Koranen på norsk‎

Lytt, les, søk eller last ned Koranen med norsk oversettelse

< Søk: >
Velg kapittel » download
cancel
1. Al-Fâtihah2. Al-Baqarah
3. Âl-´Imrân4. Al-Nisâ
5. Al-Mâ´idah6. Al-An´âm
7. Al-A´râf8. Al-Anfâl
9. Al-Tauba10. Jûnus
11. Hûd12. Jûsuf
13. Al-Ra´d14. Ibrâhîm
15. Al-Hidjr16. Al-Nahl
17. Banî Isrâ´îl18. Al-Kahf
19. Mariam20. Tâhâ
21. Al-Ambijâ22. Al-Hadjdj
23. Al-Mu´minûn24. Al-Nûr
25. Al-Furqân26. Al-Sju´arâ
27. Al-Naml28. Al-Qasas
29. Al-´Ankabût30. Al-Rûm
31. Luqmân32. Al-Sadjdah
33. Al-Ahzâb34. Al-Sabâ
35. Al-Fâtir36. Jâ Sîn
37. Al-Sâffât38. Sâd
39. Al-Zumar40. Al-Mu´min
41. Hâ Mîm Sadjdah42. Al-Sjûrâ
43. Al-Zukhruf44. Al-Dukhân
45. Al-Djâthija46. Al-Ahqâf
47. Muhammad48. Al-Fath
49. Al-Hudjurât50. Qâf
51. Al-Dhârijât52. Al-Tûr
53. Al-Nadjm54. Al-Qamar
55. Al-Rahmân56. Al-Wâqi´ah
57. Al-Hadîd58. Al-Mudjâdilah
59. Al-Hasjr60. Al-Mumtahanah
61. Al-Saff62. Al-Djumu´ah
63. Al-Munâfiqûn64. Al-Taghâbun
65. Al-Talâq66. Al-Tahrîm
67. Al-Mulk68. Al-Qalam
69. Al-Hâqqah70. Al-Ma´âridj
71. Nûh72. Al-Djinn
73. Al-Muzzammil74. Al-Muddaththir
75. Al-Qijâmah76. Al-Dhar
77. Al-Mursalât78. Al-Naba
79. Al-Nâzi´ât80. Al-´Abasa
81. Al-Takwîr82. Al-Infitâr
83. Al-Tatfîf84. Al-Insjiqâq
85. Al-Burûdj86. Al-Târiq
87. Al-A´lâ88. Al-Ghâsjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Al-Sjams92. Al-Lail
93. Al-Dhuhâ94. Al-Insjirâh
95. Al-Tîn96. Al-´Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Al-Zilzâl100. Al-´Âdijât
101. Al-Qâri´ah102. Al-Takâthur
103. Al-´Asr104. Al-Humazah
105. Al-Fîl106. Al-Quraisj
107. Al-Mâ´ûn108. Al-Kauthar
109. Al-Kâfirûn110. Al-Nasr
111. Al-Lahab112. Al-Ikhlâs
113. Al-Falaq114. Al-Nâs
9: Al-Tauba
Åpenbart etter Hidjra, antall rukú 16, vers 129
9:79  De som baktaler dem av de troende som gir almisse frivillig, og dem som bare finner (frukten) av sitt slit - dem spotter de! Allah vil gjengjelde dem deres spott, og de vil få en smertelig straff.
9:80  Du kan be om tilgivelse for dem, eller du kan la være å be om tilgivelse for dem. Selv om du ber om tilgivelse for dem sytti ganger, vil Allah ikke tilgi dem. Slik er det fordi de ikke trodde på Allah og Hans Sendebud. Og Allah rettleder ikke det opprørske folk.

Ordet "sytti" indikerer ikke det spesifikke tallet "sytti", men det er her brukt for å legge trykk på det faktum, at slike hyklere som er dømt til villfarelse, aldri vil bli tilgitt samme hvor mye den Hellige Profeten (s.a.) ber om tilgivelse for dem.

9:81  De som ble sittende hjemme, fryder seg over at de ble sittende tilbake etter Allahs Sendebud, og de var uvillige til å kjempe med sin eiendom og sine liv for Allahs sak. Og de sa: Dra ikke ut (til kamp) i denne varmen. Si: Helvetes ild er enda varmere, om de bare forsto.
9:82  De skal da le lite og gråte mye, en belønning for det de ervervet seg.
9:83  Om Allah da sender deg tilbake til en del av dem, og de så ber om tillatelse til å dra ut (til kamp), så skal du si: Dere skal aldri mer dra ut med meg, og dere skal aldri mer bekjempe en fiende sammen med meg. For dere valgte å sitte hjemme første gang. Bli da sittende sammen med dem som blir igjen.
9:84  Og du skal aldri be for noen av dem når de dør, og du skal ikke stå (å be) ved deres graver, for de trodde ikke på Allah og Hans Sendebud, og de døde som ulydige.
9:85  Og deres eiendom og deres barn skal ikke fremkalle din undring, for Allah ønsker bare å straffe dem med det i dette liv, og at sjelene deres skal dra bort mens de er vantro.
9:86  Og når en sûra åpenbares (som befaler dem): Tro på Allah og kjemp sammen med Hans Sendebud, så ber de rike folk blant dem deg om tillatelse og sier: La oss bli sammen med dem som sitter (hjemme).
9:87  De foretrekker å bli sammen med dem som blir igjen, og deres hjerter er forseglet så de ikke forstår.
9:88  Men Sendebudet og de som tror sammen med ham, kjemper med sin eiendom og sine liv, og det er slike som skal få alle gode ting, og det er slike som skal fullkommengjøres.
9:89  Allah har beredt for dem Hager gjennomstrømmet av floder, hvor de skal forbli for evig. Dette er den store seier!
9:90  Og de som unnskylder seg av beduinene, kommer til deg for at det kan gis dem tillatelse (til å bli hjemme). Og de som fornekter Allah og Hans Sendebud, blir sittende. En pinefull straff vil snart ramme de vantro av dem.
9:91  Det hviler ingen skyld på de svake, heller ikke på de syke eller på dem som ikke kan finne noe å gi ut (til deres krigsutstyr), når de er oppriktige mot Allah og Hans Sendebud. Det er ingen vei (til anklage) mot dem som handler godt, og Allah er Tilgivende, Barmhjertig.
9:92  Heller ikke er det (noen skyld) hos dem som du sa til, da de kom til deg for at du kunne skaffe dem ridedyr: Jeg finner ingen ridedyr å sette dere på. De vendte tilbake, og øynene deres fløt over av tårer i sorg over at de ikke kunne finne noe å gi ut.

I tradisjonene fortelles det at disse folkene var så ivrige etter å delta i ekspedisjonen, at de var parate til å marsjere gjennom ørkenen, hvis det bare kunne skaffes sko eller sandaler som kunne gi dem noen beskyttelse mot den brennende sanden og de glohete steinene.

9:93  Det er bare en vei (til anklage) mot dem som ba deg om tillatelse (til å bli sittende hjemme), selv om de var rike. De foretrakk å bli hos dem som ble igjen. Og Allah har forseglet deres hjerter, så de ikke vet.
9:94  De vil bringe dere unnskyldninger når dere vender tilbake til dem. Si: Kom ikke med unnskyldninger. Vi vil ikke tro dere. Allah har allerede brakt oss etterretninger om dere. Og Allah ser deres handlinger, og (det gjør) Hans Sendebud (også), og deretter skal dere sendes tilbake til Ham som kjenner det usynlige og det synlige, og Han vil så meddele dere hva dere pleide å gjøre.
9:95  De vil sverge ved Allah overfor dere, når dere vender tilbake til dem, for at dere skal vende dere fra dem. Vend dere da fra dem, sannelig de er urene, og deres oppholdssted er Helvete, en belønning for det de pleide å erverve seg.
9:96  De vil sverge overfor dere, for at dere skal være tilfredse med dem. Men selv om dere er tilfredse med dem, så vil Allah ikke være tilfreds med det opprørske folk.
9:97  Ørkenaraberne er de verste i vantro og hykleri, og de første til ikke å kjenne grensene (i de bud og forbud) som Allah har åpenbart Sitt Sendebud. Og Allah er Allvitende, Allvis.
9:98  Og blant ørkenaraberne er det den som anser det som han betaler (i Zakât) som en bot, og som venter på at skjebnens omskiftelser skal ramme dere. På dem (selv) skal omskiftelsen til det onde falle. Og Allah er Althørende, Allvitende.
9:99  Og blant ørkenaraberne er det den som tror på Allah og den Ytterste dag, og som anser det som han betaler (i Zakât) for noe som bringer ham nærmere Allah og Sendebudets velsignelser. Sannelig, det er visselig noe som bringer dem nærmere (Allah). Allah vil snart føre dem inn i Sin barmhjertighet, sannelig Allah er Tilgivende, Barmhjertig.
9:100  Og i de forreste - de første blant emigrantene og hjelperne, og de som fulgte deres (eksempel) i godhet, har Allahs velbehag, og de har velbehag i Ham, og Han har beredt dem Hager gjennomstrømmet av floder, hvor de skal forbli i evighet. Dette er den største seier.
9:101  Og blant ørkenaraberne omkring dere er det hyklere, og blant Madînas innbyggere (er det også). De turer frem i hykleri. Du kjenner dem ikke; (men) Vi kjenner dem. Vi vil straffe dem to ganger, og deretter skal de sendes tilbake til en stor straff.

De ble straffet to ganger som forutsagt. Første gang ved de hedenske avgudsdyrkernes endelige nederag, og den andre gangen ved de kristne arabernes nederlag. Med begge parter hadde de integritet og støttet dem.

9:102  Og (det er) andre, som har vedkjent seg sine synder. De blandet en rettferdig handling med en annen (som var) ond. Kanskje vil Allah vende Seg til dem (i Sin nåde), sannelig Allah er Tilgivende, Barmhjertig.
9:103  Ta almisser av eiendelene deres, for at du kan rense og foredle dem ved det, og be for dem, sannelig din bønn er (en kilde til) sjelero for dem. Og Allah er Althørende, Allvitende.
9:104  Vet de ikke at Allah mottar anger fra Sine tjenere og mottar almisser, og at Allah er Den som vender Seg (i nåde), den Barmhjertige?