Koranen på norsk‎

Lytt, les, søk eller last ned Koranen med norsk oversettelse

< Søk: >
Velg kapittel » download
cancel
1. Al-Fâtihah2. Al-Baqarah
3. Âl-´Imrân4. Al-Nisâ
5. Al-Mâ´idah6. Al-An´âm
7. Al-A´râf8. Al-Anfâl
9. Al-Tauba10. Jûnus
11. Hûd12. Jûsuf
13. Al-Ra´d14. Ibrâhîm
15. Al-Hidjr16. Al-Nahl
17. Banî Isrâ´îl18. Al-Kahf
19. Mariam20. Tâhâ
21. Al-Ambijâ22. Al-Hadjdj
23. Al-Mu´minûn24. Al-Nûr
25. Al-Furqân26. Al-Sju´arâ
27. Al-Naml28. Al-Qasas
29. Al-´Ankabût30. Al-Rûm
31. Luqmân32. Al-Sadjdah
33. Al-Ahzâb34. Al-Sabâ
35. Al-Fâtir36. Jâ Sîn
37. Al-Sâffât38. Sâd
39. Al-Zumar40. Al-Mu´min
41. Hâ Mîm Sadjdah42. Al-Sjûrâ
43. Al-Zukhruf44. Al-Dukhân
45. Al-Djâthija46. Al-Ahqâf
47. Muhammad48. Al-Fath
49. Al-Hudjurât50. Qâf
51. Al-Dhârijât52. Al-Tûr
53. Al-Nadjm54. Al-Qamar
55. Al-Rahmân56. Al-Wâqi´ah
57. Al-Hadîd58. Al-Mudjâdilah
59. Al-Hasjr60. Al-Mumtahanah
61. Al-Saff62. Al-Djumu´ah
63. Al-Munâfiqûn64. Al-Taghâbun
65. Al-Talâq66. Al-Tahrîm
67. Al-Mulk68. Al-Qalam
69. Al-Hâqqah70. Al-Ma´âridj
71. Nûh72. Al-Djinn
73. Al-Muzzammil74. Al-Muddaththir
75. Al-Qijâmah76. Al-Dhar
77. Al-Mursalât78. Al-Naba
79. Al-Nâzi´ât80. Al-´Abasa
81. Al-Takwîr82. Al-Infitâr
83. Al-Tatfîf84. Al-Insjiqâq
85. Al-Burûdj86. Al-Târiq
87. Al-A´lâ88. Al-Ghâsjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Al-Sjams92. Al-Lail
93. Al-Dhuhâ94. Al-Insjirâh
95. Al-Tîn96. Al-´Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Al-Zilzâl100. Al-´Âdijât
101. Al-Qâri´ah102. Al-Takâthur
103. Al-´Asr104. Al-Humazah
105. Al-Fîl106. Al-Quraisj
107. Al-Mâ´ûn108. Al-Kauthar
109. Al-Kâfirûn110. Al-Nasr
111. Al-Lahab112. Al-Ikhlâs
113. Al-Falaq114. Al-Nâs
6: Al-An´âm
Åpenbart før Hidjra, antall rukú 20, vers 166
6:27  Og de holder andre borte fra det og er selv fjernt fra det. Og de forderver bare seg selv, og de begriper det ikke.
6:28  Og om du kunne se når de blir stilt foran Ilden. Da vil de si: Å gid vi ble sendt tilbake, så ville vi ikke forkaste vår Herres tegn, og vi ville være blant de troende.

Det betones igjen og igjen, at vi kun kan regne med dette livet som en prøve for vår kommende skjebne. Islâm nekter muligheten av en tilbakevendelse til dette liv, dvs. reinkarnasjon. En slik tro vil blant annet lette menneskets ansvarsfølelse. Se også 23:101. Reinkarnasjonstanken som bygger på sjelens evighet (altså ikke skapt), fører til fornektelse av Gud som Skaperen. Nettopp det, at Gud har skapt alt, er denne sûrens grunntema, som i det hele tatt er et gjennomgående tema i Qur'ânen. Det er karakteristisk at Hinduismen og Buddhismen, som hyller reinkarnasjonstanken, har utviklet seg til henholdsvis polyteisme og ateisme. Fornekter man Gud som Skaperen, benekter man en av Hans fullkomne egenskaper og letter Gudsbegrepet dithen, at alt betraktes som en utstrømning av Gud. Men dermed er den kvalitative forskjellen mellom Gud og menneske utvisket.

6:29  Sannheten er, at det de pleide å skjule tidligere, er blitt klart for dem. Og selv om de også ble sendt tilbake, så ville de visselig vende tilbake til det som er blitt forbudt dem. Og de er visselig løgnere.
6:30  Og de sier: Det er ikke noe annet enn vårt nærværende liv, og vi skal ikke oppreises.
6:31  Og om du kunne se når de stilles foran sin Herre. Han vil si: Er ikke dette sannheten? De vil si: Jo, ved vår Herre! Han vil si: Smak da straffen fordi dere pleide å være vantro!
6:32  Sannelig, de som benekter møtet med Allah, er tapere. Men når timen så plutselig kommer til dem, sier de: Å ve oss fordi vi har forsømt den! Og de skal bære sine byrder på ryggen. Ondt er sannelig det de bærer!

As-sâ'ah ("timen") står i Qur'ânen for (1) den enkeltes død, (2) et helt folks domfellelse i denne verden, og (3) Dommens dag i det hinsidige.

6:33  Og det nærværende liv er bare spøk og skjemt, men det kommende hjem er bedre for dem som er rettferdige. Vil dere da ikke forstå?
6:34  Vi vet visselig at det de sier bedrøver deg, men i sannhet, de forkaster ikke deg, men de urettferdige fornekter Allahs tegn.
6:35  Sendebud er visselig blitt forkastet før deg, men de var utholdende selv om de ble forkastet og forfulgt, inntil Vår hjelp kom til dem. Og ingen kan endre Allahs ord, og det er allerede kommet til deg budskap om sendebudene.

Allahs uforanderlige ord eller lov er, at (1) det vil alltid være mennesker som forkaster og motsetter seg Guds profeter, og (2) at Gud aldri tvinger slike mennesker til å tro, se det flg. vers. Jf. også 2:257, 3:21 og 36:31.

6:36  Og om det at de vender seg bort, er tungt for deg, om du hadde makt, så ville du søke deg en tunnel ned i jorden eller en stige til himmelen for å bringe dem et tegn. Og om Allah hadde tvunget Sin vilje igjennom, så ville Han visselig ha samlet dem sammen på den rette vei. Vær derfor ikke en av de uvitende
6:37  Bare de som hører, kan svare. Og Allah vil oppvekke de døde, og deretter skal de bringes tilbake til Ham.
6:38  Og de sier: Hvorfor sendes det ikke et tegn fra hans Herre? Si: Allah er visselig mektig til å sende et tegn, men de fleste av dem vet det ikke.

Islâms motstandere har hevdet at Profeten (s.a.), i motsetning til de tidligere profeter, innrømmet at han ikke kunne gjøre mirakler. Qur'ânens ufravikelige regel er, at mirakler og tegn er alene Guds sak å sende. Naturstridige mirakler forkastes av Islâm, men sanne mirakler mangler Islâm og dens Profet (s.a.) ikke. Qur'ânen er i enestående grad Profetens (s.a.) "stående mirakel", sammenlikn også det følgende vers.

6:39  Det er ikke noe dyr på jorden, heller ikke noen fugl som flyr på sine to vinger, som ikke er i samfunn liksom dere selv. Vi har ikke forsømt noe i Boken. Deretter skal de samles sammen til sin Herre.

At de forskjellige dyrearter er samfunn med bestemte områder og lover, har først nå den moderne naturvitenskap funnet ut, men Qur'ânen, Profetens (s.a.) "enestående mirakel", klargjorde dette for 1400 år siden. -Verset sier også at dyr og fugler kan forstå tegnene på årstidenes skifte, men de vantro kan ikke se disse tegn, som viser at den nye æra vil seire. Selv en hund kan se når hans herre er vred, men de vantro kan ikke se at deres Herre er utilfreds med dem. Verset forteller også at dyrene vil bli gjenoppreist og gjengjeldt for deres handlinger, selv om det vil være forskjell mellom menneskenes og dyrenes dom. Idet dyr er instinktvesener, mens mennesket har sin frie vilje. Verset er blitt forstått å omfatte også de vantro: "de (vantro) skal samles sammen".

6:40  Og de som fornekter Våre tegn, er døve og stumme i mørket. Hvem Allah vil, etterlater Han i hans villfarelse, og Hvem Han vil, fører Han til den rette vei.
6:41  Si: Har dere tenkt over, om Allahs straff kom til dere, eller timen kom til dere, ville dere da kalle på noen annen enn Allah, om dere er sannferdige?
6:42  Nei, Ham alene vil dere påkalle, og så vil Han ta bort det som dere bønnfaller Ham om, hvis Han vil, og dere vil glemme det som dere stilte ved siden av (Ham).
6:43  Og Vi har allerede sendt (sendebud) til folkeslag før deg, og så hjemsøkte Vi dem med nød og trengsler for at de skulle ydmyke seg.
6:44  Så hvorfor ydmyket de seg ikke da Vår straff kom til dem? Men deres hjerter ble forherdet, og Satan forskjønnet for dem det de pleide å gjøre.
6:45  Så når de glemte det de ble formanet til, så åpnet Vi porten til alle ting for dem, inntil Vi plutselig hjemsøkte dem mens de gledet seg over det som var blitt gitt, og så ble de fortvilet.
6:46  Så ble det urettferdige folks rot skåret over. Og all lovprisning tilhører Allah, verdenenes Herre.
6:47  Si: Har dere tenkt over, om Allah tar bort deres hørsel og deres syn, og forsegler deres hjerter, hvilken gud unntagen Allah kan da bringe dere det tilbake? Se hvordan Vi gjentar tegnene, og likevel vender de seg bort.
6:48  Si: Har dere tenkt over, om Allahs straff plutselig kommer til dere, eller tydelig, vil noen bli tilintetgjort med unntak av det urettferdige folk?
6:49  Og Vi sender bare sendebudene som forkynnere av gledelig budskap og som advarere. De som så tror og forbedrer seg, over dem kommer ingen frykt, heller ikke skal de sørge.
6:50  Og de som fornekter Våre tegn, dem skal straffen ramme på grunn av det onde de gjorde.
6:51  Si: Jeg sier ikke til dere: Hos meg er Allahs skatter! Heller ikke kjenner jeg det skjulte, og jeg sier ikke til dere: Jeg er en engel! Jeg følger bare det som er blitt åpenbart meg. Si: Kan den blinde og den seende være like? Vil dere ikke tenke dere om?
6:52  Og advar hermed dem som frykter at de skal samles til sin Herre, de har ingen venn eller forbeder unntagen Ham, for at de må bli rettferdige.