Koranen på norsk‎

Lytt, les, søk eller last ned Koranen med norsk oversettelse

< Søk: >
Velg kapittel » download
cancel
1. Al-Fâtihah2. Al-Baqarah
3. Âl-´Imrân4. Al-Nisâ
5. Al-Mâ´idah6. Al-An´âm
7. Al-A´râf8. Al-Anfâl
9. Al-Tauba10. Jûnus
11. Hûd12. Jûsuf
13. Al-Ra´d14. Ibrâhîm
15. Al-Hidjr16. Al-Nahl
17. Banî Isrâ´îl18. Al-Kahf
19. Mariam20. Tâhâ
21. Al-Ambijâ22. Al-Hadjdj
23. Al-Mu´minûn24. Al-Nûr
25. Al-Furqân26. Al-Sju´arâ
27. Al-Naml28. Al-Qasas
29. Al-´Ankabût30. Al-Rûm
31. Luqmân32. Al-Sadjdah
33. Al-Ahzâb34. Al-Sabâ
35. Al-Fâtir36. Jâ Sîn
37. Al-Sâffât38. Sâd
39. Al-Zumar40. Al-Mu´min
41. Hâ Mîm Sadjdah42. Al-Sjûrâ
43. Al-Zukhruf44. Al-Dukhân
45. Al-Djâthija46. Al-Ahqâf
47. Muhammad48. Al-Fath
49. Al-Hudjurât50. Qâf
51. Al-Dhârijât52. Al-Tûr
53. Al-Nadjm54. Al-Qamar
55. Al-Rahmân56. Al-Wâqi´ah
57. Al-Hadîd58. Al-Mudjâdilah
59. Al-Hasjr60. Al-Mumtahanah
61. Al-Saff62. Al-Djumu´ah
63. Al-Munâfiqûn64. Al-Taghâbun
65. Al-Talâq66. Al-Tahrîm
67. Al-Mulk68. Al-Qalam
69. Al-Hâqqah70. Al-Ma´âridj
71. Nûh72. Al-Djinn
73. Al-Muzzammil74. Al-Muddaththir
75. Al-Qijâmah76. Al-Dhar
77. Al-Mursalât78. Al-Naba
79. Al-Nâzi´ât80. Al-´Abasa
81. Al-Takwîr82. Al-Infitâr
83. Al-Tatfîf84. Al-Insjiqâq
85. Al-Burûdj86. Al-Târiq
87. Al-A´lâ88. Al-Ghâsjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Al-Sjams92. Al-Lail
93. Al-Dhuhâ94. Al-Insjirâh
95. Al-Tîn96. Al-´Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Al-Zilzâl100. Al-´Âdijât
101. Al-Qâri´ah102. Al-Takâthur
103. Al-´Asr104. Al-Humazah
105. Al-Fîl106. Al-Quraisj
107. Al-Mâ´ûn108. Al-Kauthar
109. Al-Kâfirûn110. Al-Nasr
111. Al-Lahab112. Al-Ikhlâs
113. Al-Falaq114. Al-Nâs
8: Al-Anfâl
Åpenbart etter Hidjra, antall rukú 10, vers 76
8:53  Deres handlemåte (er) lik Faraos folk og dem før dem: De forkastet Allahs tegn, og Allah grep dem (med Sin straff) for deres synder, sannelig Allah er Allmektig (og) streng til å gjengjelde.
8:54  Dette er (slik) fordi Allah aldri ville forandre den nåde som Han har skjenket et folk før de selv forandrer det som er i dem. Og (vit) at Allah er Althørende, Allvitende.
8:55  Å dere vantro, deres handlemåte (er) lik Faraos folk og dem før dem: de forkastet sin Herres tegn, og derfor tilintetgjorde Vi dem på grunn av deres synder, og Vi lot Faraos folk drukne, for de var alle urettferdige.
8:56  Sannelig, de verste dyr i Allahs syn er dem som er vantro, og de vil ikke tro.
8:57  Dem, du sluttet pakt med, og som så bryter sin pakt hver eneste gang, og som ikke frykter (Allah).
8:58  Om du da overvelder dem i kamp, skrem da dem som står bak dem ved dette, for at de kan bli advart.
8:59  Og om du frykter forræderi fra et folk, så kast (deres traktat) tilbake på dem på like vilkår, sannelig Allah elsker ikke forræderne.
8:60  Og de vantro skal ikke mene at de har unnsluppet (Oss ved deres forræderi), for de kan visselig ikke gjøre (Allah) maktesløs.
8:61  Og gjør rede for dem (som kjemper mot deg) hva du formår av makt og grensevakter til hest, som dere kan skremme Allahs fiende og deres fiende med, og andre foruten dem. Dere kjenner dem ikke; Allah kjenner dem. Og hva dere enn gir ut for Allahs sak skal gjengjeldes dere, og det skal ikke gjøres dere urett.

Dette verset inneholder en profeti om at det bysantiske og det persiske rike, som begge hadde vasaller blant de arabiske grensestammene, ville forsøke å ødelegge den nye islamske stat. Dette skjedde også straks etter Profetens (s.a.) død. Her advares muslimene om at det står fiender bak deres nåværende fiender, og at de derfor skal være beredt.

8:62  Og om de viser tilbøyelighet til fred, så vær også du tilbøyelig til det, og sett din lit til Allah, sannelig Han er den Althørende, den Allvitende.
8:63  Og om de har til hensikt å bedra deg, så skal Allah visselig være deg nok. Han er Den som har styrket deg ved Sin hjelp og ved de troende.
8:64  Og Han har knyttet deres hjerter sammen. Selv om du (i samme hensikt) hadde gitt ut alt det som er på jorden, så kunne du ikke ha forent deres hjerter, men Allah har forent dem, sannelig Han er den Allmektige, den Allvise.

Det er en av Islâms største mirakler, at et folk av innbyrdes krigende stammer, som hadde satt seg mot ethvert foreningsforsøk ved Islâm, for første gang ble sveiset sammen til en sterk og uovervinnelig nasjon, som knuste det persiske imperium og erobret en stor del av det bysantiske.

8:65  Å Profet, Allah skal være nok for deg og for dem som følger deg av de troende.
8:66  Å Profet, bli ved å ivre de troende (til å holde seg rede) til kamp. Om det er tyve av dere som er utholdende, så skal de beseire to hundre, og om det er hundre av dere, så skal dere beseire tusen av dem som er vantro, fordi de er et folk som ikke forstår.
8:67  For øyeblikket har Allah tatt deres byrde fra dere, for Han vet at det er svakhet blant dere. Om det da er hundre utholdende blant dere, så skal de beseire to hundre, og hvis det er tusen av dere, vil de beseire to tusen ved Allahs befaling. Og Allah er med de utholdende.

Da muslimene ikke var så sterke, som de senere ble, og da ennå noen av dem ikke hadde oppnådd den grad av styrke og mot, som stammer fra en urokkelig visshet i troen, er det her tale om en øyeblikkelig lettelse. Senere, i kampene mot bysantinerne og perserne, stod muslimene ofte over en tifold sterkere fiende, som i overensstemmelse med Guds løfter (se foregående vers) ble overvunnet.

8:68  Det tilkommer ikke en profet å ta fanger før han har kjempet regulært i landet. Dere ønsker denne verdens ytre (goder), mens Allah ønsker (at dere skal vinne) det kommende (liv). Og Allah er Allmektig, Allvis.

Islâm tillater ikke at frie menn eller kvinner gjøres til slaver. Det er kun tillatt å ta fanger i en krig, som føres til forsvar for religionsfriheten. Slike fanger må settes fri etter krigen eller gis rett til å løskjøpe seg fri (47:5).

8:69  Dersom det ikke allerede var kommet et dekret fra Allah, så ville en stor straff visselig ha rammet dere for det dere tok.

Løskjøpelse av fanger var allerede erklært. Det er dette guddommelige dekret, som henvises til her.

8:70  Nyt da av det som dere har vunnet (i krig) som tillatt og godt bytte, og frykt Allah. Sannelig, Allah er Tilgivende, Barmhjertig.
8:71  Å Profet, si til de fanger som er i deres makt: Om Allah kjenner noe godt i deres hjerter, så vil Han gi dere det som er bedre enn det som ble tatt fra dere, og vil tilgi dere, og Allah er Tilgivende, Barmhjertig.
8:72  Og hvis de ønsker å handle forrædersk mot deg, så har de allerede handlet forrædersk mot Allah tidligere, men Han ga (deg) makt over dem. Og Allah er Allvitende, Allvis.
8:73  Sannelig, de som tror og har utvandret og har kjempet med sin eiendom og sine liv for Allahs sak, og de som har gitt husly og har hjulpet (dem), disse er hverandres venner. Men for dem som tror og ikke har utvandret, har dere ikke noe ansvar i noe som helst før de utvandrer. Men om de søker deres hjelp i religionen, så påhviler det dere å hjelpe dem, unntagen (når det er) mot et folk som dere har pakt med. Og Allah ser hva dere gjør.
8:74  Og de som er vantro er hverandres venner. Om dere ikke gjør (det dere har fått befaling om), så vil det være forfølgelse i landet og stor ufred.
8:75  Og de som tror og har utvandret og har kjempet for Allahs sak, og de som har gitt husly og har hjulpet, disse er de sanne troende. For dem (vil det være) tilgivelse og en ærefull forsørgelse.
8:76  Og de som har trodd senere og har utvandret og har kjempet sammen med dere, disse hører da til dere. Men de beslektede står hverandre nærmere ifølge Allahs Bok, sannelig Allah vet alle ting.

Ved ankomsten til Madîna opprettet Profeten (s.a.) en spesiell midlertidig institusjon, for å hjelpe de utvandrede som måtte forlate familie og eiendom for deres tros skyld. Disse fattige Muhâdjirûn (emigranter) ble enkeltvis knyttet i et særlig brorskap til Ansâr, "hjelperne" i Madîna. Vers 76 slår fast at hvor nært dette brorskap enn måtte være - så er det ikke slektskap, altså dette brorskapet involverer ikke de arverettslige bestemmelser. Kitâb kan også bety: Bok, skrift, dekret og forordning. Se også vers 69.