Koranen på norsk‎

Lytt, les, søk eller last ned Koranen med norsk oversettelse

< Søk: >
Velg kapittel » download
cancel
1. Al-Fâtihah2. Al-Baqarah
3. Âl-´Imrân4. Al-Nisâ
5. Al-Mâ´idah6. Al-An´âm
7. Al-A´râf8. Al-Anfâl
9. Al-Tauba10. Jûnus
11. Hûd12. Jûsuf
13. Al-Ra´d14. Ibrâhîm
15. Al-Hidjr16. Al-Nahl
17. Banî Isrâ´îl18. Al-Kahf
19. Mariam20. Tâhâ
21. Al-Ambijâ22. Al-Hadjdj
23. Al-Mu´minûn24. Al-Nûr
25. Al-Furqân26. Al-Sju´arâ
27. Al-Naml28. Al-Qasas
29. Al-´Ankabût30. Al-Rûm
31. Luqmân32. Al-Sadjdah
33. Al-Ahzâb34. Al-Sabâ
35. Al-Fâtir36. Jâ Sîn
37. Al-Sâffât38. Sâd
39. Al-Zumar40. Al-Mu´min
41. Hâ Mîm Sadjdah42. Al-Sjûrâ
43. Al-Zukhruf44. Al-Dukhân
45. Al-Djâthija46. Al-Ahqâf
47. Muhammad48. Al-Fath
49. Al-Hudjurât50. Qâf
51. Al-Dhârijât52. Al-Tûr
53. Al-Nadjm54. Al-Qamar
55. Al-Rahmân56. Al-Wâqi´ah
57. Al-Hadîd58. Al-Mudjâdilah
59. Al-Hasjr60. Al-Mumtahanah
61. Al-Saff62. Al-Djumu´ah
63. Al-Munâfiqûn64. Al-Taghâbun
65. Al-Talâq66. Al-Tahrîm
67. Al-Mulk68. Al-Qalam
69. Al-Hâqqah70. Al-Ma´âridj
71. Nûh72. Al-Djinn
73. Al-Muzzammil74. Al-Muddaththir
75. Al-Qijâmah76. Al-Dhar
77. Al-Mursalât78. Al-Naba
79. Al-Nâzi´ât80. Al-´Abasa
81. Al-Takwîr82. Al-Infitâr
83. Al-Tatfîf84. Al-Insjiqâq
85. Al-Burûdj86. Al-Târiq
87. Al-A´lâ88. Al-Ghâsjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Al-Sjams92. Al-Lail
93. Al-Dhuhâ94. Al-Insjirâh
95. Al-Tîn96. Al-´Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Al-Zilzâl100. Al-´Âdijât
101. Al-Qâri´ah102. Al-Takâthur
103. Al-´Asr104. Al-Humazah
105. Al-Fîl106. Al-Quraisj
107. Al-Mâ´ûn108. Al-Kauthar
109. Al-Kâfirûn110. Al-Nasr
111. Al-Lahab112. Al-Ikhlâs
113. Al-Falaq114. Al-Nâs
9: Al-Tauba
Åpenbart etter Hidjra, antall rukú 16, vers 129
9:27  Deretter vil Allah vende Seg til hvem Han vil. Og Allah er Tilgivende, Barmhjertig.
9:28  Å dere som tror, avgudsdyrkerne er visselig urene, la dem da ikke nærme seg den Hellige Moské etter dette deres år. Og om dere frykter fattigdom, så vil Allah snart gjøre dere rike av Sin nåde, om Han vil. Allah er visselig Allvitende, Allvis.

Visse folk fryktet at utelukkelsen av avgudsdyrkerne fra valfarten skulle bety fattigdom for Makka. Allah lover her at fremtiden har rike gaver til Makka som valfartssenter i det islamske verdensrike.

9:29  Kjemp mot dem fra Skriftens folk som ikke tror på Allah og heller ikke på den Ytterste dag, og som ikke holder det for forbudt som Allah og Hans Sendebud har forbudt, og som ikke følger sannhetens religion, inntil de betaler tributt med (egen) hånd og underkaster seg.

Betingelsen for kamp er allerede fastlagt i 22:40-41. Hvis jøder eller kristne skulle angripe muslimene (som også skjedde), skulle kampen mot dem fortsettes, inntil de ble enige om å betale tributt, Djizia. Denne tributt fritok dem for militær tjeneste, og var forøvrig mindre enn de troendes Zakât.

9:30  Og jødene sier: 'Azîz [Ezra] er Allahs sønn, og de kristne sier: Messias er Allahs sønn. Dette er hva de sier med sine munner; de etterlikner talen til dem som var vantro før. Allahs forbannelse over dem! Som de er bortvendte.

Det eksisterte en jødisk sekt som hadde denne læren, nevnt i vers 30 (se Qastalânî og Dâwûd Zâhirî). Den moderne religionshistorien har ført bevis for at de kristnes lære om et menneskes guddommelighet og om treenigheten, i virkeligheten er en etterlikning av tidligere hedenske religioner. Disse lærdommene var meget utbredt i Romerriket, da kristendommen spredde seg utover Palestinas grenser.

9:31  De tar sine prester og sine munker til herrer ved siden av Allah, og (også) Messias, Marias sønn. Og de fikk ikke befaling om annet enn å tilbe én Gud. Det er ingen gud unntagen Ham. Hellig er Han (og opphøyd over det) de måtte sette ved siden av (Ham).
9:32  De ønsker å utslukke Allahs lys med sine munner, men Allah forkaster (alle andre løsninger og) vil bare fullkommengjøre Sitt lys, selv om også de vantro hater (det).
9:33  Det er Han som har sendt Sitt Sendebud med rettledningen og sannhetens religion, for at den må seire over enhver religion, selv om også avgudsdyrkerne måtte hate (det).
9:34  Å dere som tror, mange av prestene og munkene oppeter visselig menneskers eiendeler ved falskhet og holder (mennesker) borte fra Allahs vei. Forkynn dem som samler gull og sølv og ikke gir det ut for Allahs sak, en smertelig straff.
9:35  På den dag da det skal hetes opp i Helvetes ild, og deres panner og deres sider og deres rygger skal brennmerkes med det: Dette er hva dere samlet sammen til dere selv. Smak da hva dere pleide å samle.
9:36  Månedenes antall hos Allah er visselig tolv måneder etter Allahs forordning siden den dag Han skapte himlene og jorden. Av dem er fire fredhellige. Dette er den sanne religion, øv derfor ikke urett mot dere selv i dem. Og bekjemp alle avgudsdyrkerne slik de alle bekjemper dere, og vit at Allah er med de rettferdige.

Både måneåret og solåret omfatter tolv måneder. Bahâi-sektens kalender med 19 måneder er en ren vilkårlighet som bygger på irrasjonell tallmystikk (det "hellige 19" tallet). - De fredhellige måneder er Dhul-Qa'da, Dhul-Hidjdja, Muharram og Radjab, i hvilke det er forbudt å krige. Overtredelse mot dette forbudet er å "gjøre urett mot seg selv", idet denne begrensning av å krige var til stor fordel for dem som overholdt denne loven.

9:37  Utsettelse (av en hellig måned) er visselig bare en tilføyelse til vantroen. De vantro villedes ved det idet de gjør den profan et år og gjør den fredhellig et år, så de må stemme overens i antallet av (de måneder) som Allah har erklært fredhellige, så de erklærer profant det Allah har erklært fredhellig. Det onde i deres handlinger forekommer dem skjønt, og Allah rettleder ikke det vantro folk.

De hedenske arabere pleide, hvis de fredhellige måneder skulle hindre dem i allerede påbegynt krig, å erklære en hellig måned profan, for så å skape likevekt ved å gjøre en profan måned hellig. Denne praksisen ble også fulgt, når det gjaldt anskaffelse av fordeler ved lynangrep mot andre stammer, som var uforberedte på krig i de fredhellige måneder. Denne hedenske skikken omtales her, for å vise hvor lett de hedenske araberne hadde det ved å være utro mot avtaler.

9:38  Å dere som tror, hva feiler det dere, at dere kleber tungt til jorden når det sies til dere: Dra ut for Allahs sak. Foretrekker dere det nåværende liv for det kommende? Og det nærværende livs nytelse vil (se) beskjeden ut i det kommende.
9:39  Om dere ikke drar ut (for å kjempe for Allahs sak), så vil Han straffe dere med en smertefull straff og innsette et annet folk i deres sted, og dere kan ikke skade Ham det minste, og Allah er mektig over alle ting.
9:40  Og om dere ikke vil hjelpe (Sendebudet), så vit at Allah allerede hjalp ham da de vantro drev ham ut som den ene av to, da de begge var i hulen. Da sa han til sin felle: Sørg ikke, for Allah er visselig med oss. Så sendte Allah Sin fred ned over ham og styrket ham med hærskarer som dere ikke kunne se, og ydmyket de vantros ord. Og Allahs ord er det opphøyde. Og Allah er Allmektig, Allvis.

Dette verset hentyder til Profetens (s.a.) emigrasjon fra Makka, da han forlot Makka om natten sammen med sin trosfelle Abû Bakr. De skjulte seg for forfølgerne i en nærliggende fjellhule. Den følgende morgenen nådde makkanerne hulen, men en edderkopp hadde spunnet sitt nett over inngangen, og en fugl hadde bygd rede utenfor, så forfølgerne dro videre i den formening at de unnslupne ikke kunne være der.

9:41  Dra ut, lette eller tunge (av utrustning), og kjemp med deres eiendeler og deres liv for Allahs sak. Dette er det beste for dere, om dere bare visste.
9:42  Om det hadde vært et nært bytte eller en lett reise, så ville de visselig ha fulgt deg, men den vanskelige reisen syntes dem for lang. Likevel vil de sverge ved Allah: Om vi hadde kunnet, ville vi ha dratt ut sammen med dere. De ødelegger sine egne sjeler, og Allah vet at de sannelig er løgnere.

Da ryktene om at grekerne samlet store hærstyrker ved den syriske grensen i år 9 etter Hidjra nådde Profeten (s.a.), dro han i spissen for en hær på 30 000 mann til Tabûk. I nærheten av den syriske grensen sendte han ut patruljer, og da det viste seg at ryktene ikke var sanne, vendte hæren tilbake til Madîna. Marsjen til Tabûk var veldig vanskelig i den sterke varmen.

9:43  Må Allah fjerne (følgene av din feiltakelse) fra deg. Hvorfor ga du dem tillatelse (til å bli tilbake) før det sto klart for deg hvem som var sanndru, og du hadde oppdaget løgnerne?
9:44  De som tror på Allah og den Ytterste dag vil ikke be om tillatelse (til å bli fritatt) fra å kjempe med sin eiendom og sine liv. Og Allah kjenner de rettferdige.
9:45  Bare de vil be om tillatelse som ikke tror på Allah og den Ytterste dag, og hvis hjerter tviler så de kastes frem og tilbake i sin tvil.
9:46  Og om de hadde ønsket å dra ut, så ville de sannelig ha truffet forberedelser til det, men Allah ønsket ikke at de skulle dra ut, derfor lot Han dem være, og det ble sagt til dem: Bli sammen med dem som sitter (hjemme).

Allah så deres hjerters uvilje, og som straff bød Han dem for deres uviljes skyld, å bli hjemme.

9:47  Om de var dratt ut sammen med dere, ville de bare ha skapt økt forvirring, og de ville visselig ha trengt inn blant dere idet de hadde forsøkt (å skape) forvirring mellom dere. Og blant dere er det noen som ville lytte til dem. Og Allah kjenner de urettferdige.
9:48  De har allerede forsøkt (å skape) forvirring tidligere, og de smidde renke etter renke mot deg inntil sannheten kom, og Allahs forordning ble tydelig selv om de hatet det.

De uvillige hadde inntil for kort tid siden hørt til motstanderne. Allahs forordning (nemlig at Islâm skulle seire) ble tydelig og klar ved Makkas erobring.

9:49  Blant dem er det den som sier: Gi meg tillatelse (til å bli tilbake), og bring meg ikke i fristelse. Sannelig, de er allerede styrtet i fristelse. Og Helvete omfatter visselig de vantro.

Noen av hyklerne hevdet at de syriske kvinner var kjent for deres skjønnhet, og dermed lett kunne bringe dem i fristelse.

9:50  Hvis noe godt hender deg, så bedrøver det dem, og om et uhell rammer deg, så sier de: Vi hadde sannelig tatt våre forholdsregler i forveien. Og de vender seg bort mens de fryder seg.
9:51  Si: Intet rammer oss unntagen det Allah har foreskrevet oss. Han er vår Beskytter, og til Allah skal de troende sette sin lit.
9:52  Si: Venter dere annet enn én av to gode ting for oss? Men hva dere angår, så venter vi at Allah vil ramme dere med en straff fra Seg Selv eller (straffe dere) ved våre hender. Vent da, for vi venter visselig sammen med dere.

Allah har foreskrevet de troende to gode ting i kampen: Martyrdøden eller seier.