Koranen på norsk‎

Lytt, les, søk eller last ned Koranen med norsk oversettelse

< Søk: >
Velg kapittel » download
cancel
1. Al-Fâtihah2. Al-Baqarah
3. Âl-´Imrân4. Al-Nisâ
5. Al-Mâ´idah6. Al-An´âm
7. Al-A´râf8. Al-Anfâl
9. Al-Tauba10. Jûnus
11. Hûd12. Jûsuf
13. Al-Ra´d14. Ibrâhîm
15. Al-Hidjr16. Al-Nahl
17. Banî Isrâ´îl18. Al-Kahf
19. Mariam20. Tâhâ
21. Al-Ambijâ22. Al-Hadjdj
23. Al-Mu´minûn24. Al-Nûr
25. Al-Furqân26. Al-Sju´arâ
27. Al-Naml28. Al-Qasas
29. Al-´Ankabût30. Al-Rûm
31. Luqmân32. Al-Sadjdah
33. Al-Ahzâb34. Al-Sabâ
35. Al-Fâtir36. Jâ Sîn
37. Al-Sâffât38. Sâd
39. Al-Zumar40. Al-Mu´min
41. Hâ Mîm Sadjdah42. Al-Sjûrâ
43. Al-Zukhruf44. Al-Dukhân
45. Al-Djâthija46. Al-Ahqâf
47. Muhammad48. Al-Fath
49. Al-Hudjurât50. Qâf
51. Al-Dhârijât52. Al-Tûr
53. Al-Nadjm54. Al-Qamar
55. Al-Rahmân56. Al-Wâqi´ah
57. Al-Hadîd58. Al-Mudjâdilah
59. Al-Hasjr60. Al-Mumtahanah
61. Al-Saff62. Al-Djumu´ah
63. Al-Munâfiqûn64. Al-Taghâbun
65. Al-Talâq66. Al-Tahrîm
67. Al-Mulk68. Al-Qalam
69. Al-Hâqqah70. Al-Ma´âridj
71. Nûh72. Al-Djinn
73. Al-Muzzammil74. Al-Muddaththir
75. Al-Qijâmah76. Al-Dhar
77. Al-Mursalât78. Al-Naba
79. Al-Nâzi´ât80. Al-´Abasa
81. Al-Takwîr82. Al-Infitâr
83. Al-Tatfîf84. Al-Insjiqâq
85. Al-Burûdj86. Al-Târiq
87. Al-A´lâ88. Al-Ghâsjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Al-Sjams92. Al-Lail
93. Al-Dhuhâ94. Al-Insjirâh
95. Al-Tîn96. Al-´Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Al-Zilzâl100. Al-´Âdijât
101. Al-Qâri´ah102. Al-Takâthur
103. Al-´Asr104. Al-Humazah
105. Al-Fîl106. Al-Quraisj
107. Al-Mâ´ûn108. Al-Kauthar
109. Al-Kâfirûn110. Al-Nasr
111. Al-Lahab112. Al-Ikhlâs
113. Al-Falaq114. Al-Nâs
56: Al-Wâqi´ah
Åpenbart før Hidjra, antall rukú 3, vers 97
56:53  dere vil visselig spise av Zaqqûm-treet,

Angående Zaqqûm, se 37:63 og 44:44-45.

56:54  og fylle deres mager med det.
56:55  Deretter skal dere drikke av kokende vann.
56:56  Dere vil drikke som en tørstig kamel drikker.
56:57  Dette (vil være) deres underhold på Dommens dag.
56:58  Vi har skapt dere. Hvorfor aksepterer dere da ikke (sannheten)?
56:59  Hva tenker dere (om sæden) som dere avgir?
56:60  Er det dere som har skapt den, eller er Vi Skaperen?
56:61  Vi har forordnet døden for (alle) dere, og Vi kan ikke hindres
56:62  fra å omforme dere og fra å utvikle dere til noe, hvilket dere ikke har noen anelse om.
56:63  Og dere har visselig erkjent den første skapelsen. Hvorfor vil dere da ikke tenke dere om?
56:64  Ser dere da ikke hva dere sår?
56:65  Er det dere, som lar det vokse, eller er det Oss, som er Dyrkeren?
56:66  Om Vi så ville, ville Vi ha gjort det til søndertrådt halm, så ville dere begynne å klage på dere (selv):
56:67  Vi er visselig lastet med skyld.
56:68  Nei, vi er berøvet (alt).
56:69  Har dere tenkt over det vannet dere drikker?
56:70  Er det dere, som sender det ned fra regnskyen, eller er det Vi som sender?
56:71  Om Vi så ville, ville Vi gjøre det bittert. Hvorfor er dere da ikke takknemlige?
56:72  Har dere tenkt over ilden som dere antenner?
56:73  Er det dere som fremstiller treet for den [ilden], eller er Vi Skaperen?

Mennesket kan ikke skape noe nytt, kun omforme det skapte.

56:74  Vi har gjort den til en formaning og til gavn for de veifarende.
56:75  Så lovpris da din Herres, den Allmektiges navn.
56:76  Men nei, Jeg sverger ved stjernenes fall.

Mawâq'in-nudjûm kan også bety: "Qur'ânens stykkevise åpenbaring". Eller meningen er at stjernene faller i stort antall når et guddommelig sendebud fremtrer. Dette er velbevitnet i flere tilfeller.

56:77  Og det er sannelig en mektig ed, om dere bare visste.
56:78  Dette er visselig en ærverdig Qur'ân