Koranen på norsk‎

Lytt, les, søk eller last ned Koranen med norsk oversettelse

< Søk: >
Velg kapittel » download
cancel
1. Al-Fâtihah2. Al-Baqarah
3. Âl-´Imrân4. Al-Nisâ
5. Al-Mâ´idah6. Al-An´âm
7. Al-A´râf8. Al-Anfâl
9. Al-Tauba10. Jûnus
11. Hûd12. Jûsuf
13. Al-Ra´d14. Ibrâhîm
15. Al-Hidjr16. Al-Nahl
17. Banî Isrâ´îl18. Al-Kahf
19. Mariam20. Tâhâ
21. Al-Ambijâ22. Al-Hadjdj
23. Al-Mu´minûn24. Al-Nûr
25. Al-Furqân26. Al-Sju´arâ
27. Al-Naml28. Al-Qasas
29. Al-´Ankabût30. Al-Rûm
31. Luqmân32. Al-Sadjdah
33. Al-Ahzâb34. Al-Sabâ
35. Al-Fâtir36. Jâ Sîn
37. Al-Sâffât38. Sâd
39. Al-Zumar40. Al-Mu´min
41. Hâ Mîm Sadjdah42. Al-Sjûrâ
43. Al-Zukhruf44. Al-Dukhân
45. Al-Djâthija46. Al-Ahqâf
47. Muhammad48. Al-Fath
49. Al-Hudjurât50. Qâf
51. Al-Dhârijât52. Al-Tûr
53. Al-Nadjm54. Al-Qamar
55. Al-Rahmân56. Al-Wâqi´ah
57. Al-Hadîd58. Al-Mudjâdilah
59. Al-Hasjr60. Al-Mumtahanah
61. Al-Saff62. Al-Djumu´ah
63. Al-Munâfiqûn64. Al-Taghâbun
65. Al-Talâq66. Al-Tahrîm
67. Al-Mulk68. Al-Qalam
69. Al-Hâqqah70. Al-Ma´âridj
71. Nûh72. Al-Djinn
73. Al-Muzzammil74. Al-Muddaththir
75. Al-Qijâmah76. Al-Dhar
77. Al-Mursalât78. Al-Naba
79. Al-Nâzi´ât80. Al-´Abasa
81. Al-Takwîr82. Al-Infitâr
83. Al-Tatfîf84. Al-Insjiqâq
85. Al-Burûdj86. Al-Târiq
87. Al-A´lâ88. Al-Ghâsjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Al-Sjams92. Al-Lail
93. Al-Dhuhâ94. Al-Insjirâh
95. Al-Tîn96. Al-´Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Al-Zilzâl100. Al-´Âdijât
101. Al-Qâri´ah102. Al-Takâthur
103. Al-´Asr104. Al-Humazah
105. Al-Fîl106. Al-Quraisj
107. Al-Mâ´ûn108. Al-Kauthar
109. Al-Kâfirûn110. Al-Nasr
111. Al-Lahab112. Al-Ikhlâs
113. Al-Falaq114. Al-Nâs
55: Al-Rahmân
Åpenbart før Hidjra, antall rukú 3, vers 79
55:27  Alt som finnes på (jorden) vil forsvinne,
55:28  og bare din Herres ansikt, Majestetens og Ærens Herre vil bli igjen.

Angående wadjh (ansikt), se 2:113. Foruten denne oversettelsen kunne vi også oversette: "unntagen det som er under Allahs omsorg" (jf. 28:89).

55:29  Hvilke av deres Herres velgjerninger vil dere da benekte, (dere mennesker og djinner)?
55:30  Alt som finnes i himlene og på jorden ber Ham (om deres behov). Hver dag (åpenbarer) Han Seg i en tilstand (av ny manifestasjon).
55:31  Hvilke av deres Herres velgjerninger vil dere da benekte, (dere mennesker og djinner)?
55:32  Snart vil Vi vie dere Vår hele oppmerksomhet, Å dere to store grupper.

De "to store grupper" er 1) mennesker og djinner - eller 2) arabere og ikke-arabere - eller 3) velstående og fattige - 4) de to store blokker, øst- og vestblokken.

55:33  Hvilke av deres Herres velgjerninger vil dere da benekte, (dere mennesker og djinner)?
55:34  Å forsamling av djinner og mennesker, hvis dere har makt til å bryte dere gjennom himlenes og jordens grenser, så bryt da (igjennom dem). Men dere kan ikke bryte dere gjennom, unntagen med fullmakt.

Det synes å være en klar hentydning til våre dagers romforsøk og fremtidens interplanetare trafikk.

55:35  Hvilke av deres Herres velgjerninger vil dere da benekte, (dere mennesker og djinner)?
55:36  Det skal sendes mot dere (begge) flammer av ild og (giftig) røyk, slik at dere ikke vil være i stand til å hjelpe hverandre.

Man tenker uvilkårlig på atomkrigens redsler, og dette bestyrkes av de følgende vers.

55:37  Hvilke av deres Herres velgjerninger vil dere da benekte, (dere mennesker og djinner)?
55:38  Når så himmelen plutselig spaltes og blir rødfarget som rødt lær.

For en beskrivelse av den truende straffen!

55:39  Hvilke av deres Herres velgjerninger vil dere da benekte, (dere mennesker og djinner)?
55:40  På den dag vil da verken mennesket eller djinn bli spurt om deres synder.
55:41  Hvilke av deres Herres velgjerninger vil dere da benekte, (dere mennesker og djinner)?
55:42  De skyldige vil gjenkjennes etter deres merker, de vil da gripes ved deres pannelugger og føtter.
55:43  Hvilke av deres Herres velgjerninger vil dere da benekte, (dere mennesker og djinner)?
55:44  Dette er Helvete som de skyldige pleide å benekte,
55:45  de vil vandre mellom det [Helvete] og det kokende vann.
55:46  Hvilke av deres Herres velgjerninger vil dere da benekte, (dere mennesker og djinner)?
55:47  Og den som frykter å stå for sin Herre, vil ha to paradiser.

Paradiset begynner - åndelig sett - allerede i dette liv. Det kommende er en mer håndgripelig manifestasjon av dette livs åndelige realiteter. I Islâm er det ikke noe spring mellom dette og det kommende liv: Paradiset begynner her. Helvete begynner også her, jf. 104:7-8, hvor Helvete er "den ild som reiser seg over hjertene".

55:48  Hvilke av deres Herres velgjerninger vil dere da benekte, (dere mennesker og djinner)?
55:49  De begge vil ha mange trær.
55:50  Hvilke av deres Herres velgjerninger vil dere da benekte, (dere mennesker og djinner)?
55:51  I hver av dem vil det finnes to strømmende kilder som flyter.
55:52  Hvilke av deres Herres velgjerninger vil dere da benekte, (dere mennesker og djinner)?