Koranen på norsk‎

Lytt, les, søk eller last ned Koranen med norsk oversettelse

< Søk: >
Velg kapittel » download
cancel
1. Al-Fâtihah2. Al-Baqarah
3. Âl-´Imrân4. Al-Nisâ
5. Al-Mâ´idah6. Al-An´âm
7. Al-A´râf8. Al-Anfâl
9. Al-Tauba10. Jûnus
11. Hûd12. Jûsuf
13. Al-Ra´d14. Ibrâhîm
15. Al-Hidjr16. Al-Nahl
17. Banî Isrâ´îl18. Al-Kahf
19. Mariam20. Tâhâ
21. Al-Ambijâ22. Al-Hadjdj
23. Al-Mu´minûn24. Al-Nûr
25. Al-Furqân26. Al-Sju´arâ
27. Al-Naml28. Al-Qasas
29. Al-´Ankabût30. Al-Rûm
31. Luqmân32. Al-Sadjdah
33. Al-Ahzâb34. Al-Sabâ
35. Al-Fâtir36. Jâ Sîn
37. Al-Sâffât38. Sâd
39. Al-Zumar40. Al-Mu´min
41. Hâ Mîm Sadjdah42. Al-Sjûrâ
43. Al-Zukhruf44. Al-Dukhân
45. Al-Djâthija46. Al-Ahqâf
47. Muhammad48. Al-Fath
49. Al-Hudjurât50. Qâf
51. Al-Dhârijât52. Al-Tûr
53. Al-Nadjm54. Al-Qamar
55. Al-Rahmân56. Al-Wâqi´ah
57. Al-Hadîd58. Al-Mudjâdilah
59. Al-Hasjr60. Al-Mumtahanah
61. Al-Saff62. Al-Djumu´ah
63. Al-Munâfiqûn64. Al-Taghâbun
65. Al-Talâq66. Al-Tahrîm
67. Al-Mulk68. Al-Qalam
69. Al-Hâqqah70. Al-Ma´âridj
71. Nûh72. Al-Djinn
73. Al-Muzzammil74. Al-Muddaththir
75. Al-Qijâmah76. Al-Dhar
77. Al-Mursalât78. Al-Naba
79. Al-Nâzi´ât80. Al-´Abasa
81. Al-Takwîr82. Al-Infitâr
83. Al-Tatfîf84. Al-Insjiqâq
85. Al-Burûdj86. Al-Târiq
87. Al-A´lâ88. Al-Ghâsjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Al-Sjams92. Al-Lail
93. Al-Dhuhâ94. Al-Insjirâh
95. Al-Tîn96. Al-´Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Al-Zilzâl100. Al-´Âdijât
101. Al-Qâri´ah102. Al-Takâthur
103. Al-´Asr104. Al-Humazah
105. Al-Fîl106. Al-Quraisj
107. Al-Mâ´ûn108. Al-Kauthar
109. Al-Kâfirûn110. Al-Nasr
111. Al-Lahab112. Al-Ikhlâs
113. Al-Falaq114. Al-Nâs
6: Al-An´âm
Åpenbart før Hidjra, antall rukú 20, vers 166
6:157  Så dere ikke skal si: Boken er bare åpenbart til to folk før oss, og vi hadde visselig ikke noe kjennskap til deres lesning.

De "to folk" som hadde fått en "bok", dvs. en åpenbart lov, var jødene og perserne som fikk deres respektive lovbøker gjennom Moses og Zoroaster, henholdsvis Torahen og Avesta. Jesus brakte ikke noen ny lov, men både han og hans disipler fulgte Moseloven.

6:158  Eller at dere skal si: Hvis Boken var blitt åpenbart oss, så ville vi visselig være bedre rettledet enn disse. Men det er allerede kommet til dem et klart bevis fra deres Herre og rettledning og barmhjertighet. Hvem er da mer urettferdig enn dem som forkaster Allahs tegn og vender seg fra dem? Vi vil belønne dem som vender seg fra Våre tegn med en hard straff, fordi de vendte seg bort.
6:159  Venter de på annet enn at englene skal komme til dem, eller din Herre skal komme, eller noen av din Herres tegn skal komme? På den dag, da noen av tegnene til din Herre skal komme, skal troen ikke være til nytte for noe menneske, som ikke har trodd før eller fortjent seg noe godt i sin tro. Si: Vent, vi venter også.
6:160  Sannelig, med dem som splittet deres religion og ble til sekter, har du ikke noe å gjøre. Sannelig deres sak vil alene være (å henvise) til Allah, etter det vil Han opplyse dem om hva de pleide å gjøre.
6:161  Den som gjør en god gjerning, skal få ti ganger så mye, men den som gjør en ond gjerning, skal kun belønnes med det samme, og det skal ikke gjøres dem urett.
6:162  Si: Se min Herre har ført meg til den rette vei, den evige tro, Abrahams den oppriktiges religion. Og han hører ikke til dem, som setter noen (eller noe) opp ved siden av (Ham).
6:163  Si: Min bønn og mitt offer og mitt liv og min død er for Allah, verdenenes Herre.
6:164  Han har ingen ved siden av Seg. Slik ble det pålagt meg, og jeg er den første av dem som underkaster seg (Hans åpenbarte vilje).
6:165  Si: Skal jeg søke en annen Herre enn Allah, når Han er Herre over alle ting? Og enhver sjel er ansvarlig for sine gjerninger, heller ikke noen som bærer en byrde, skal bære en annens byrde. Slik skal dere vende tilbake til deres Herre, deretter vil Han underrette dere om det dere var uenige om.

Uttrykket "ikke noen som bærer en byrde, skal bære en annens byrde", betyr ikke, at vi ikke skal hjelpe og bistå hverandre, og altså i den forstand bære hverandres byrder. "Byrde" betyr her "synd", og verset innskjerper da i det dobbelte uttrykk, at synd er noe personlig ("kommer til den selv alene") og ikke noe nedarvet, og at det enkelte mennesket selv må bære ansvaret for sine handlinger og ikke kan sette sin lit til noen annens "stedfortredende lidelse". Gud er alle tings Herre: Hos Ham alene må tilgivelsen da søkes, og ikke hos menneskelige forsonere eller frelsere.

6:166  Og Han er den som har gjort dere til etterfølgere på jorden, og har opphøyet noen av dere over andre i rang, for at Han må prøve dere i det Han har skjenket dere. Sannelig, din Herre er rask til å gjengjelde, og Han er visselig Tilgivende, Barmhjertig.

Muslimene er nå de tidligere paktfolks, jødenes og persernes (v. 157) etterfølgere (Khulafâ) og arvtakere til alle åndelige velsignelser, som disse tidligere mottok. Denne sûra begynte med en henvisning til "mørket" og "lyset", og avviste at det var snakk om to makter (som Zoroasters tilhengere hevdet). Gud var lysets og mørkets Skaper. Dette verset sier at lys og mørke er skapt "for å prøve dere". Både lys og mørke er altså til menneskets beste, for kun gjennom prøvelse kan det utvikles til stadig høyere rang. Hvis det ikke hadde vært mørke, ville det heller ikke ha vært noen fremgang, jf. noten til vers 2.