Koranen på norsk‎

Lytt, les, søk eller last ned Koranen med norsk oversettelse

< Søk: >
Velg kapittel » download
cancel
1. Al-Fâtihah2. Al-Baqarah
3. Âl-´Imrân4. Al-Nisâ
5. Al-Mâ´idah6. Al-An´âm
7. Al-A´râf8. Al-Anfâl
9. Al-Tauba10. Jûnus
11. Hûd12. Jûsuf
13. Al-Ra´d14. Ibrâhîm
15. Al-Hidjr16. Al-Nahl
17. Banî Isrâ´îl18. Al-Kahf
19. Mariam20. Tâhâ
21. Al-Ambijâ22. Al-Hadjdj
23. Al-Mu´minûn24. Al-Nûr
25. Al-Furqân26. Al-Sju´arâ
27. Al-Naml28. Al-Qasas
29. Al-´Ankabût30. Al-Rûm
31. Luqmân32. Al-Sadjdah
33. Al-Ahzâb34. Al-Sabâ
35. Al-Fâtir36. Jâ Sîn
37. Al-Sâffât38. Sâd
39. Al-Zumar40. Al-Mu´min
41. Hâ Mîm Sadjdah42. Al-Sjûrâ
43. Al-Zukhruf44. Al-Dukhân
45. Al-Djâthija46. Al-Ahqâf
47. Muhammad48. Al-Fath
49. Al-Hudjurât50. Qâf
51. Al-Dhârijât52. Al-Tûr
53. Al-Nadjm54. Al-Qamar
55. Al-Rahmân56. Al-Wâqi´ah
57. Al-Hadîd58. Al-Mudjâdilah
59. Al-Hasjr60. Al-Mumtahanah
61. Al-Saff62. Al-Djumu´ah
63. Al-Munâfiqûn64. Al-Taghâbun
65. Al-Talâq66. Al-Tahrîm
67. Al-Mulk68. Al-Qalam
69. Al-Hâqqah70. Al-Ma´âridj
71. Nûh72. Al-Djinn
73. Al-Muzzammil74. Al-Muddaththir
75. Al-Qijâmah76. Al-Dhar
77. Al-Mursalât78. Al-Naba
79. Al-Nâzi´ât80. Al-´Abasa
81. Al-Takwîr82. Al-Infitâr
83. Al-Tatfîf84. Al-Insjiqâq
85. Al-Burûdj86. Al-Târiq
87. Al-A´lâ88. Al-Ghâsjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Al-Sjams92. Al-Lail
93. Al-Dhuhâ94. Al-Insjirâh
95. Al-Tîn96. Al-´Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Al-Zilzâl100. Al-´Âdijât
101. Al-Qâri´ah102. Al-Takâthur
103. Al-´Asr104. Al-Humazah
105. Al-Fîl106. Al-Quraisj
107. Al-Mâ´ûn108. Al-Kauthar
109. Al-Kâfirûn110. Al-Nasr
111. Al-Lahab112. Al-Ikhlâs
113. Al-Falaq114. Al-Nâs
6: Al-An´âm
Åpenbart før Hidjra, antall rukú 20, vers 166
6:131  Å forsamling av djinner og mennesker, er det ikke kommet til dere sendebud fra dere selv, som har fortalt dere Mine tegn og advart dere mot denne dags møte? De vil si: Vi bærer vitnesbyrd mot oss selv! Og det nærværende liv har bedratt dem, og de bærer vitnesbyrd mot seg selv, at de var vantro.
6:132  Slik vil det være fordi din Herre ikke med urett vil ødelegge byene mens deres innbyggere er uvitende (om deres urett og dekret om den kommende straff).
6:133  For enhver er det et rangtrinn i overensstemmelse med det de har gjort, og din Herre er ikke uvitende om hva de gjør.
6:134  Og din Herre er den Selvtilstrekkelige, barmhjertighetens Herre. Hvis Han vil, kan Han ta dere bort og gjøre hvem Han vil til etterfølgere, liksom Han lot dere oppstå av andre folks etterkommere.
6:135  Sannelig, det som dere er blitt advart med, vil komme, og dere kan ikke forhindre det.
6:136  Si: Å mitt folk, handle etter deres evner, også jeg vil handle, og snart skal dere vite hvem den endelige bolig tilkommer, sannelig Han lar ikke de urettferdige ha hell.
6:137  Og de tildeler Allah en andel i det Han har latt vokse av grøden og kveget, og så sier de: Dette er til Allah, etter deres formening, og dette er til våre medguder. Men det som er til deres medguder, når ikke Allah, og det som er til Allah, når til deres medguder. Ondt er det de dømmer.

Avgudsdyrkerne pleide å dele grøde (avling) i to porsjoner: til Allah og til deres påståtte medguder. Hvis noe av Allahs andel falt over i medgudenes porsjon, beholdt medgudene det, men hvis noe av medgudenes andel falt over i Allahs porsjon, ble det gitt tilbake til medgudene. Se også noten til 6:2.

6:138  Og slik har deres medguder latt drap av deres barn forekomme de fleste av avgudsdyrkerne som noe skjønt, for at de kan ødelegge dem og gjøre deres religion til bedrag for dem [altså for deres barn]. Og om Allah hadde tvunget Sin vilje i gjennom, så hadde de ikke gjort det. Overlat dem da til seg selv og (også) det de har oppdiktet.
6:139  Og de sier: Dette kveget og denne avgrøden er forbudt. Ingen skal spise av det, unntagen den vi vil, etter deres formening. Og det er dyr hvis rygg er forbudt til ridning, og dyr som de ikke nevner Allahs navn over, idet de dikter opp løgner mot Ham. Han vil snart belønne dem for det de har oppdiktet.
6:140  Og de sier: Det som er i dette kvegets liv, er utelukkende for våre menn og forbudt for våre kvinner. Men hvis det er dødfødt, så skal de ha lik andel av det. Han vil snart belønne dem for deres påstand, sannelig Han er Allvis, Allvitende.
6:141  De som dreper sine barn i tåpelighet uten viten, og som forbyr det Allah har forsynt dem med, idet de dikter opp løgn mot Allah, er visselig fortapt. De er visselig fart vill, og de er ikke rettledet.
6:142  Og Han er den som har frembrakt hager med espalier og uten espalier, og daddelpalmer og korn hvis avgrøde er forskjellig, og oliven og granatepler, hverandre lik og hverandre ulik: Spis av deres frukter når de bærer frukt, og gi rettmessig andel av det på høstens dag, og vær ikke umåteholdne, for Han elsker visselig ikke de umåteholdne.
6:143  Og av kveget lastedyr og slaktedyr: Spis av det som Allah har forsynt dere med, og følg ikke i Satans fotspor, for han er visselig dere en åpenlys fiende.
6:144  Åtte par: av fårene to og av geitene to. Si: Har Han forbudt de to hanner eller de to hunner eller det de to hunners morsliv inneholder? Meld meg det på grunnlag av viten om dere er sannferdige.

Polemikken mot forskjellige hedenske skikker som er ufornuftige (mangler "grunnlag i viten"), og som ikke er basert på åpenbaring fra Gud (se neste vers: "Var dere vitner?") fortsetter i disse vers. Islâms læresetninger er derimot i overensstemmelse med sann viten og bygger på guddommelig åpenbaring.

6:145  Og av kamelene to og av oksene to. Si: Er det de to hanner Han har forbudt, eller de to hunner, eller det de to hunners morsliv inneholder? Var dere vitner da Allah påla dere det? Hvem er da mer urettferdig enn den som oppdikter en løgn mot Allah for uten viten å villede mennesker? Sannelig, Allah rettleder ikke det urettferdige folk.
6:146  Si: Jeg finner ikke i det som er åpenbart til meg, noe forbudt for den spisende som vil spise det, unntagen når det dreier seg om selvdøde dyr eller utgytt blod eller svinekjøtt, for det er urent, eller ulydighet, det som er slaktet i andres navn enn Allahs. Men overfor den som er tvunget, uten å begjære det eller overskride grenser, er din Herre visselig Tilgivende, Barmhjertig.

Bare selvdøde dyr, og svinekjøtt er usunt eller urent (ridjs), mens det å spise avgudsofferkjøtt kalles fisq = noe som betegner ulydighet mot Gud, sammenlikn 2:174, 5:4 og 16:116.

6:147  Og dem som var jøder forbød Vi alle dyr med klover, og av oksene og fårene og geitene forbød Vi det fete, unntagen hva deres rygger bærer, eller innvollene eller det som er blandet med knokler. Dette forbød Vi dem på grunn av deres overtredelse. Og Vi er visselig sanndru.

Sammenlikn 3. Mosebok 7:23. I Talmud gjøres det unntagelse for fettet som henger ved ribbene. Jødene betrakter dette fettet som tillatt, som ikke kan skilles fra innvollene (se Enc. Bibl. col. 1544-1545).

6:148  Og om de forkaster deg, så si: Deres Herre er den altomfattende barmhjertighets Herre, og Hans vrede kan ikke holdes borte fra de syndige.
6:149  Avgudsdyrkerne vil si: Om Allah hadde villet det, så hadde vi og våre fedre ikke satt noen ved siden av (Ham), heller ikke hadde vi forbudt noe. Slik forkastet de som var gått forut sannheten, inntil de smakte Vår straff. Si: Har dere noen viten? Så legg den frem for oss. Men dere følger bare en formodning, og dere gjør ikke annet enn å lyve.
6:150  Si: Hos Allah er det bevis som kan overbevise. Hadde Han da tvunget Sin vilje i gjennom, ville Han visselig ha rettledet dere alle.

Avgudsdyrkerne mente, som mange kritikere av Islâm i våre dager, at når Gud overså noe, så betydde det at Han tillot det. Det var ikke Gud som tvang dem til å følge deres falske kurs; tvert imot hadde Gud gjennomtvunget Sin vilje, hadde alle vært rettledede. Men friheten, også til å fare vill, er en vesentlig betingelse for at Guds plan med mennesket kan gjennomføres. Gud kunne ha skapt mennesket slik at det ikke kunne ta feil, men dermed ville det ha vært redusert til en maskin, og det ville heller ikke vært mulighet for dets utvikling, som strekker seg fremover, høyere og høyere, for det mennesket som vil følge Guds rettledning gjennom Hans profeter.

6:151  Si: Bring deres vitner hit, dem som vil bevitne at Allah har forbudt dette. Men om de bevitner, så skal du ikke avlegge vitnesbyrd sammen med dem, og følg ikke deres onde lyster, som forkaster Våre tegn, og som ikke tror på det kommende, og som setter andre lik med sin Herre.
6:152  Si: Kom, jeg vil forelese dere hva deres Herre har forbudt dere: Dere må ikke sette noen ved siden av Ham, og dere skal vise foreldrene godhet, og drep ikke barna deres på grunn av fattigdom. Vi forsørger dere og dem, og gå ikke nær til skjendighetene, de være seg åpenlyse eller skjulte, og drep ikke det liv som Allah har gjort ukrenkelig, med mindre det skjer med rette. Dette pålegger Han dere for at dere må være forstandige.
6:153  Og kom ikke nær til den foreldreløses eiendom, unntagen på beste måte, inntil de når sin modenhet, og gi full vekt og mål med rettferdighet. Vi har ikke bebyrdet noen unntagen etter evne. Når dere taler, så tal rett, selv om det også er mot en slektning, og oppfyll pakten med Allah. Dette pålegger Han dere for at dere må tenke dere om.
6:154  Og dette er Min vei, den rette, følg da den. Og følg ikke andre veier, så dere blir ført bort fra Hans vei. Dette pålegger Han dere for at dere må bli rettferdige.
6:155  Deretter ga Vi også Moses Boken som en fullendelse av nåden for den som handlet godt, og som en klarleggelse av alle ting og en rettledning og barmhjertighet, for at de måtte tro på møtet med sin Herre.
6:156  Og denne (Qur'ân) er en Bok som Vi har åpenbart, full av velsignelse. Følg den derfor, og vær rettferdige så det blir vist dere barmhjertighet.