Koranen på norsk‎

Lytt, les, søk eller last ned Koranen med norsk oversettelse

< Søk: >
Velg kapittel » download
cancel
1. Al-Fâtihah2. Al-Baqarah
3. Âl-´Imrân4. Al-Nisâ
5. Al-Mâ´idah6. Al-An´âm
7. Al-A´râf8. Al-Anfâl
9. Al-Tauba10. Jûnus
11. Hûd12. Jûsuf
13. Al-Ra´d14. Ibrâhîm
15. Al-Hidjr16. Al-Nahl
17. Banî Isrâ´îl18. Al-Kahf
19. Mariam20. Tâhâ
21. Al-Ambijâ22. Al-Hadjdj
23. Al-Mu´minûn24. Al-Nûr
25. Al-Furqân26. Al-Sju´arâ
27. Al-Naml28. Al-Qasas
29. Al-´Ankabût30. Al-Rûm
31. Luqmân32. Al-Sadjdah
33. Al-Ahzâb34. Al-Sabâ
35. Al-Fâtir36. Jâ Sîn
37. Al-Sâffât38. Sâd
39. Al-Zumar40. Al-Mu´min
41. Hâ Mîm Sadjdah42. Al-Sjûrâ
43. Al-Zukhruf44. Al-Dukhân
45. Al-Djâthija46. Al-Ahqâf
47. Muhammad48. Al-Fath
49. Al-Hudjurât50. Qâf
51. Al-Dhârijât52. Al-Tûr
53. Al-Nadjm54. Al-Qamar
55. Al-Rahmân56. Al-Wâqi´ah
57. Al-Hadîd58. Al-Mudjâdilah
59. Al-Hasjr60. Al-Mumtahanah
61. Al-Saff62. Al-Djumu´ah
63. Al-Munâfiqûn64. Al-Taghâbun
65. Al-Talâq66. Al-Tahrîm
67. Al-Mulk68. Al-Qalam
69. Al-Hâqqah70. Al-Ma´âridj
71. Nûh72. Al-Djinn
73. Al-Muzzammil74. Al-Muddaththir
75. Al-Qijâmah76. Al-Dhar
77. Al-Mursalât78. Al-Naba
79. Al-Nâzi´ât80. Al-´Abasa
81. Al-Takwîr82. Al-Infitâr
83. Al-Tatfîf84. Al-Insjiqâq
85. Al-Burûdj86. Al-Târiq
87. Al-A´lâ88. Al-Ghâsjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Al-Sjams92. Al-Lail
93. Al-Dhuhâ94. Al-Insjirâh
95. Al-Tîn96. Al-´Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Al-Zilzâl100. Al-´Âdijât
101. Al-Qâri´ah102. Al-Takâthur
103. Al-´Asr104. Al-Humazah
105. Al-Fîl106. Al-Quraisj
107. Al-Mâ´ûn108. Al-Kauthar
109. Al-Kâfirûn110. Al-Nasr
111. Al-Lahab112. Al-Ikhlâs
113. Al-Falaq114. Al-Nâs
20: Tâhâ
Åpenbart før Hidjra, antall rukú 8, vers 136
20:1  I Allahs navn, den Nåderike, den Barmhjertige.
20:2  Tâ Hâ (Å du fullkomne mann),

Tâhâ betyr i 'Akks' dialekt: jâ radjul: "Å fullkomne mann". Kashâf sier det betyr: "Å du!". Uttrykket understreker det faktum, at den Hellige Profeten (s.a.) var velsignet med de beste evner og egenskaper, som må være til stede for å oppnå menneskets høyeste moral. Den Hellige Profeten (s.a.) var visselig en fullkommen og perfekt mann.

20:3  Vi har ikke åpenbart Qur'ânen til deg for å gjøre deg ulykkelig,
20:4  men som en formaning for den som frykter (Allah),
20:5  (og som) en åpenbaring fra den som skapte jorden og de høye himlene,

'Arsh (tronen) betyr Guds transendente egenskaper. At Gud befester Seg på tronen betyr, at Han ikke bare har skapt verden, men også har full kontroll over universet, som Han leder gjennom Sine attributter. Hans andre egenskaper, som i navn og uttrykk likner menneskelige egenskaper, er tronenes bærere (se 7:55 og 10:4).

20:6  den Nåderike, (som) har befestet Seg på tronen.
20:7  Ham tilhører hva som er i himlene, og hva som er på jorden, og hva som er i mellom dem, og hva som er under den fuktige jordbunn.
20:8  Og selv om du taler høyt, så kjenner Han visselig den hemmelige (tanke), og hva som er (enda) mer skjult.

Meningen synes å være: 1) Du behøver ikke å tale høyt, sannelig Gud hører alt. 2) Eller som det er underforstått, at du taler lavt. Verset hentyder også til underbevisstheten.

20:9  Allah, det er ingen gud unntagen Ham. De vakreste navnene er Hans.

De skjønneste navnene er Guds opphøyde attributter.

20:10  Og har historien om Moses kommet til deg?
20:11  Da han så en ild og sa til sin familie: Bli her, jeg har sannelig sett en ild, kanskje jeg kan bringe dere (glødende) ild derfra, eller jeg kan finne rettledning ved ilden.

Verset hentyder til Moses' visjon, og visjoner er av to typer: 1) Visjoner som handler bare om den profeten, som opplever dem selv. I slike visjoner er den guddommelige åpenbaringen begrenset til hva profeten angår. 2) Eller de visjoner, som inneholder den guddommelige åpenbaringen, som omfatter også profetens folk. Moses mente å si, at om visjonen som han hadde opplevd, var en av den sistnevnte kategori, så vil han bli gitt en ny Sjarî'ah for hans folk, men om den visjonen var en av førstnevnte kategori, så vil han motta rettledning for sin egen åndelig fremgang.

20:12  Så da han kom til den, ble han tilropt: Å Moses,
20:13  sannelig, Jeg er din Herre, så ta av skoene dine, for du er visselig i den hellige dal Tuwâ.

"Sko" betegner i visjoner alle typer verdslige forbindelser. Tuwâ kan bety: "to ganger helliggjort" (Zamakhsharî), kanskje på grunn av de to tegn. Meningen var at Moses ikke skulle tenke på noen verdslig forbindelse, og verset vil også bety at siden Moses var på et hellig sted, var han påbudt å ta av skoene sine.

20:14  Og Jeg har utvalgt deg, lytt derfor til det som blir åpenbart (deg):
20:15  Sannelig, Jeg er Allah, det er ingen gud unntagen Meg, tilbe derfor Meg (alene), og forrett bønnen til Min ihukommelse.
20:16  Visselig, (dommens) time vil komme. Jeg vil nesten skjule den, slik at enhver sjel kan bli gjengjeldt for det den gjorde.

Verset kan også oversettes: "Jeg vil åpenbare den". Meningen synes å være den samme, siden Dommens dag er verken åpenbar eller skjult, og derfor kan et menneske dømmes etter sine handlinger, som verken bygger på frykt eller likegyldighet.

20:17  Så la derfor ikke den som ikke tror på den, og som følger sitt begjær, vende deg bort fra den, slik at du går til grunne.
20:18  Og hva er det som er i din høyre hånd, Å Moses?
20:19  Han svarte: Det er min stav. Jeg støtter meg til den, og jeg slår blader (og gress) til mine får, og jeg har (også) annet bruk av den.
20:20  Han [Allah] sa: Kast den, Å Moses!
20:21  Så kastet han den, og se, den ble en løpende slange.

Staven som får liv, betyr at hans folk skal få nytt åndelig liv.

20:22  Han [Allah] sa: Ta (fatt i) den og frykt ikke. Vi vil igjen gi den dens tidligere form.
20:23  Og stikk din hånd inn under din armhule. Den vil komme frem igjen, hvit, men uten sykdom, enda et tegn.

Den hvite hånd betyr at folket vil forbli velbevart om Moses holder dem tett til seg, sammenlikn 7:109. Moses ble ikke spedalsk, som Bibelen sier (2. Mosebok 4:7).

20:24  For at Vi kan vise deg av Våre store tegn.
20:25  Gå til Farao, da han har overskredet (alle) grenser.
20:26  Han [Moses] sa: Min Herre, utvid mitt bryst for meg,