Koranen på norsk‎

Lytt, les, søk eller last ned Koranen med norsk oversettelse

< Søk: >
Velg kapittel » download
cancel
1. Al-Fâtihah2. Al-Baqarah
3. Âl-´Imrân4. Al-Nisâ
5. Al-Mâ´idah6. Al-An´âm
7. Al-A´râf8. Al-Anfâl
9. Al-Tauba10. Jûnus
11. Hûd12. Jûsuf
13. Al-Ra´d14. Ibrâhîm
15. Al-Hidjr16. Al-Nahl
17. Banî Isrâ´îl18. Al-Kahf
19. Mariam20. Tâhâ
21. Al-Ambijâ22. Al-Hadjdj
23. Al-Mu´minûn24. Al-Nûr
25. Al-Furqân26. Al-Sju´arâ
27. Al-Naml28. Al-Qasas
29. Al-´Ankabût30. Al-Rûm
31. Luqmân32. Al-Sadjdah
33. Al-Ahzâb34. Al-Sabâ
35. Al-Fâtir36. Jâ Sîn
37. Al-Sâffât38. Sâd
39. Al-Zumar40. Al-Mu´min
41. Hâ Mîm Sadjdah42. Al-Sjûrâ
43. Al-Zukhruf44. Al-Dukhân
45. Al-Djâthija46. Al-Ahqâf
47. Muhammad48. Al-Fath
49. Al-Hudjurât50. Qâf
51. Al-Dhârijât52. Al-Tûr
53. Al-Nadjm54. Al-Qamar
55. Al-Rahmân56. Al-Wâqi´ah
57. Al-Hadîd58. Al-Mudjâdilah
59. Al-Hasjr60. Al-Mumtahanah
61. Al-Saff62. Al-Djumu´ah
63. Al-Munâfiqûn64. Al-Taghâbun
65. Al-Talâq66. Al-Tahrîm
67. Al-Mulk68. Al-Qalam
69. Al-Hâqqah70. Al-Ma´âridj
71. Nûh72. Al-Djinn
73. Al-Muzzammil74. Al-Muddaththir
75. Al-Qijâmah76. Al-Dhar
77. Al-Mursalât78. Al-Naba
79. Al-Nâzi´ât80. Al-´Abasa
81. Al-Takwîr82. Al-Infitâr
83. Al-Tatfîf84. Al-Insjiqâq
85. Al-Burûdj86. Al-Târiq
87. Al-A´lâ88. Al-Ghâsjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Al-Sjams92. Al-Lail
93. Al-Dhuhâ94. Al-Insjirâh
95. Al-Tîn96. Al-´Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Al-Zilzâl100. Al-´Âdijât
101. Al-Qâri´ah102. Al-Takâthur
103. Al-´Asr104. Al-Humazah
105. Al-Fîl106. Al-Quraisj
107. Al-Mâ´ûn108. Al-Kauthar
109. Al-Kâfirûn110. Al-Nasr
111. Al-Lahab112. Al-Ikhlâs
113. Al-Falaq114. Al-Nâs
26: Al-Sju´arâ
Åpenbart før Hidjra, antall rukú 11, vers 228
26:1  I Allahs navn, den Nåderike, den Barmhjertige.
26:2  Tâ Sîn Mîm (Den Rene, den Althørende, all verdighets Herre).

For Muqatta'ât, se 2:2. Tâ Sîn Mîm står her henholdsvis for: Tâhir (Herren over renhet), Samî (Althørende) og Madjîd (Herren over allverdighet). Disse henviser til at denne sûra behandler emner som hjertets renhet, bønnhørelse og verdighet. Noen kommentatorer har forstått Tâ Sîn Mîm som forkortelse for Tûr Sînîn (fjellet Sinai) og Mûsâ (Moses), siden denne og de to etterfølgende sûrer legger frem Moses' historie med en del detaljer.

26:3  Dette er den klare Boks vers.
26:4  Kanskje vil du sørge deg til døde, fordi de ikke vil tro.
26:5  Om Vi ville, kunne Vi sende et tegn ned over dem fra himmelen, slik at deres hoder ville bøye seg for det.
26:6  Og det kommer ikke noen ny formaning til dem fra den Nåderike, uten at de vender seg bort fra den.
26:7  Og de har visselig forkastet den, men snart skal nyhetene om det de gjorde narr av, komme til dem.
26:8  Har de ikke betraktet jorden, hvorledes Vi lar planter av enhver edel art vokse på den?
26:9  I dette finnes det visselig et tegn, men de fleste av dem vil ikke tro.
26:10  Og din Herre er visselig (alene) den Allmektige, den Barmhjertige.
26:11  Og (ihukom) da din Herre kalte Moses (og sa): Gå til det urettferdige folk,
26:12  til Faraos folk. Vil de ikke frykte (Allah)?
26:13  Han [Moses] svarte: Min Herre, jeg frykter sannelig at de vil forkaste meg.
26:14  Og mitt bryst (føles) snevert og min tunge er ikke veltalende. Send derfor (bud) til Aron (også).
26:15  Og de har en anklage mot meg, så jeg frykter at de vil drepe meg.
26:16  Han [Allah] sa: Visselig nei, men gå dere begge med Våre tegn, Vi er visselig med dere (og) hører (deres bønner).
26:17  Så gå dere begge til Farao og si: Vi er visselig sendebud fra allverdens Herre,
26:18  (for å fortelle deg) at du skal sende Israels barn med oss.
26:19  Han [Farao] svarte: Har vi ikke oppfostret deg blant oss, (da du var) barn. Og du bodde hos oss (mange) år av ditt liv.

nurabbika (vi har oppfostret deg) viser grunnbetydningen i ordet rabb (Herre).

26:20  Og du gjorde den handlingen som du gjorde, og du er en av de utakknemlige.

Sammenlikn 20:41 og 28:16.

26:21  Han [Moses] sa: Jeg gjorde det da (av feiltakelse), og jeg var i en forvirret sinnstilstand.
26:22  Så flyktet jeg fra dere, da jeg fryktet dere. Men min Herre ga meg dømmekraft og gjorde meg til et av sendebudene.
26:23  Og den nåde, som (du sier) du har vist meg (ved å oppfostre meg), er det (på grunn av den) at du har gjort Israels barn til slaver?
26:24  Farao sa: Og hvem er denne allverdens Herre?
26:25  Han svarte: Himlenes og jordens Herre og (Herre over) alt det som finnes mellom de to, om du vil tro.

Ordene "Himlenes og jordens Herre" henviser til Guds umåtelige rike i henhold til rommet.

26:26  Han [Farao] sa til dem som omga ham: Hører dere det?