Koranen på norsk‎

Lytt, les, søk eller last ned Koranen med norsk oversettelse

< Søk: >
Velg kapittel » download
cancel
1. Al-Fâtihah2. Al-Baqarah
3. Âl-´Imrân4. Al-Nisâ
5. Al-Mâ´idah6. Al-An´âm
7. Al-A´râf8. Al-Anfâl
9. Al-Tauba10. Jûnus
11. Hûd12. Jûsuf
13. Al-Ra´d14. Ibrâhîm
15. Al-Hidjr16. Al-Nahl
17. Banî Isrâ´îl18. Al-Kahf
19. Mariam20. Tâhâ
21. Al-Ambijâ22. Al-Hadjdj
23. Al-Mu´minûn24. Al-Nûr
25. Al-Furqân26. Al-Sju´arâ
27. Al-Naml28. Al-Qasas
29. Al-´Ankabût30. Al-Rûm
31. Luqmân32. Al-Sadjdah
33. Al-Ahzâb34. Al-Sabâ
35. Al-Fâtir36. Jâ Sîn
37. Al-Sâffât38. Sâd
39. Al-Zumar40. Al-Mu´min
41. Hâ Mîm Sadjdah42. Al-Sjûrâ
43. Al-Zukhruf44. Al-Dukhân
45. Al-Djâthija46. Al-Ahqâf
47. Muhammad48. Al-Fath
49. Al-Hudjurât50. Qâf
51. Al-Dhârijât52. Al-Tûr
53. Al-Nadjm54. Al-Qamar
55. Al-Rahmân56. Al-Wâqi´ah
57. Al-Hadîd58. Al-Mudjâdilah
59. Al-Hasjr60. Al-Mumtahanah
61. Al-Saff62. Al-Djumu´ah
63. Al-Munâfiqûn64. Al-Taghâbun
65. Al-Talâq66. Al-Tahrîm
67. Al-Mulk68. Al-Qalam
69. Al-Hâqqah70. Al-Ma´âridj
71. Nûh72. Al-Djinn
73. Al-Muzzammil74. Al-Muddaththir
75. Al-Qijâmah76. Al-Dhar
77. Al-Mursalât78. Al-Naba
79. Al-Nâzi´ât80. Al-´Abasa
81. Al-Takwîr82. Al-Infitâr
83. Al-Tatfîf84. Al-Insjiqâq
85. Al-Burûdj86. Al-Târiq
87. Al-A´lâ88. Al-Ghâsjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Al-Sjams92. Al-Lail
93. Al-Dhuhâ94. Al-Insjirâh
95. Al-Tîn96. Al-´Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Al-Zilzâl100. Al-´Âdijât
101. Al-Qâri´ah102. Al-Takâthur
103. Al-´Asr104. Al-Humazah
105. Al-Fîl106. Al-Quraisj
107. Al-Mâ´ûn108. Al-Kauthar
109. Al-Kâfirûn110. Al-Nasr
111. Al-Lahab112. Al-Ikhlâs
113. Al-Falaq114. Al-Nâs
9: Al-Tauba
Åpenbart etter Hidjra, antall rukú 16, vers 129
9:53  Si: Gi ut, frivillig eller tvunget, intet skal mottas fra dere. Dere er i sannhet et ulydig folk.
9:54  Og intet annet har hindret dem i at deres gaver skal mottas fra dem, enn at de fornekter Allah og Hans Sendebud. Og de kommer bare dovent til bønn og gir bare ut med vrangvilje.

Den eneste straff som hyklerne ble idømt, var den at man nektet å motta Zakât og andre bidrag fra dem.

9:55  La da ikke deres eiendom og deres barn fremkalle din undring. Allah ønsker bare å straffe dem med det i det nærværende liv, og at deres sjeler må dra bort mens de er vantro.
9:56  Og de sverger ved Allah at de visselig hører til dere, enda de ikke er av dere, men de er et forskremt folk.
9:57  Om de bare kunne finne et tilfluktsted eller huler (å skjule seg i) eller en grop, så ville de styrte mot den idet de styrtet hodekulls av sted.
9:58  Og blant dem er det noen som baktaler deg med hensyn til almissene. Og om de mottar av dem, så er de tilfredse, men om de ikke mottar av dem, blir de vrede.
9:59  Og om de hadde vært tilfredse med det Allah og Hans Sendebud hadde gitt dem, og hadde sagt: Allah er tilstrekkelig for oss, og Allah vil gi oss av Sin nåde, og Hans Sendebud, sannelig, vi er Allah hengivne, (så ville det vært bedre for dem).
9:60  Almissene er bare til de fattige og trengende og til dem som arbeider med dem [almissene], og til dem hvis hjerter skal knyttes (til Islâm) og til (løskjøpelse av) slaver og de gjeldbundne og dem (som kjemper) på Allahs vei, og de veifarende. (Dette er) en forordning fra Allah, og Allah er Allvitende, Allvis.

Med Sadaqât (almisser) forstås her Zakât (den obligatoriske fattigskatt) og ikke frivillige almisser, som ellers normalt betegnes med dette uttrykk.

9:61  Og blant dem er det noen som taler ille om Profeten (s.a.) og sier: Han er (lutter) øre. Si: (Ja, han er lutter) øre for alt som er godt for dere: han tror på Allah og tror de troende, og (han er) barmhjertighet for dem av dere som tror. Og de som taler ille om Allahs Sendebud vil få en smertelig straff.
9:62  De sverger ved Allah overfor dere for å behage dere. Og Allah og Hans Sendebud har større krav på at de skulle behage Ham, om de er troende.
9:63  Vet de ikke at den som motsetter seg Allah og Hans Sendebud vil komme i Helvetes ild, hvor han skal forbli? Dette er en stor forsmedelse.
9:64  Hyklerne (foregir at de) frykter at en sûra skal åpenbares om dem, som meddeler dem det som er i deres hjerter. Si: Spott (bare), sannelig Allah vil bringe frem (i lyset) det dere frykter.
9:65  Og om du spør dem, vil de visselig svare: Vi bare tøyset og spøkte. Spør (dem): Var det Allah og Hans tegn og Hans Sendebud dere spottet?
9:66  Kom ikke med unnskyldninger. Dere har visselig vært vantro etter at dere hadde antatt troen. Om Vi tilgir en del av dere, kan Vi straffe en del (av de andre) fordi de var syndere.
9:67  De hyklerske menn og de hyklerske kvinner er av hverandre: De påbyr det onde og forbyr det gode og knuger hendene sine sammen (om sin rikdom). De har glemt Allah, derfor vil Han glemme dem. Sannelig, hyklerne er de som overskrider (grenser).

"derfor vil Han glemme dem" kan også oversettes: "derfor vil Han straffe dem for deres forglemmelse". Jf. noten til 2:16. Ma'rûf, som vi her og i det følgende verset har oversatt med "det gode", betyr egentlig: "det som er i overensstemmelse med viten, det passende". Munkar (her oversatt med "det onde"), betyr opprinnelig: "det som ikke er i overensstemmelse med viten".

9:68  Allah har lovet de hyklerske menn og kvinner og de vantro Helvetes ild, hvor de skal forbli i lang tid. Den skal være dem tilstrekkelig. Og Allah har forbannet dem, og de vil få en langvarig straff.
9:69  Liksom dem som gikk forut for dere. De var større enn dem i makt og rikere på eiendom og barn. De nøt da sin andel, og dere vil likeledes nyte deres andel liksom dem som var før dere, nøt sin andel. Og dere taler forvrøvlet liksom de vrøvlet. Deres gjerninger ble til intet i denne verden og den kommende. Det er slike som er tapere.
9:70  Er (fortellingen om) de tidligere folk ikke nådd til dere? Noahs folk og 'Âd og Thamûd og Abrahams folk og innbyggerne i Midian og de omstyrtede byer. Deres sendebud kom til dem med klare tegn. Og Allah ville ikke gjøre dem urett, men de gjorde seg selv urett.
9:71  Og de troende menn og de troende kvinner er hverandres venner: De påbyr det gode og forbyr det onde og holder bønn (regelmessig) og betaler Zakât og adlyder Allah og Hans Sendebud. Disse er det som Allah vil vise Sin barmhjertighet, sannelig Allah er Allmektig, Allvis.
9:72  Allah har lovet de troende menn og de troende kvinner, Hager som floder strømmer igjennom: De skal forbli i dem - og gode boliger i evighetens Hager. Og Allahs velbehag er det største (av alt). Dette er den store seier.

Ved alle paradisskildringer bør det erindres, at "vann" ofte i den Hellige Qur'ânen står for Allahs åpenbaring, mens "trær" står for gode gjerninger. I Paradiset møter vi altså en manifestasjon av vår tro (som er fremkalt ved åpenbaringen), såvel som våre gjerninger (som er næret av denne tro). Paradiset er ikke materielt, men det er heller ikke rent åndelig. Våre nåværende kategorier opererer kun med disse motsetninger, men det kommende liv er hva "ingen sjel har visst" (32:18).

9:73  Å Profet, strid mot de vantro og hyklerne og vær hard overfor dem. Og deres oppholdssted er Helvete, og et ondt tilholdssted (er det).
9:74  De sverger ved Allah at de ikke har sagt noe. Men de har allerede talt vantroens ord og er blitt vantro etter at de (hadde antatt) Islâm. Og de pønsket på det som de ikke kunne nå. Og de følte bare hat fordi Allah og Hans Sendebud hadde gjort dem rike av Sin nåde. Om de da angrer, vil det være bedre for dem. Om de derimot vender seg bort, vil Allah straffe dem med en smertelig straff i denne verden og i den kommende. Og de vil ikke ha noen venn eller hjelper på jorden.
9:75  Og blant dem er det den som har sluttet pakt med Allah (idet de sa): Om Han gir oss av Sin nåde, vil vi visselig gi almisser, og vi vil visselig være av de rettferdige.
9:76  Men da Han ga dem av Sin nåde, ble de gjerrige med det (de hadde fått), og vendte seg bort (fra deres eder) i motvilje.
9:77  Så gjengjeldte Han dem med hykleri i deres hjerter, inntil den dag da de skal møte Ham fordi de brøt sitt løfte til Allah, og fordi de løy.
9:78  Vet de ikke at Allah kjenner deres hemmeligheter og deres private rådslagninger, og at Allah er den som kjenner de usynlige ting?