Koranen på norsk‎

Lytt, les, søk eller last ned Koranen med norsk oversettelse

< Søk: >
Velg kapittel » download
cancel
1. Al-Fâtihah2. Al-Baqarah
3. Âl-´Imrân4. Al-Nisâ
5. Al-Mâ´idah6. Al-An´âm
7. Al-A´râf8. Al-Anfâl
9. Al-Tauba10. Jûnus
11. Hûd12. Jûsuf
13. Al-Ra´d14. Ibrâhîm
15. Al-Hidjr16. Al-Nahl
17. Banî Isrâ´îl18. Al-Kahf
19. Mariam20. Tâhâ
21. Al-Ambijâ22. Al-Hadjdj
23. Al-Mu´minûn24. Al-Nûr
25. Al-Furqân26. Al-Sju´arâ
27. Al-Naml28. Al-Qasas
29. Al-´Ankabût30. Al-Rûm
31. Luqmân32. Al-Sadjdah
33. Al-Ahzâb34. Al-Sabâ
35. Al-Fâtir36. Jâ Sîn
37. Al-Sâffât38. Sâd
39. Al-Zumar40. Al-Mu´min
41. Hâ Mîm Sadjdah42. Al-Sjûrâ
43. Al-Zukhruf44. Al-Dukhân
45. Al-Djâthija46. Al-Ahqâf
47. Muhammad48. Al-Fath
49. Al-Hudjurât50. Qâf
51. Al-Dhârijât52. Al-Tûr
53. Al-Nadjm54. Al-Qamar
55. Al-Rahmân56. Al-Wâqi´ah
57. Al-Hadîd58. Al-Mudjâdilah
59. Al-Hasjr60. Al-Mumtahanah
61. Al-Saff62. Al-Djumu´ah
63. Al-Munâfiqûn64. Al-Taghâbun
65. Al-Talâq66. Al-Tahrîm
67. Al-Mulk68. Al-Qalam
69. Al-Hâqqah70. Al-Ma´âridj
71. Nûh72. Al-Djinn
73. Al-Muzzammil74. Al-Muddaththir
75. Al-Qijâmah76. Al-Dhar
77. Al-Mursalât78. Al-Naba
79. Al-Nâzi´ât80. Al-´Abasa
81. Al-Takwîr82. Al-Infitâr
83. Al-Tatfîf84. Al-Insjiqâq
85. Al-Burûdj86. Al-Târiq
87. Al-A´lâ88. Al-Ghâsjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Al-Sjams92. Al-Lail
93. Al-Dhuhâ94. Al-Insjirâh
95. Al-Tîn96. Al-´Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Al-Zilzâl100. Al-´Âdijât
101. Al-Qâri´ah102. Al-Takâthur
103. Al-´Asr104. Al-Humazah
105. Al-Fîl106. Al-Quraisj
107. Al-Mâ´ûn108. Al-Kauthar
109. Al-Kâfirûn110. Al-Nasr
111. Al-Lahab112. Al-Ikhlâs
113. Al-Falaq114. Al-Nâs
8: Al-Anfâl
Åpenbart etter Hidjra, antall rukú 10, vers 76
8:27  Og husk da dere var få og regnet for svake i landet, og fryktet at mennesker skulle snappe dere bort. Han derimot ga dere et tilfluktssted og styrket dere med Sin hjelp og forsynte dere av de gode ting, for at dere måtte være takknemlige.
8:28  Å dere som tror, vær ikke utro mot Allah og Sendebudet, og vær ikke utro mot deres troskapspakter, når dere dog vet.
8:29  Og vit at deres eiendom og deres barn bare er en fristelse, og at det er hos Allah den største belønning er.
8:30  Å dere som tror, om dere frykter Allah, vil Han skjenke dere en utmerkelse og vil fjerne deres synder fra dere og vil tilgi dere, og Allah er den største nådes Herre.

De vantros planer om å fengsle eller drepe Profeten (s.a.) lyktes ikke. De kom med planer om boikott og drap, men Gud reddet ham og ga Profeten (s.a.) tillatelse til å utvandre (etter at han hadde sendt alle de troende i forveien). I Madina hadde Gud åpnet hjertene for ham og hans budskap, og det som så ut som de vantros triumf, ble i virkeligheten begynnelsen på deres nederlag. Og i Madina ble den første islamske stat grunnlagt og befestet.

8:31  Og (husk) da de vantro la planer mot deg for å fengsle deg eller drepe deg eller drive deg ut. Og de la planer, men Allah la en motplan, og Allah er den Beste av planleggerne.
8:32  Og når Våre tegn foreleses dem, sier de: Vi har hørt. Om vi ville, så kunne vi si det samme som dette. Det er ikke annet enn de gamles fabler.
8:33  Og (husk) da de sa: Å Allah, om dette er sannheten fra Deg, så la stein regne ned over oss fra himmelen, eller bring oss en smertefull straff.
8:34  Og Allah vil ikke straffe dem mens du er blant dem, og Allah vil ikke straffe dem når de ber om tilgivelse.
8:35  Men hvilken unnskyldning har de nå for at Allah ikke skulle straffe dem, når de holder folk borte fra Den Hellige Moské, når de ikke er dens beskyttere. Dens beskyttere er bare de rettferdige, men de fleste av dem vet det ikke.
8:36  Og deres bønn ved Huset [Ka'baen] er bare fløyting og klapping i hender. - Smak da straffen fordi dere var vantro.

Verset omtaler avgudsdyrkernes meningsløse gudstjeneste ved Ka'baen, som i virkeligheten var det første hus for den Ene Gud, gjenoppbygget og renset av Abraham og Ismael.

8:37  Sannelig, de som er vantro gir ut av sin eiendom for å holde folk borte fra Allahs vei. Og de vil fortsette med å gi ut, men det vil bli til beklagelse for dem, og så vil de bli overvunnet. Og de som er vantro, skal samles i Helvete.
8:38  For at Allah skal adskille det onde fra det gode, og dynge de onde sammen og legge dem over hverandre og kaste dem i Helvete. Dette er visselig taperne.
8:39  Si til dem som er vantro at de, om de holder opp (med å kjempe), skal få tilgivelse for det som allerede er skjedd. Men om de vender tilbake (til kamp), så er de tidligeres eksempel allerede gått forut.
8:40  Og kjemp mot dem inntil det ikke lenger er forfølgelse, og religionen bare er for Allah. Og om de avholder seg fra å kjempe, så ser Allah visselig hva de gjør.
8:41  Men om de vender seg bort, så vit at Allah er deres Beskytter - en vidunderlig Beskytter og en vidunderlig Hjelper.
8:42  Og vit at hva dere enn tar som bytte (i krigen), er en femtedel av det til Allah og Sendebudet og de nært beslektede og de foreldreløse og de fattige og de veifarende - om dere tror på Allah og det Vi åpenbarte Vår tjener på sondringens dag, på den dag hvor de to hærene møttes, og Allah er mektig over alle ting.

"Sondringens dag" er slaget ved Badr. Jf. vers 20. Slaget brakte sondringen mellom sannhet og falskhet ved at muslimene seiret, som det allerede var blitt åpenbart Profeten (s.a.).

8:43  Da dere var på den nærmeste side (av dalen) og de (vantro) var på den fjerneste side, og karavanen var lavere enn dere. Og om dere skulle ha truffet en avtale (med fienden om slaget), så ville dere visselig ha vært uenige om avtalen. Men (Vi brakte møtet i stand) for at Allah kunne fullende en sak som (allerede) var besluttet, for at den som var gått til grunne ved (å forkaste) et klart tegn, kunne gå til grunne, og for at den som allerede levde ved (å ha antatt) et klart tegn, kunne leve, og Allah er visselig Althørende, Allvitende.

"Nærmeste side" er den som var nærmest Madîna. At karavanen var "lavere", vil si at den var nærmere havet.

8:44  Den gang viste Allah deg dem som fåtallige i din drøm, og hadde Han vist deg dem som mange, så ville dere visselig ha vaklet og visselig ha vært uenige om saken, men Allah frelste (dere), for Han er Den som vet hva som er i (deres) hjerter.

En sann drøm som meddeler alltid sannheten i billedlig språk. At fiendene var få i drømmen, betydde ikke at de i virkeligheten var få, men at det ville bli gitt muslimene en lett seier.

8:45  Og da dere møttes, viste Han dere dem som få for deres øyne, og gjorde dere få i deres øyne, for at Allah kunne fullende en sak som var besluttet, og til Allah vender (alle) ting tilbake.

I begynnelsen av slaget var en tredjedel av de vantros hær på 1 000 mann, skjult bak en høyde. Den muslimske hær besto av 313 mann. Muslimene mente da at de hadde en fiende som var dobbelt så tallrik som de selv. Og i urokkelig tillit til Allahs løfter, angrep de voldsomt og brakte fullstendig forvirring i den sterke og velutrustede hæren.

8:46  Å dere troende, når dere møter en avdeling (av fienden), så vær standhaftige og ihukom Allah meget så det må gå dere vel.
8:47  Og adlyd Allah og Hans Sendebud og strides ikke innbyrdes så dere vakler, og slik at deres kraft forlater (dere), og vær utholdende, sannelig Allah er med de utholdende.
8:48  Og vær ikke som dem som gikk skrytende ut fra sine hjem for å bli sett av mennesker, og som støter (mennesker) bort fra Allahs vei. Og Allah omfatter det de gjør.
8:49  Og (husk) da Satan forskjønnet deres gjerninger for dem og sa: Ingen blant mennesker kan i dag overvinne dere, og jeg er sannelig deres beskytter. Men etter at de to hærene var kommet innenfor hverandres synsvidde, trakk han seg tilbake på sine hæler og sa: Jeg sier meg sannelig fri fra dere, sannelig jeg ser hva dere ikke ser. Jeg frykter sannelig Allah, og Allah er mektig til å gjengjelde.

Det er den makkanske hær som omtales i versene 48-49. Den "Satan" (motstander) som nevnes her, er Surâqa ibn Mâlik, som først opphisset makkanerne til å angripe muslimene, men flyktet da han så den muslimske hær. Det berettes at muslimene så ut som folk "som bevisst søkte døden" (Tabarî).

8:50  Da hyklerne og de, i hvis hjerter det er en sykdom, sa: Deres religion har bedratt dem. Og for dem som fortrøster seg til Allah, er Allah visselig Allmektig, Allvis.
8:51  Og hadde du kunnet se da englene tar bort sjelene til dem som er vantro, idet de slår deres ansikter og rygger (og sier): Smak da den brennende straff!
8:52  Denne (straffen) er (belønning) for hva deres hender har sendt i forveien (for dere selv), og Allah er ikke (det minste) urettferdig mot (Sine) tjenere.