Koranen på norsk‎

Lytt, les, søk eller last ned Koranen med norsk oversettelse

< Søk: >
Velg kapittel » download
cancel
1. Al-Fâtihah2. Al-Baqarah
3. Âl-´Imrân4. Al-Nisâ
5. Al-Mâ´idah6. Al-An´âm
7. Al-A´râf8. Al-Anfâl
9. Al-Tauba10. Jûnus
11. Hûd12. Jûsuf
13. Al-Ra´d14. Ibrâhîm
15. Al-Hidjr16. Al-Nahl
17. Banî Isrâ´îl18. Al-Kahf
19. Mariam20. Tâhâ
21. Al-Ambijâ22. Al-Hadjdj
23. Al-Mu´minûn24. Al-Nûr
25. Al-Furqân26. Al-Sju´arâ
27. Al-Naml28. Al-Qasas
29. Al-´Ankabût30. Al-Rûm
31. Luqmân32. Al-Sadjdah
33. Al-Ahzâb34. Al-Sabâ
35. Al-Fâtir36. Jâ Sîn
37. Al-Sâffât38. Sâd
39. Al-Zumar40. Al-Mu´min
41. Hâ Mîm Sadjdah42. Al-Sjûrâ
43. Al-Zukhruf44. Al-Dukhân
45. Al-Djâthija46. Al-Ahqâf
47. Muhammad48. Al-Fath
49. Al-Hudjurât50. Qâf
51. Al-Dhârijât52. Al-Tûr
53. Al-Nadjm54. Al-Qamar
55. Al-Rahmân56. Al-Wâqi´ah
57. Al-Hadîd58. Al-Mudjâdilah
59. Al-Hasjr60. Al-Mumtahanah
61. Al-Saff62. Al-Djumu´ah
63. Al-Munâfiqûn64. Al-Taghâbun
65. Al-Talâq66. Al-Tahrîm
67. Al-Mulk68. Al-Qalam
69. Al-Hâqqah70. Al-Ma´âridj
71. Nûh72. Al-Djinn
73. Al-Muzzammil74. Al-Muddaththir
75. Al-Qijâmah76. Al-Dhar
77. Al-Mursalât78. Al-Naba
79. Al-Nâzi´ât80. Al-´Abasa
81. Al-Takwîr82. Al-Infitâr
83. Al-Tatfîf84. Al-Insjiqâq
85. Al-Burûdj86. Al-Târiq
87. Al-A´lâ88. Al-Ghâsjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Al-Sjams92. Al-Lail
93. Al-Dhuhâ94. Al-Insjirâh
95. Al-Tîn96. Al-´Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Al-Zilzâl100. Al-´Âdijât
101. Al-Qâri´ah102. Al-Takâthur
103. Al-´Asr104. Al-Humazah
105. Al-Fîl106. Al-Quraisj
107. Al-Mâ´ûn108. Al-Kauthar
109. Al-Kâfirûn110. Al-Nasr
111. Al-Lahab112. Al-Ikhlâs
113. Al-Falaq114. Al-Nâs
24: Al-Nûr
Åpenbart etter Hidjra, antall rukú 9, vers 65
24:1  I Allahs navn, den Nåderike, den Barmhjertige.
24:2  (Dette er) en sûra, som Vi har åpenbart og som Vi har påbudt alle å følge. Og Vi har i denne åpenbart klare ordre for at dere skal tenke dere om.
24:3  Den kvinne som bedriver hor, og den mann som bedriver hor, gi hver enkel av dem hundre piskeslag, og ha ikke medlidenhet med dem i (utøvelsen) av Allahs dom, hvis dere tror på Allah og Dommens dag. Og la en gruppe av de troende bevitne deres straff.

Noen muslimer har ment at straffen for hor i Islâm var steining, som Moseloven foreskrev det (3. Mosebok 20:10; 5. Mosebok 22:22-24; Johannes 8:5). Profeten (s.a.) har i visse tilfeller anvendt denne straffen, men det synes å være før åpenbaringen av denne sûra. I tilfeller hvor det ikke forelå en åpenbaring, fulgte Profeten (s.a.) vanligvis den tidligere lov, Torahen. Når en hadîth tillegger 'Umar ordene: Det var et vers i Boken som foreskrev steining, så må det enten være tale om visse misforståelser i overleveringen, eller så betyr "Boken" her Moseloven. Uttrykket: adjlidû (gi piskeslag) er beslektet med ordet: djild (hud, skinn) og viser at straffen kun må berøre forbryterens hud. Intet bein må lide skade, og heller ikke de indre organene. At ordene zânî og zânîja er brukt med artikkel, lar formode at det dreier seg om en sær klasse av forherdede forbrytere mot samfunnets orden og hjemmenes ukrenkelighet. Vel å merke at straffen bare kan gis hvis anklagelsen blir bevist, se også de etterfølgende vers hvor det kastes mer lys over dette emne fra andre synspunkter og forhold.

24:4  Den mann som har bedrevet hor, kan kun gifte seg med en kvinne som har bedrevet hor, eller en avgudsdyrkerske, og den kvinne som har bedrevet hor, kan kun gifte seg med en mann som selv har bedrevet hor, eller er avgudsdyrker. Og dette er forbudt for de troende.
24:5  Og de som baksnakker dydige kvinner, men som ikke kan skaffe fire vitner, pisk dem med åtti slag og motta aldri (mer) deres vitnesbyrd, for det er disse som handler ondt,

Straffen for å utbre falske rykter eller rette falske anklager om et annet menneskes seksualliv, er nesten like streng som straffen for hor. Med denne vise bestemmelsen har Qur'ânen gjort det mulig å utrydde en av samfunnets største plager, sladderen. Og samtidig senket sjansene for å utøve det umoralske, for det er vitenskapelig bekreftet, at jo mer det snakkes åpent om en umoralsk handling i samfunnet, desto vanligere blir den handlingen. Dette er noe som kommer klart frem når man ser på overgrep mot mindreårige barn.

24:6  unntagen de som angrer etter dette og forbedrer seg, så er Allah visselig Tilgivende, Barmhjertig.
24:7  Og de som anklager sine hustruer, og som ikke har andre vitner enn seg selv - et slikt vitnesbyrd skal da være, at han fire ganger bevitner ved Allah, at han visselig er av de sanndru.
24:8  Og den femte (ed) skal være, at Allahs forbannelse kommer over ham, om han er blant løgnerne.
24:9  Og det skal avverge straffen fra henne, om hun vitner fire ganger i Allahs navn, at han er blant løgnerne,
24:10  og den femte (ed) skal være, at Allahs vrede skal komme over henne, om han er av dem som taler sant.
24:11  Og hvis det ikke var for Allahs nåde mot dere og Hans barmhjertighet, og at Allah visselig er svært Tilgivende, Allvis, (så ville det gått dere ille).
24:12  Sannelig, de som fant på løgnen er en liten gruppe blant dere selv. Tenk ikke på at denne (hendelsen) er skadelig for dere. Nei, den er heller bra for dere. Hver og en av dem skal få (sin del) av det han har ervervet av synden. Og den blant dem, som bar hovedansvaret for den [synden], skal få en stor straff.

Det hentydes her til de rykter som ble spredd om 'Â'isja, Profetens (s.a.) hustru, under kampanjen mot Banî Mustaliq i året 5 (etter Hidjra), var gått ut fra leieren for å lete etter et halsbånd som hun hadde mistet. Da hun vendte tilbake til leiren, hadde hæren marsjert videre. Senere brakte Safwân henne tilbake til Madîna på sin kamel, idet han selv gikk bak etter dyret (Bukhârî: Kitâb-ul-Nikâh). Hyklerne i Madîna, under ledelse av 'Abdullah ibn Ubaij ibn Salûl, startet en sladderkampanje for å skade Profeten (s.a.) og hans sak, men 'Â'isjas uskyldighet ble bekreftet i en guddommelig åpenbaring, nemlig i dette og de følgende vers.

24:13  Hvorfor tenkte de troende menn og de troende kvinner ikke godt om sitt eget folk da de hørte dette, og (hvorfor) sa (de ikke): Dette er en åpenbar løgn?
24:14  Hvorfor kom de ikke med fire vitner? Men ettersom de ikke kom med fire vitner, er de sannelig løgnere i Allahs øyne.
24:15  Og hadde det ikke vært for Allahs nåde og Hans barmhjertighet for dere i denne verden og den kommende, så ville sannelig en stor straff ha rammet dere for (denne synden) dere ble en del av.
24:16  For da dere spredte løgnen med deres tunger og uttalte med deres munner, om det dere ikke hadde noen viten om, og dere trodde at det var noe ubetydelig, mens det i Allahs øyne var en alvorlig (sak).
24:17  Og hvorfor sa dere ikke, da dere hørte det: Det tilkommer ikke oss å snakke om dette. Hellig er Du, dette er en alvorlig beskyldning.
24:18  Allah formaner dere om aldri å gjenta noe liknende, om dere er troende.
24:19  Og Allah gjør tegnene klare for dere, og Allah er Allvitende, Allvis.
24:20  Sannelig, de som ønsker at usømmelighet skal utbre seg blant de troende, vil få en smertelig straff i denne verden og i den kommende. Og Allah vet og dere vet ikke.

Se note til vers 5.

24:21  Og hadde det ikke vært for Allahs nåde mot dere og Hans barmhjertighet, og fordi Allah er Mild (og) Barmhjertig, (så kunne dere ikke ha unngått de onde følgene av dette).
24:22  Å dere som tror, følg ikke Satans fotspor, og den som følger Satans fotspor, (han skal vite), at han påbyr usømmelighet og det (åpenbart) onde. Og hadde det ikke vært for Allahs nåde og Hans barmhjertighet for dere, så skulle ikke en (eneste) av dere vært ren. Men Allah renser den Han vil. Og Allah er Althørende, Allvitende.
24:23  Og de som har rikdom og overflod blant dere, skal ikke sverge på at de ikke vil gi noe til nært beslektede og de fattige, og til de som har utvandret for Allahs sak, men de skal tilgi og glemme. Ønsker dere ikke at Allah skal tilgi dere? Og Allah er Tilgivende, Barmhjertig.
24:24  Sannelig, de som baksnakker dydige troende kvinner, som ikke aner seg noe ondt, er forbannet i denne verden og i den kommende, og de vil få en stor straff.
24:25  På den dag, da deres tunger og deres hender og deres føtter skal vitne mot dem, for det de pleide å gjøre.
24:26  På den dag skal Allah gjengjelde dem nøyaktig hva de fortjener, og de vil få vite at Allah (alene) er den åpenbare Sannheten.

All sannhet er relativ, siden den fra en side kan oppfattes som sann, mens den fra en annen side kan være falsk. Det er Gud alene som er den absolutte Sanne.