Koranen på norsk‎

Lytt, les, søk eller last ned Koranen med norsk oversettelse

< Søk: >
Velg kapittel » download
cancel
1. Al-Fâtihah2. Al-Baqarah
3. Âl-´Imrân4. Al-Nisâ
5. Al-Mâ´idah6. Al-An´âm
7. Al-A´râf8. Al-Anfâl
9. Al-Tauba10. Jûnus
11. Hûd12. Jûsuf
13. Al-Ra´d14. Ibrâhîm
15. Al-Hidjr16. Al-Nahl
17. Banî Isrâ´îl18. Al-Kahf
19. Mariam20. Tâhâ
21. Al-Ambijâ22. Al-Hadjdj
23. Al-Mu´minûn24. Al-Nûr
25. Al-Furqân26. Al-Sju´arâ
27. Al-Naml28. Al-Qasas
29. Al-´Ankabût30. Al-Rûm
31. Luqmân32. Al-Sadjdah
33. Al-Ahzâb34. Al-Sabâ
35. Al-Fâtir36. Jâ Sîn
37. Al-Sâffât38. Sâd
39. Al-Zumar40. Al-Mu´min
41. Hâ Mîm Sadjdah42. Al-Sjûrâ
43. Al-Zukhruf44. Al-Dukhân
45. Al-Djâthija46. Al-Ahqâf
47. Muhammad48. Al-Fath
49. Al-Hudjurât50. Qâf
51. Al-Dhârijât52. Al-Tûr
53. Al-Nadjm54. Al-Qamar
55. Al-Rahmân56. Al-Wâqi´ah
57. Al-Hadîd58. Al-Mudjâdilah
59. Al-Hasjr60. Al-Mumtahanah
61. Al-Saff62. Al-Djumu´ah
63. Al-Munâfiqûn64. Al-Taghâbun
65. Al-Talâq66. Al-Tahrîm
67. Al-Mulk68. Al-Qalam
69. Al-Hâqqah70. Al-Ma´âridj
71. Nûh72. Al-Djinn
73. Al-Muzzammil74. Al-Muddaththir
75. Al-Qijâmah76. Al-Dhar
77. Al-Mursalât78. Al-Naba
79. Al-Nâzi´ât80. Al-´Abasa
81. Al-Takwîr82. Al-Infitâr
83. Al-Tatfîf84. Al-Insjiqâq
85. Al-Burûdj86. Al-Târiq
87. Al-A´lâ88. Al-Ghâsjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Al-Sjams92. Al-Lail
93. Al-Dhuhâ94. Al-Insjirâh
95. Al-Tîn96. Al-´Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Al-Zilzâl100. Al-´Âdijât
101. Al-Qâri´ah102. Al-Takâthur
103. Al-´Asr104. Al-Humazah
105. Al-Fîl106. Al-Quraisj
107. Al-Mâ´ûn108. Al-Kauthar
109. Al-Kâfirûn110. Al-Nasr
111. Al-Lahab112. Al-Ikhlâs
113. Al-Falaq114. Al-Nâs
6: Al-An´âm
Åpenbart før Hidjra, antall rukú 20, vers 166
6:79  Da han så solen stråle frem, sa han: Er dette min Herre? Denne er den største! Men da den gikk ned, sa han: Å mitt folk, jeg sier meg fri fra det som dere setter opp ved siden av (Ham).
6:80  Jeg har sannelig vendt min oppmerksomhet i all oppriktighet til det vesenet, som har skapt himlene og jorden. Og jeg er ikke en av avgudsdyrkerne.
6:81  Og hans folk stridde med ham. Han sa: Strider dere med meg om Allah, når Han sannelig har rettledet meg. Og jeg frykter ikke det dere setter opp ved siden av (Ham), men bare det min Herre vil. Min Herre inneslutter alle ting i Sin viten. Vil dere da ikke tenke dere om?
6:82  Og hvordan skulle jeg frykte det dere setter ved siden av Allah, når dere ikke frykter å sette noe ved siden av Allah, som Han ikke har åpenbart dere noen fullmakt for? Hvilken av de to partier har da større krav på visshet, om dere vet?
6:83  De som tror og ikke forvirrer sin tro med urettferdighet, disse tilkommer fred, og de er rettledet.
6:84  Og slik var Vår bevisførsel, som Vi ga Abraham mot hans folk. Vi opphøyer i rang hvem Vi vil, for din Herre er visselig Allvis, Allvitende.
6:85  Og Vi skjenket ham Isak og Jakob. Hver av dem rettledet Vi. Og Noah rettledet Vi tidligere, og av hans [Abrahams] etterkommere: David og Salomo og Job og Josef og Moses og Aron. Og slik belønner Vi dem som handler godt.

Qur'ânen mener ikke at Jakob var sønn av Abraham, noe som kommer klart frem av 11:72 og 21:73. I sistnevnte vers kalles han nâfilah: sønnesønn. Det nevnes her tre grupper profeter i vers 85, 86 og 87. Den første gruppen fikk verdslig makt foruten deres profetiske stilling. Den andre gruppen hadde ingen verdslig makt eller rikdom. Den tredje er nevnt for seg, fordi alle i denne gruppen var med urett blitt anklaget for å begjære verdslig makt og rikdom. At Elias er nevnt sammen med Sakarja, Johannes og Jesus, skyldes profetien om hans annet komme, som gikk i oppfyllelse i Johannes' person.

6:86  Og Vi rettledet også Sakarja og Johannes og Jesus og Iljâs [Elias]. Alle hørte de til de rettferdige.
6:87  Og Ismael og Jas'a [Jesaja] og Jonas og Lot. Og Vi opphøyde dem alle over folkene.
6:88  Og av deres fedre og deres barn og også av deres brødre (opphøyet Vi) noen: Vi utvalgte dem og ledet dem til den rette vei.
6:89  Slik er Allahs rettledning: Han rettleder med den hvem Han vil av Sine tjenere. Og om de hadde satt andre opp ved siden av (Ham), så var det de hadde øvet (av godt), visselig blitt til intet.
6:90  Disse er de som Vi ga Boken og visdommen og profetdømme. Så hvis disse fornekter dem, så vil Vi betro dem til et folk som ikke vil fornekte dem.
6:91  Disse (profeter) er de som Allah har rettledet, følg derfor deres rettledning. Si: Jeg ber dere ikke om belønning for det, dette er bare en formaning for all verden.

Ordene: "følg da deres rettledning" kan forstås om den Hellige Profet (s.a.) eller om enhver muslim. Alle profeters grunnleggende lære er i det vesentlige identisk.

6:92  Og de bedømmer ikke Allah på rette vis når de sier: Allah har ikke åpenbart noe til et menneske! Si: Hvem åpenbarte Boken som Moses brakte som lys og rettledning for mennesker - dere behandler den som papirstykker, dere viser frem (noe) mens dere skjuler meget, og dere er blitt belært om det som verken dere eller deres fedre visste. Si: (Det er kun) Allah! - og etterlat dem så til å fornøye seg i sin forfengelige tale.
6:93  Og dette er en Bok som Vi har åpenbart full av velsignelser og bekreftelse på det som var før den, og for at du måtte advare byenes Mor og alle som bor rundt den. Og de som tror på det kommende liv, tror på den og de vokter over sin bønn.

Musaddiq (bekrefter) betyr også "en oppfyller", "en oppfyllelse". Stedet hvor en Guds profet åpenbarer seg, kalles "Byenes Mor". For det er her menneskene drikker den åndelig melken, som en unge suger melk fra mors bryst. Ordene de "rundt den" kan implisere til den Hellige Profetens (s.a.) budskap, som var ment til hele verden.

6:94  Og hvem er mer urettferdig enn den som oppdikter en løgn mot Allah, eller sier: Det er blitt åpenbart meg! - når ikke noe er blitt ham åpenbart, og den som sier: Jeg vil la det samme åpenbare, som Allah har åpenbart? Og om du kunne se de urettferdige i dødens pinsler, når englene strekker sine hender ut og sier: Gi deres sjeler fra dere. På denne dag skal dere belønnes med en beskjemmende straff fordi dere sa noe mot Allah som ikke var sant, og pleide å vende dere i overmot fra Hans tegn.
6:95  Og nå er dere sannelig kommet til Oss alene, liksom Vi skapte dere (hver for seg) første gang, og dere har latt bak deres rygger det som Vi skjenket dere, og Vi ser ikke deres fortalere sammen med dere, om hvilke dere formodet at de ville være delaktige med dere. Nå er det visselig gjort en atskillelse mellom dere, og det som dere formodet, er veket fra dere.
6:96  Sannelig, Allah er den som spalter kornet og daddelkjernen. Han frembringer det levende av det døde, og Han er den som bringer det døde frem av det levende. Slik er Allah. Hvorfor har dere da vendt dere bort?
6:97  Han er den som lar morgenen gry. Og Han har skapt natten til hvile og solen og månen til å beregne etter. Slik er den Allmektiges, den Allvitendes skapelsesorden.
6:98  Og Han er den som har skapt stjernene for dere, så dere kan være rettledet ved dem i mørket til lands og til vanns. Vi har gjentatt tegnene på forskjellig vis for et folk som har viten.
6:99  Og Han er den som lot dere oppstå av et eneste levende vesen, deretter er det et oppholdssted og et hjemsted for dere. Vi har visselig gjentatt tegnene for et folk som forstår.

Det midlertidige oppholdssted er jorden, hjemstedet er det kommende, høyere liv.

6:100  Og Han er den som sender vann ned fra skyene, og så frembringer Vi dermed vekster av enhver art. Og derfra frembringer Vi grønt, som Vi lar korn spire i rekker - og av daddelpalmen, av dens blomsterstand, lar Vi spire lavthengende daddelklaser, og hager med druer og oliven og granatepler, hverandre lik og hverandre ulik. Se på deres frukt når de setter frukt, og når de modnes. I dette er det sannelig tegn for et folk som tror.
6:101  Og de har gjort djinnene delaktige med Allah, skjønt Han har skapt dem. Og de tildikter Ham sønner og døtre uten viten. Hellig er Han (og fri for alle mangler), og høyt opphøyet over det de tillegger (Ham).

Djinn betyr: å tilsløre, tildekke, skjule. Ordet Djinn er i den Hellige Qur'ânen brukt i følgende betydninger: a) om onde ånder som gir mennesker onde tanker, b) om fantasivesener som avgudsdyrkerne tilba, c) om innbyggere i det nordlige fjellrike delen av Europa, av hvit eller rødfarge, som levde avskåret (skjult, jf. grunnbetydningen) fra Asias siviliserte folkeslag, men som i en senere tid var bestemt til å gjøre voldsom materiell fremgang og lede et stort opprør mot religionen, d) om folk som tilhørte andre religioner og andre nasjonaliteter, e) om ville og barbariske folk som i forhistorisk tid, før mennesket var utviklet åndelig og moralsk til å motta en åpenbart lov, levde i huler i jorden og ikke fulgte noen regler for oppførsel.

6:102  Himlenes og jordens Skaper. Hvordan skulle Han ha en sønn når Han ikke har en hustru? Og Han har skapt alle ting. Og Han er vitende om alle ting.

Kristne kritikere har innvendt at dette verset viser at Qur'ânen har en så grov oppfattelse av hva uttrykket "Guds sønn" betyr, at dens angrep ikke rammer kristendommens oppfattelse. Saken er den, at enten må uttrykket forstås bare bokstavelig, eller også billedlig, en tredje betydning er ikke mulig. Hvis den bokstavelige tolkningen er "for grov", så må man holde seg til den billedlige. Men billedlig betyr uttrykket kun: et fortrolighetsforhold, et nært forhold til Gud. Og i den betydningen er det brukt om mange av det Gamle Testamentets profeter, se f.eks. 1. Mosebok 6:2, 2. Mosebok 4:22, Job 1:6 og Salmene 2:7.

6:103  Slik er Allah, deres Herre: det er ingen gud unntagen Ham, alle tings Skaper, tilbe derfor Ham, og Han er Vokter over alle ting.
6:104  Øynene når Ham ikke, men Han når øynene, og Han er den som kjenner de minste ting, den Allvitende.

Gud er usynlig og kan ikke oppfattes med øynene. ("Øynene når Ham ikke"), men Han kan i Sin åpenbaring gi Seg tilkjenne og vise Seg billedlig i visjoner, ("men Han når øynene").