Koranen på norsk‎

Lytt, les, søk eller last ned Koranen med norsk oversettelse

< Søk: >
Velg kapittel » download
cancel
1. Al-Fâtihah2. Al-Baqarah
3. Âl-´Imrân4. Al-Nisâ
5. Al-Mâ´idah6. Al-An´âm
7. Al-A´râf8. Al-Anfâl
9. Al-Tauba10. Jûnus
11. Hûd12. Jûsuf
13. Al-Ra´d14. Ibrâhîm
15. Al-Hidjr16. Al-Nahl
17. Banî Isrâ´îl18. Al-Kahf
19. Mariam20. Tâhâ
21. Al-Ambijâ22. Al-Hadjdj
23. Al-Mu´minûn24. Al-Nûr
25. Al-Furqân26. Al-Sju´arâ
27. Al-Naml28. Al-Qasas
29. Al-´Ankabût30. Al-Rûm
31. Luqmân32. Al-Sadjdah
33. Al-Ahzâb34. Al-Sabâ
35. Al-Fâtir36. Jâ Sîn
37. Al-Sâffât38. Sâd
39. Al-Zumar40. Al-Mu´min
41. Hâ Mîm Sadjdah42. Al-Sjûrâ
43. Al-Zukhruf44. Al-Dukhân
45. Al-Djâthija46. Al-Ahqâf
47. Muhammad48. Al-Fath
49. Al-Hudjurât50. Qâf
51. Al-Dhârijât52. Al-Tûr
53. Al-Nadjm54. Al-Qamar
55. Al-Rahmân56. Al-Wâqi´ah
57. Al-Hadîd58. Al-Mudjâdilah
59. Al-Hasjr60. Al-Mumtahanah
61. Al-Saff62. Al-Djumu´ah
63. Al-Munâfiqûn64. Al-Taghâbun
65. Al-Talâq66. Al-Tahrîm
67. Al-Mulk68. Al-Qalam
69. Al-Hâqqah70. Al-Ma´âridj
71. Nûh72. Al-Djinn
73. Al-Muzzammil74. Al-Muddaththir
75. Al-Qijâmah76. Al-Dhar
77. Al-Mursalât78. Al-Naba
79. Al-Nâzi´ât80. Al-´Abasa
81. Al-Takwîr82. Al-Infitâr
83. Al-Tatfîf84. Al-Insjiqâq
85. Al-Burûdj86. Al-Târiq
87. Al-A´lâ88. Al-Ghâsjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Al-Sjams92. Al-Lail
93. Al-Dhuhâ94. Al-Insjirâh
95. Al-Tîn96. Al-´Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Al-Zilzâl100. Al-´Âdijât
101. Al-Qâri´ah102. Al-Takâthur
103. Al-´Asr104. Al-Humazah
105. Al-Fîl106. Al-Quraisj
107. Al-Mâ´ûn108. Al-Kauthar
109. Al-Kâfirûn110. Al-Nasr
111. Al-Lahab112. Al-Ikhlâs
113. Al-Falaq114. Al-Nâs
11: Hûd
Åpenbart før Hidjra, antall rukú 10, vers 124
11:1  I Allahs navn, den Nåderike, den Barmhjertige.
11:2  Alif Lâm Râ (Jeg er Allah, den Altseende). (Dette er) en Bok hvis vers er blitt gjort faste (og uforanderlige), og som deretter er blitt gjentatt og tydeliggjort fra En som er Allvis, Allvitende.

Sammenlikn 3:8 om de grunnleggende og de billedlige (fortolkelige) vers. Se også 10:2 for kommentar om Alif Lâm Râ.

11:3  (Den lærer) at dere ikke skal tilbe andre enn Allah. Sannelig, jeg er en advarer og en som bringer dere godt budskap fra Ham.
11:4  Og at dere skal be deres Herre om tilgivelse og så vende dere til Ham. Så vil Han forsørge dere rikelig til en fastsatt frist. Og Han vil skjenke Sin nåde til enhver som Han har behag i. Og om dere vender dere bort, så frykter jeg visselig en voldsom dags straff for dere.
11:5  Til Allah skal dere vende tilbake, og Han er mektig over alle ting.
11:6  Sannelig, de lukker sine bryster for å forsøke å skjule seg for Ham. Visselig, når de forsøker å dekke seg med sin kledning, så vet Han hva de skjuler og hva de åpenbarer, sannelig Han kjenner det som er i hjertene.
11:7  Og det er ikke noe levende vesen på jorden hvis forsørgelse ikke påhviler Allah, og Han kjenner dets oppholdssted og dets hjemsted. Alt er i en tydelig bok.
11:8  Og det er Han som skapte himlene og jorden i seks perioder, og Han hvis trone hviler på vannet, for at Han kan prøve hvem av dere som er best i handling. Og om du sier: Dere skal visselig oppvekkes etter (deres) død, så vil de som er vantro si: Dette er intet annet enn et åpenbart bedrag.

Guds trone betyr Hans makt og styre, og vann står i Qur'ânens billedlige språk for åpenbaring. Verset betyr at Gud gjør Sine bud bekjent gjennom åpenbaring. Gud har ingen fysisk form, og i virkeligheten sier den Hellige Qur'ânen at Han ikke har noen som helst likhet med noe annet. Derfor må alle utsagn som synes å ha materiell begrensning, tas i billedlig forstand når de anvendes på Gud. At den gitte fortolkningen er den rette, viser også fortsettelsen: "for at Han kan prøve...". Gud prøver nettopp menneskets godhet eller ondhet ved å stille det overfor Sin åpenbarte vilje.

11:9  Og om Vi utsetter deres straff til en beregnet tid, så vil de visselig si: Hva holder den tilbake? Men sannelig, den dag den kommer til dem, er det ingen som kan avvende den fra dem, og det de pleide å spotte, vil omringe dem.
11:10  Og om Vi lar mennesket smake barmhjertighet fra Oss, og deretter tar den fra det, så er det visselig fortvilet (og) utakknemlig.
11:11  Og om Vi lar det smake Våre nådegjerninger etter trengslene som har rammet det, så sier det visselig: De onde ting er veket fra meg, for det er visselig lettsindig (og) pralende,
11:12  unntagen de som er utholdende og handler rettferdig. Disse (derimot) blir det tilgivelse og en stor belønning til del.
11:13  Er det mulig at du oppgir en del av det som er åpenbart deg, for ditt bryst blir trangt, fordi de sier: Hvorfor er det ikke blitt sendt en skatt ned til ham, eller (hvorfor) kommer det ikke en engel sammen med ham? Du er bare en advarer, og Allah er Vokter over alle ting.
11:14  Eller sier de: Han har oppdiktet den [Qur'ânen]? Si: Bring da ti sûrer lik den, (noe dere har) forfalsket, og påkall hvem dere vil ved siden av Allah, om dere taler sant.

I den nåværende ikke-kronologiske, men åpenbarte rekkefølge, er det nettopp ti sûrer før denne sûren.

11:15  Og om de ikke svarer dere, så skal dere vite at den bare er åpenbart med (hva som utelukkende er innenfor) Allahs viten, og at det ikke er noen gud unntagen Ham. Vil dere da underkaste dere?
11:16  De som ønsker dette liv og dets skjønnhet, deres gjerninger på jorden vil Vi belønne dem likelig for, så de ikke skal lide (den minste) urett.
11:17  Det er disse som ikke skal ha annet i det kommende (liv) enn Ilden, og det de har gjort her skal bli til intet, og det de pleide å gjøre skal gå til grunne.
11:18  Kan det (være en bedrager) som har et klart bevis fra sin Herre, og hvem et vitne fra Ham skal følge, (for å bevitne hans sannhet) og før hvem Moses' lov (som også vitner om ham) var rettledning og barmhjertighet? De (som er Moses' sanne etterfølgere) tror på ham, og de som forkaster ham fra (de fiendtlige) grupper, skal ha Ilden som sitt utlovede sted. Vær da ikke i tvil om det, sannelig det er sannheten fra din Herre, men de fleste mennesker tror ikke.

"det som har et klart bevis fra sin Herre" peker på Profet Muhammad (s.a.) og "et vitne fra Ham" som skal "følge ham for å bevitne hans sannhet", er den Utlovede Messias. Denne profetien gikk i oppfyllelse i Hadhrat Mirzâ Ghulâm Ahmads personlighet, som i tale, skrift og handling på en uimotståelig måte beviste det og bevitnet Islâms og Muhammads (s.a.) sannhet. At Jatlûhu er brukt her i sin primære betydning " å følge" (og altså ikke i den sekundære betydning "å forelese") viser motstillingen til Moses, som var før Muhammad (s.a.).

11:19  Og hvem er vel mer urettferdig enn den som oppdikter en løgn om Allah? Slike skal stilles for sin Herre (til dom), og vitnene vil si: Det er disse som forkastet deres Herre. Sannelig, Allahs forbannelse er over de urettferdige,
11:20  de som holder (mennesker) borte fra Allahs vei og forsøker å gjøre den krum. Det er disse som ikke tror på det kommende.
11:21  Slike kan ikke tilintetgjøre (Allahs planer) på jorden, og de har ingen venn foruten Allah. Straffen skal fordobles for dem. De vil verken formå å høre eller se (enda Vi har gitt dem hørsel og syn).
11:22  Det er disse som har ødelagt sine egne sjeler, og det de pleide å dikte opp er veket fra dem.
11:23  Ingen tvil om at de i det kommende (liv) vil være de største tapere.
11:24  Sannelig, de som tror og handler rettferdig og ydmyker seg for sin Herre, disse er Hagens beboere. De skal forbli der for evig.
11:25  De to gruppenes tilstand er som den blindes og den døves og den seendes og den hørendes. Er de begges tilstand lik? Vil dere da ikke forstå?
11:26  Og Vi sendte visselig Noah til hans folk (og han sa): Jeg er dere sannelig en åpenbar advarer,