror og handler rettferdig, så skal de eie den (evige) boligs Hager som en gave for det de pleide å gjøre.
32:21  Og hva angår dem som er ulydige, så er deres tilholdssted Ilden. Hver gang de ønsker å komme ut av den, skal de sendes tilbake til den, og det skal sies til dem: Smak Ildens straff som dere pleide å benekte.
32:22  Og Vi vil visselig la dem smake av den mindre straff før den større straff, for at de skal vende tilbake (til Oss i anger).

"Den mindre straff" er straffen i denne verden, og "den større straff" er straffen i det kommende liv.

32:23  Og hvem er mer urettferdig enn den som formanes ved hans Herres tegn, og som så vender seg bort fra dem. Vi vil visselig gjengjelde de syndige.
32:24  Og Vi ga visselig Moses Boken, vær da ikke i tvil om hans møte, og Vi gjorde den til en rettledning for Israels barn.
32:25  Og Vi utpekte blant dem ledere, som rettledet dem på Vår befaling, da de var utholdende og hadde en sikker tro på Våre tegn.

Imâmatet, det åndelige lederskap, finnes i Islâm parallellt med dets eksistens i den mosaiske paktslutning.

32:26  Sannelig, din Herre vil treffe avgjørelse mellom dem på Oppstandelsens dag, om det de var uenige om.