Koranen på norsk‎

Lytt, les, søk eller last ned Koranen med norsk oversettelse

< Søk: >
Velg kapittel » download
cancel
1. Al-Fâtihah2. Al-Baqarah
3. Âl-´Imrân4. Al-Nisâ
5. Al-Mâ´idah6. Al-An´âm
7. Al-A´râf8. Al-Anfâl
9. Al-Tauba10. Jûnus
11. Hûd12. Jûsuf
13. Al-Ra´d14. Ibrâhîm
15. Al-Hidjr16. Al-Nahl
17. Banî Isrâ´îl18. Al-Kahf
19. Mariam20. Tâhâ
21. Al-Ambijâ22. Al-Hadjdj
23. Al-Mu´minûn24. Al-Nûr
25. Al-Furqân26. Al-Sju´arâ
27. Al-Naml28. Al-Qasas
29. Al-´Ankabût30. Al-Rûm
31. Luqmân32. Al-Sadjdah
33. Al-Ahzâb34. Al-Sabâ
35. Al-Fâtir36. Jâ Sîn
37. Al-Sâffât38. Sâd
39. Al-Zumar40. Al-Mu´min
41. Hâ Mîm Sadjdah42. Al-Sjûrâ
43. Al-Zukhruf44. Al-Dukhân
45. Al-Djâthija46. Al-Ahqâf
47. Muhammad48. Al-Fath
49. Al-Hudjurât50. Qâf
51. Al-Dhârijât52. Al-Tûr
53. Al-Nadjm54. Al-Qamar
55. Al-Rahmân56. Al-Wâqi´ah
57. Al-Hadîd58. Al-Mudjâdilah
59. Al-Hasjr60. Al-Mumtahanah
61. Al-Saff62. Al-Djumu´ah
63. Al-Munâfiqûn64. Al-Taghâbun
65. Al-Talâq66. Al-Tahrîm
67. Al-Mulk68. Al-Qalam
69. Al-Hâqqah70. Al-Ma´âridj
71. Nûh72. Al-Djinn
73. Al-Muzzammil74. Al-Muddaththir
75. Al-Qijâmah76. Al-Dhar
77. Al-Mursalât78. Al-Naba
79. Al-Nâzi´ât80. Al-´Abasa
81. Al-Takwîr82. Al-Infitâr
83. Al-Tatfîf84. Al-Insjiqâq
85. Al-Burûdj86. Al-Târiq
87. Al-A´lâ88. Al-Ghâsjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Al-Sjams92. Al-Lail
93. Al-Dhuhâ94. Al-Insjirâh
95. Al-Tîn96. Al-´Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Al-Zilzâl100. Al-´Âdijât
101. Al-Qâri´ah102. Al-Takâthur
103. Al-´Asr104. Al-Humazah
105. Al-Fîl106. Al-Quraisj
107. Al-Mâ´ûn108. Al-Kauthar
109. Al-Kâfirûn110. Al-Nasr
111. Al-Lahab112. Al-Ikhlâs
113. Al-Falaq114. Al-Nâs
19: Mariam
Åpenbart før Hidjra, antall rukú 6, vers 99
19:1  I Allahs navn, den Nåderike, den Barmhjertige.
19:2  Kâf Hâ Jâ 'Aîn Sâd (Allah er den Tilstrekkelige, Føreren, den Allvitende, den Sanne).

For Muqatta'ât, se note til 2:2. Umme Hani, en kusine av Profeten (s.a.) forteller, at bokstavene betyr: al-Kâfî, al-Hâdi, al-'Alîm og as-Sâdiq (som oversatt her). Disse er fire attributter av Gud, og Profetens (s.a.) fetter, 'Ali, pleide å påkalle Gud ved disse, samt mange andre attributter.

19:3  (Dette er) en erindring om din Herres barmhjertighet mot Sin tjener Sakarja,
19:4  da han påkalte sin Herre, med lav røst.
19:5  Han sa: Min Herre, alle mine knokler er blitt svekket og mitt hode flammer i grått (på grunn av alderdom), og min Herre, jeg har aldri vært uten velsignelse i min bønn til Deg,
19:6  og jeg frykter visselig (oppførselen til mine) slektninger etter (min død), og min hustru er ufruktbar. Så gi meg derfor (som en velsignelse) fra Deg, en etterfølger,
19:7  som vil arve etter meg og etter Jakobs slekt, og gjør ham, min Herre, velbehagelig (for Deg).
19:8  (Allah sa): Å Sakarja, Vi sender deg visselig et gledelig budskap om en sønn, som skal hete Johannes. Vi har ikke gitt noen det navnet før ham.

Samijjan betyr både: 1) navn og 2) like. Sammenhengen synes her å vise, at ingen tidligere har vært hans like, jf. Jesu ord: "Den største blant kvinnefødte" (Matt. 11:11). Jahjâ (ordrett: han skal leve) inneholder en profeti om at han, til tross for sin tidlige død, vil leve evig i menneskers erindring, se 2:155, hvor det fortelles at martyrer lever.

19:9  Han [Sakarja] sa: Hvordan skal jeg kunne få en sønn, når min kone er ufruktbar, og jeg allerede har nådd den ytterste (grense av) alderdommen?
19:10  Han [Engelen, som brakte åpenbaringen] sa: Slik (skal det være). Din Herre sier: Det er lett for Meg, og Jeg skapte deg visselig, da du var intet.

Det å gjøre Sakarjas hustru i stand til å bli svanger og føde er ikke imot, at Gud er Skaperen av hele universet. Den "første skapelse" er et bevis på Guds allmakt.

19:11  Han sa: Min Herre, gi meg et tegn. Han [Allah] svarte: Ditt tegn skal være, at du ikke snakker med mennesker på tre dager og tre netter på rad.

Sawijjan (på rad, i trekk) kan også bety: "(skjønt du er) fullkommen rask". Et påbud om å avholde seg fra å snakke og forkynne, betød en forsørgelse av hans fysiske krefter.

19:12  Og han gikk fra sitt kammer ut til folket, og ba dem med lav røst å lovprise (Allah), morgen og aften.

Awhâ betyr: "å gi til kjenne ved gestus eller tegn; å tale lavmælt" (Lane & Aqrab). Sakarja blir ikke, i følge Qur'ânen, straffet for sin vantro, (noe som er utenkelig for Guds profet), med stumhet. Han får et guddommelig løfte og bud om ikke å bruke sin kraft forgjeves, men likevel oppfordre folk til å tilbe Gud alene.

19:13  (Allah sa): Å Johannes, hold fast ved Boken. Og Vi ga ham visdom, da (han kun var) et barn.

Johannes mottok ikke noen ny lov, men fulgte Moseloven (Torahen). Legg merke til at både Jesus og Johannes nevnes som vise på et tidlig tidspunkt i deres liv. I det hele tatt fortelles Jesu historie parallellt med Johannes'.

19:14  Og (Vi skjenket ham også) medfølelse (som en særskilt gave) fra Oss og renhet, og han var retttferdig (og gudfryktig),

Hanânan (medfølelse) synes å gi forklaring på Johannes hebraiske navn: Jochanan. Dette har da sikkert vært tilleggsnavnet, som kjennetegnet ham som særlig barmhjertig og medfølende, mens Jahjâ var hans virkelige navn.

19:15  og lydig mot sine foreldre, og han var ikke hovmodig (og) ulydig.
19:16  Og fred være med ham, den dag han ble født, og den dag han dør, og den dag han oppreises til liv.

I de første århundrene spredde Islâm seg ganske raskt, og mange konverterte over til Islâm, blant disse var det mange med kristen bakgrunn. Dette førte til at mange kristne tok med seg deres gamle synspunkter om Jesus inn i Islâm. Og følgen av dette ble at den islamske religiøse litteraturen fikk i seg disse feiltolkningene, og ble dermed en del av den muslimske tro. Det samme sies senere om Jesus med de nødvendige endringer, som følger av at Jesus uttaler ordene om seg selv. Vi har her oversatt ordene som et ønske, men det er også mulig å oppfatte dem som en konstatering: Det er fred (fra Gud) over meg osv.

19:17  Og ihukom Marias (fortelling, slik den nevnes) i Boken, da hun trakk seg tilbake fra sin familie til et sted mot øst.

Jødene har alltid betraktet øst som et hellig verdenshjørne: det første mennesket bodde i øst (1. Mosebok 2:8). Se også Matt. 2:2 og Joh. Åp. 7:2. De opprinnelige kristne hadde en bederetning mot øst. "Boken" som er omtalt her, er den Hellige Qur'ânen.

19:18  Da tok hun en skjerm (som kunne skjule henne) for dem, og Vi sendte så Vår engel til henne, og han tok skikkelse for henne som en fullkommen mann.

Uttrykket hentyder til at det gledelige budskapet om fødsel av en edel sønn, var ikke overlevert til Maria i form av uttalte ord som hun kunne høre; det tok form av en drøm eller visjon. I en visjon kom en engel til henne i form av en fullkommen mann og overleverte henne det guddommelige budskapet. Så det var ikke noen ånd som hadde gått inn i Marias kropp, men bare en engel som hadde vist seg for henne i visjonen, i form av en mann. Rûh (ånd) kan bety forskjellige ting (se 2:88, 4:172 og 16:3). Ordet betyr her: Rûh-al-Amîn (den trofaste ånd), nemlig erkeengel Gabriel, som er overbringer av åpenbaringer av særlig viktighet, spesielt til profeter.

19:19  Hun sa: Jeg søker tilflukt hos den Nåderike mot deg hvis du er gudfryktig.
19:20  Han svarte: Jeg er kun et sendebud fra din Herre, som skal gi deg (nyheten om) en ren (og fullkommen) sønn.

At Jesus var "ren" er ikke, som de kristne hevder, noe særlig for ham. Det samme sies om Johannes i vers 14. Forøvrig er alle profeter syndfrie.

19:21  Hun sa: Hvordan kan jeg få en sønn, når ingen mann har rørt meg, og jeg ikke har vært ukysk?
19:22  Han svarte: Slik (skal det være). Din Herre sier: Det er lett for Meg, og (Vi vil skape ham) for å gjøre ham til et tegn for menneskene, og en barmhjertighet fra Oss. Og (dette) er en allerede besluttet sak.

Sammenlikn 3:41 og 51:31. Jesus var et tegn for menneskene, fordi han forutsa den første universelle profets komme, altså Profet Muhammads (s.a.) komme.

19:23  Deretter ble hun svanger, og trakk seg tilbake med ham til et fjernt sted.
19:24  Da drev fødselsveene henne til palmetreets stamme. Hun sa: Gid jeg hadde dødd før dette, og hadde blitt noe helt bortglemt.

Av evangeliene går det frem, at det ikke var noen rom i det vertshuset i Betlehem som Maria og Josef oppsøkte, hvor Jesus kunne bli født. Josef og Maria må ha oppholdt seg i en åpen mark, og Maria dro til et palmetre for å få hvile under dets skygge og lene seg mot det for å minke fødselssmertene.

19:25  Da kalte (engelen) henne fra (et sted) nedenfor henne: Vær ikke bedrøvet. Din Herre har frembrakt en bekk nedenfor deg.
19:26  Og ryst plametreets stamme mot deg, så vil det la friske modne dadler falle over deg.

Dette verset viser at Jesus ble født på en årstid hvor det finnes modne dadler, dvs. august og september. Luk. 2:8 sier også at det var hyrder på marken om natten. At Jesu fødselsdag ble satt til 24 desember av den kristne kirke, er ennå et utslag av kapitulasjon overfor hedenskapet; denne dag feires solverv, og Mithras fødsel hos forskjellige hedninger. Viser også til Enc. Britannica, og Bishop Barns' berømte bok "The Rise of Christianity".