Koranen på norsk‎

Lytt, les, søk eller last ned Koranen med norsk oversettelse

< Søk: >
Velg kapittel » download
cancel
1. Al-Fâtihah2. Al-Baqarah
3. Âl-´Imrân4. Al-Nisâ
5. Al-Mâ´idah6. Al-An´âm
7. Al-A´râf8. Al-Anfâl
9. Al-Tauba10. Jûnus
11. Hûd12. Jûsuf
13. Al-Ra´d14. Ibrâhîm
15. Al-Hidjr16. Al-Nahl
17. Banî Isrâ´îl18. Al-Kahf
19. Mariam20. Tâhâ
21. Al-Ambijâ22. Al-Hadjdj
23. Al-Mu´minûn24. Al-Nûr
25. Al-Furqân26. Al-Sju´arâ
27. Al-Naml28. Al-Qasas
29. Al-´Ankabût30. Al-Rûm
31. Luqmân32. Al-Sadjdah
33. Al-Ahzâb34. Al-Sabâ
35. Al-Fâtir36. Jâ Sîn
37. Al-Sâffât38. Sâd
39. Al-Zumar40. Al-Mu´min
41. Hâ Mîm Sadjdah42. Al-Sjûrâ
43. Al-Zukhruf44. Al-Dukhân
45. Al-Djâthija46. Al-Ahqâf
47. Muhammad48. Al-Fath
49. Al-Hudjurât50. Qâf
51. Al-Dhârijât52. Al-Tûr
53. Al-Nadjm54. Al-Qamar
55. Al-Rahmân56. Al-Wâqi´ah
57. Al-Hadîd58. Al-Mudjâdilah
59. Al-Hasjr60. Al-Mumtahanah
61. Al-Saff62. Al-Djumu´ah
63. Al-Munâfiqûn64. Al-Taghâbun
65. Al-Talâq66. Al-Tahrîm
67. Al-Mulk68. Al-Qalam
69. Al-Hâqqah70. Al-Ma´âridj
71. Nûh72. Al-Djinn
73. Al-Muzzammil74. Al-Muddaththir
75. Al-Qijâmah76. Al-Dhar
77. Al-Mursalât78. Al-Naba
79. Al-Nâzi´ât80. Al-´Abasa
81. Al-Takwîr82. Al-Infitâr
83. Al-Tatfîf84. Al-Insjiqâq
85. Al-Burûdj86. Al-Târiq
87. Al-A´lâ88. Al-Ghâsjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Al-Sjams92. Al-Lail
93. Al-Dhuhâ94. Al-Insjirâh
95. Al-Tîn96. Al-´Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Al-Zilzâl100. Al-´Âdijât
101. Al-Qâri´ah102. Al-Takâthur
103. Al-´Asr104. Al-Humazah
105. Al-Fîl106. Al-Quraisj
107. Al-Mâ´ûn108. Al-Kauthar
109. Al-Kâfirûn110. Al-Nasr
111. Al-Lahab112. Al-Ikhlâs
113. Al-Falaq114. Al-Nâs
23: Al-Mu´minûn
Åpenbart før Hidjra, antall rukú 6, vers 119
23:1  I Allahs navn, den Nåderike, den Barmhjertige.
23:2  De troende er visselig fullkomne,
23:3  de som er ydmyke i deres bønner,
23:4  og som vender seg bort fra det som er forfengelig,
23:5  og de som er aktive til (å betale) Zakât (regelmessig).
23:6  Og de som vokter deres kyskhet,
23:7  unntagen når det dreier seg om deres hustruer, eller det deres høyrehender besitter, for så skal de ikke dadles.
23:8  Men den som begjærer utover dette, det er disse som er overtredere.
23:9  Og de som vokter oppmerksomt på det betrodde og deres pakter,
23:10  og de som vokter over deres bønner (for å holde dem i den foreskrevne form).
23:11  Slike er de som vil arve,
23:12  de som vil arve Paradiset, hvor de skal forbli for evig.
23:13  Og Vi har visselig skapt mennesket av et utdrag av leire,
23:14  deretter har Vi gjort det til en sæddråpe på et sikkert sted,
23:15  deretter skapte Vi sæddråpen om til sammenløpet blod, og omskapte det sammenløpte blodet til en (uformet) klump. Så skapte Vi knokler ut av denne klumpen. Deretter dekket Vi knoklene med kjøtt, og så utviklet Vi det til en annen skapning (med sjel). Velsignet være da Allah, den Beste av alle skapere.

Legg merke til at menneskets åndelige utvikling (vers 2-12) omfatter 7 trinn, liksom dets materielle (fysiske) utvikling (vers 13-15). Se også vers 18, hvor det omtales 7 himler eller stadier, eller veier (tarâ'iqa) i himmelen over oss. I vers 15 kan det være snakk om menneskets utvikling i livmoren eller dets utvikling fra én celle til homo sapiens (det tenkende mennesket). Ordene "Og så utviklet Vi det til en annen skapning" viser at sjelen ikke kommer utenfra inn i kroppen, men den vokser i kroppen og utvikler seg i livmoren sammen med fosteret. Se også "The Larger Edition of the Commentary", side 1787-1790.

23:16  Så må dere sannelig deretter dø,
23:17  deretter skal dere visselig oppreises på Oppstandelsens dag.
23:18  Og Vi har visselig skapt over dere syv (åndelige) veier, og Vi er ikke likegyldige med skapelsen.

Tarîqa betyr: "vei, kurs, linje, stripe, himmelstadium, vev" (Lane & Aqrab). Det er mulig at det her hentydes til de syv hovedplaneter i vårt solsystem. Men verset kan også forstås utelukkende i billedlig forstand i sammenheng med den foregående skildring av menneskets åndelige utvikling.

23:19  Og Vi sender vann ned fra himmelen etter mål, og Vi lar det bli i jorden, og Vi er visselig i stand til å ta det bort (igjen).
23:20  Og Vi fremkalte ved dets hjelp hager for dere med daddelpalmer og druer. I dem har dere mange frukter, og av dem spiser dere.
23:21  Og (Vi frembrakte) et tre, som springer frem av fjellet Sinai; det som frembringer olje og saus for de som spiser.

Foruten den åndelige rettledning som kom fra Sinai, henvises det her også bokstavelig til olivenoljens fortrinn fremfor andre fettstoffer. Den moderne vitenskapen har gjort dette kjent først nå. Og som vi alle vet, brukes også oliven til å lage forskjellige typer saus og retter, som det henvises til ved ordet "saus".

23:22  Og det er visselig (også) en lære for dere i kveget. Vi gir dere å drikke av det som er i deres mager, og dere har mye (annen) nytte av dem, og dere spiser (også) av dem.

Verset viser at også det foregående har både en fysisk og en åndelig mening. Liksom gress og høy omdannes til melk i kvegets indre, må også vår fornuft hjelpes av åpenbaringen, for at den kan bli nyttig for oss. Vers 19 peker nettopp på åpenbaringens rolle i liknelsen om det livgivende vann. Guds åpenbaring stiger ned til profeten, og gjennom hans virksomhet skapes det liv i de åndelige døde. Verset inneholder også en profeti om at det vil komme en dag for Islâm, hvor det ikke vil være annet enn ordene tilbake av Qur'ânen og ikke annet enn navnet tilbake av Islâm, som Profeten (s.a.) formulerte det. På den tid vil den utlovede Reformator komme (se også 62:4). Vers 21 forteller at Sinai-fjellet var både fysisk og åndelig føde for Israel, og minner oss om profetien om Jesus og Muhammad (s.a.), som Moses brakte (se 5. Mosebok 33:2. Som kjent ligger Paran i Arabia).

23:23  Og på dem og på skipene blir dere båret.
23:24  Og Vi sendte visselig Noah til hans folk, og han sa: Å mitt folk, tjen Allah (alene), dere har ikke noen gud unntatt Ham. Vil dere da ikke være gudfryktige?
23:25  Og lederne for de vantro blant hans folk sa: Han er intet annet enn et menneske liksom dere. Han ønsker å vinne anseelse fremfor dere, og hvis Allah hadde villet, hadde Han visselig sendt engler ned (med ham). Vi har ikke hørt om noe slikt blant våre forfedre.
23:26  Han er bare en mann som er besatt. Vent derfor angående ham en tid.