Koranen på norsk‎

Lytt, les, søk eller last ned Koranen med norsk oversettelse

< Søk: >
Velg kapittel » download
cancel
1. Al-Fâtihah2. Al-Baqarah
3. Âl-´Imrân4. Al-Nisâ
5. Al-Mâ´idah6. Al-An´âm
7. Al-A´râf8. Al-Anfâl
9. Al-Tauba10. Jûnus
11. Hûd12. Jûsuf
13. Al-Ra´d14. Ibrâhîm
15. Al-Hidjr16. Al-Nahl
17. Banî Isrâ´îl18. Al-Kahf
19. Mariam20. Tâhâ
21. Al-Ambijâ22. Al-Hadjdj
23. Al-Mu´minûn24. Al-Nûr
25. Al-Furqân26. Al-Sju´arâ
27. Al-Naml28. Al-Qasas
29. Al-´Ankabût30. Al-Rûm
31. Luqmân32. Al-Sadjdah
33. Al-Ahzâb34. Al-Sabâ
35. Al-Fâtir36. Jâ Sîn
37. Al-Sâffât38. Sâd
39. Al-Zumar40. Al-Mu´min
41. Hâ Mîm Sadjdah42. Al-Sjûrâ
43. Al-Zukhruf44. Al-Dukhân
45. Al-Djâthija46. Al-Ahqâf
47. Muhammad48. Al-Fath
49. Al-Hudjurât50. Qâf
51. Al-Dhârijât52. Al-Tûr
53. Al-Nadjm54. Al-Qamar
55. Al-Rahmân56. Al-Wâqi´ah
57. Al-Hadîd58. Al-Mudjâdilah
59. Al-Hasjr60. Al-Mumtahanah
61. Al-Saff62. Al-Djumu´ah
63. Al-Munâfiqûn64. Al-Taghâbun
65. Al-Talâq66. Al-Tahrîm
67. Al-Mulk68. Al-Qalam
69. Al-Hâqqah70. Al-Ma´âridj
71. Nûh72. Al-Djinn
73. Al-Muzzammil74. Al-Muddaththir
75. Al-Qijâmah76. Al-Dhar
77. Al-Mursalât78. Al-Naba
79. Al-Nâzi´ât80. Al-´Abasa
81. Al-Takwîr82. Al-Infitâr
83. Al-Tatfîf84. Al-Insjiqâq
85. Al-Burûdj86. Al-Târiq
87. Al-A´lâ88. Al-Ghâsjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Al-Sjams92. Al-Lail
93. Al-Dhuhâ94. Al-Insjirâh
95. Al-Tîn96. Al-´Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Al-Zilzâl100. Al-´Âdijât
101. Al-Qâri´ah102. Al-Takâthur
103. Al-´Asr104. Al-Humazah
105. Al-Fîl106. Al-Quraisj
107. Al-Mâ´ûn108. Al-Kauthar
109. Al-Kâfirûn110. Al-Nasr
111. Al-Lahab112. Al-Ikhlâs
113. Al-Falaq114. Al-Nâs
6: Al-An´âm
Åpenbart før Hidjra, antall rukú 20, vers 166
6:105  Nå er det visselig kommet klare bevis til dere fra deres Herre. Den som da ser, ser til sitt eget beste, og den som er blind, ham blir det til egen skade. Og jeg er ikke noen vokter over dere.
6:106  Og slik gjentar Vi tegnene for at de må si: Du har forelest, og for å gjøre dem tydelige for et folk som forstår.
6:107  Følg det som er åpenbart deg fra din Herre, det er ingen gud unntagen Ham, og vend deg fra avgudsdyrkerne.
6:108  Og om Allah hadde tvunget Sin vilje i gjennom, så hadde de ikke satt guder opp ved siden (av Ham). Og Vi har ikke gjort deg til vokter over dem, og du er ikke ansvarlig for dem.
6:109  Og tal ikke nedsettende om dem de anroper i stedet for Allah, ellers vil de spotte Allah av fiendskap og uten viten. Slik har Vi for ethvert folk gjort deres handlemåte skjønn for dem. Deretter er deres tilbakevendelse til deres Herre, og Han vil da meddele dem det de pleide å gjøre.

Den Hellige Qur'ânen går så dypt i toleranse, at den forbyr nedsettende tale om avguder og gudebilder. Selv om tilbedelse av slike ting er den største synd, nemlig sjirk i den groveste form etter Qur'ânen, se 4:49. Men da nedsettende tale vil fremkalle gjengjeldelse og medføre en alvorlig forgiftelse av atmosfæren mellom forskjellige religiøse oppfattelser, må dette forbudet håndheves.

6:110  Og de sverger sine sterkeste eder ved Allah, at hvis det kom et tegn til dem, så ville de visselig tro på det. Si: Sannelig, hos Allah beror alle slags tegn! Men hva skal få dere til å begripe, at når de kommer, vil dere ikke tro?
6:111  Og Vi vil gjøre deres hjerter og øyne forvendte, for de trodde ikke på det første gang, og Vi vil etterlate dem blindt vandrende i sin overtredelse.
6:112  Og selv om Vi sendte engler ned til dem, og de døde talte til dem, og Vi samlet alle ting overfor dem, så ville de likevel ikke tro, med mindre Allah tvang Sin vilje i gjennom. Men de fleste av dem er uvitende.
6:113  Og slik har Vi gjort satanene blant mennesker og djinnene til enhver profets fiende. De inngir hverandre gylden tale til bedrag, men hvis din Herre hadde tvunget Sin vilje i gjennom, så hadde de ikke gjort det. Overlat dem da til seg selv og det de dikter opp.

Angående Satan og sataner, se noten til 2:15. Og angående djinner, se noten til 6:101. Satanene synes å være mennesker i begge tilfellene, altså rent menneskelige "motstandere", se også 72:7.

6:114  Og (overlat dem til seg selv) for at deres hjerter, som ikke tror på det kommende liv, kan vise tilbøyelighet til det, og for at de kan finne behag i det, og for at de kan erverve seg det de erverver seg.
6:115  Skal jeg søke en annen dommer enn Allah, når det er Han som har åpenbart dere Boken, som er gjort tydelig og klar? Og de som Vi ga Skriften til, vet at denne [Qur´ânen] er åpenbart av din Herre med sannheten, derfor skal du ikke være en av tvilerne.
6:116  Din Herres ord er fullkomment med sannhet og rettferdighet. Det er ingen som kan endre Hans ord, og Han er den Althørende, den Allvitende.
6:117  Og om du adlyder de fleste av dem som er på jorden, så vil de villede deg bort fra Allahs vei. De følger bare formodninger, og de gjør ikke annet enn å lyve.
6:118  Sannelig, din Herre er den som best vet hvem som farer vill fra Hans vei, og Han kjenner best de rettledede.
6:119  Spis derfor av det som Allahs navn er påkalt over, om dere da tror på Hans bud.
6:120  Hva feiler dere, at dere ikke spiser av det som Allahs navn er påkalt over, når Han allerede har gjort klart for dere hva Han har forbudt dere, unntagen når dere er i en tvangssituasjon? Og sannelig, de fleste fører visselig andre vill med sine onde lyster av mangel på viten. Sannelig, din Herre er den som best kjenner overtrederne.
6:121  Og unngå synder, de åpenbare og de skjulte. Sannelig, de som erverver seg synd, skal belønnes for det som de har begått.
6:122  Og spis ikke av det som Allahs navn ikke er påkalt over, for det er visselig urent. Og satanene vil visselig inngi deres venner å strides med dere, men om dere adlyder dem, så vil dere visselig være avgudsdyrkere.
6:123  Kan da den som er død, og Vi gjør ham levende og sender ham et lys, for at han kan vandre blant mennesker, være lik den som er i mørke og ikke kan finne utvei av det? Slik er det som de pleier å øve, blitt gjort tiltrekkende for de vantro.
6:124  Og slik lar Vi i enhver by dens synderes anførere få utsettelse, slik at de kan legge (onde) planer i den. Og de kaster bare planer mot seg selv, og de forstår det ikke.
6:125  Og når et tegn kommer til dem, så sier de: Vi vil ikke tro før det blir gitt oss det samme som er blitt gitt Allahs sendebud. Allah vet best hvor Han skal anbringe Sitt budskap. Fornedrelse hos Allah vil ramme dem som har forsyndet seg, og en streng straff for det de planla.
6:126  Den som Allah da ønsker å rettlede, hans bryst utvider Han for Islâm. Og den Han ønsker å etterlate i villfarelse, hans bryst gjør Han snevert og trangt som om han steg til værs. Slik sender Allah urenhet over dem fordi (de) ikke tror.
6:127  Og dette er din Herres vei, den rette. Vi har visselig forklart tegnene for et folk som vil tenke seg om.
6:128  For dem er det fredens bolig hos deres Herre, og Han er deres Venn på grunn av det (gode) de pleide å gjøre.
6:129  Og på den dag da Han samler dem sammen, vil Han si: Å forsamling av djinner, dere forsøkte visselig å vinne de fleste av menneskene. Og deres foresatte blant menneskene vil si: Vår Herre, vi dro fordel av hverandre, men nå har vi nådd vår tidsfrist som Du har bestemt for oss. Han vil si: Ilden skal være deres oppholdssted å forbli i, hvis Allah da ikke vil noe annet, sannelig din Herre er Allvis, Allvitende.

Se ytterligere 11:108-109, angående Qur'ânens lære om at Helvete kun er midlertidig. Ordet som her er oversatt med "foresatte" betyr også: "venner, hjelpere".

6:130  Og slik gjør Vi de urettferdige til hverandres venner på grunn av det (onde) de pleide å erverve seg.