Koranen på norsk‎

Lytt, les, søk eller last ned Koranen med norsk oversettelse

< Søk: >
Velg kapittel » download
cancel
1. Al-Fâtihah2. Al-Baqarah
3. Âl-´Imrân4. Al-Nisâ
5. Al-Mâ´idah6. Al-An´âm
7. Al-A´râf8. Al-Anfâl
9. Al-Tauba10. Jûnus
11. Hûd12. Jûsuf
13. Al-Ra´d14. Ibrâhîm
15. Al-Hidjr16. Al-Nahl
17. Banî Isrâ´îl18. Al-Kahf
19. Mariam20. Tâhâ
21. Al-Ambijâ22. Al-Hadjdj
23. Al-Mu´minûn24. Al-Nûr
25. Al-Furqân26. Al-Sju´arâ
27. Al-Naml28. Al-Qasas
29. Al-´Ankabût30. Al-Rûm
31. Luqmân32. Al-Sadjdah
33. Al-Ahzâb34. Al-Sabâ
35. Al-Fâtir36. Jâ Sîn
37. Al-Sâffât38. Sâd
39. Al-Zumar40. Al-Mu´min
41. Hâ Mîm Sadjdah42. Al-Sjûrâ
43. Al-Zukhruf44. Al-Dukhân
45. Al-Djâthija46. Al-Ahqâf
47. Muhammad48. Al-Fath
49. Al-Hudjurât50. Qâf
51. Al-Dhârijât52. Al-Tûr
53. Al-Nadjm54. Al-Qamar
55. Al-Rahmân56. Al-Wâqi´ah
57. Al-Hadîd58. Al-Mudjâdilah
59. Al-Hasjr60. Al-Mumtahanah
61. Al-Saff62. Al-Djumu´ah
63. Al-Munâfiqûn64. Al-Taghâbun
65. Al-Talâq66. Al-Tahrîm
67. Al-Mulk68. Al-Qalam
69. Al-Hâqqah70. Al-Ma´âridj
71. Nûh72. Al-Djinn
73. Al-Muzzammil74. Al-Muddaththir
75. Al-Qijâmah76. Al-Dhar
77. Al-Mursalât78. Al-Naba
79. Al-Nâzi´ât80. Al-´Abasa
81. Al-Takwîr82. Al-Infitâr
83. Al-Tatfîf84. Al-Insjiqâq
85. Al-Burûdj86. Al-Târiq
87. Al-A´lâ88. Al-Ghâsjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Al-Sjams92. Al-Lail
93. Al-Dhuhâ94. Al-Insjirâh
95. Al-Tîn96. Al-´Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Al-Zilzâl100. Al-´Âdijât
101. Al-Qâri´ah102. Al-Takâthur
103. Al-´Asr104. Al-Humazah
105. Al-Fîl106. Al-Quraisj
107. Al-Mâ´ûn108. Al-Kauthar
109. Al-Kâfirûn110. Al-Nasr
111. Al-Lahab112. Al-Ikhlâs
113. Al-Falaq114. Al-Nâs
52: Al-Tûr
Åpenbart før Hidjra, antall rukú 2, vers 50
52:27  De vil si: Før dette, når (vi var) blant våre familier, var vi virkelig engstelige (for vår skjebne).
52:28  Men Allah har vist oss nåde og frelst oss fra den brennende vinds straff.
52:29  Vi pleide visselig å påkalle Ham tidligere, fordi Han er sannelig den Velvillige, den Barmhjertige.
52:30  Så fortsett å formane dem. Din Herres nåde er med deg, for du er verken spåmann eller besatt.
52:31  Sier de: (Han er) en dikter, vi venter på at tiden vil bringe en katastrofe over ham?
52:32  Si: Vent da, jeg venter visselig (også) sammen med dere.
52:33  Påbyr deres fornuft dem dette, eller er de et opprørsk folk?
52:34  Sier de: Han har oppdiktet den [Qur'ânen]? Nei, men de vil ikke tro.
52:35  La dem frembringe et utsagn likt dette, om de er sannferdige.

Ingen kan frembringe noe, som verken i form eller innhold kan måle seg med Qur'ânen, eller selv en liten del av den. Sammenlikn også 2:24, 14:25 og 17:89.

52:36  Er de skapt uten noe formål, eller er de selv skapere?
52:37  Skapte de himlene og jorden? Nei, men de har ingen visshet.
52:38  Har de din Herres skatter hos seg, eller er de voktere over dem?
52:39  Har de en stige ved hvilken de kan (klatre til himmelen og) lytte til (de guddommelige ordene)? La da deres lyttere fremlegge et fullverdig klart bevis.
52:40  Har Han (bare) døtre, mens dere har sønner?

Spørsmålet er ironisk; araberne foretrakk sønner, men anså englene for å være Guds døtre, se 43:17, 20.

52:41  Eller ber du dem om en belønning, så de blir tynget ned av gjeldens (byrde)?
52:42  Har de (kunnskap) om det usette, slik at de skriver det ned?
52:43  Planlegger de en sammensvergelse? Men de vantro kommer selv til å bli ofre for sin sammensvergelse.
52:44  Har de noen gud foruten Allah? Hellig er Allah over (alt) det de tilskriver (Ham).
52:45  Og om de skulle se et stykke av himmelen falle ned, så ville de si: Det er bare skyer stablet over (hverandre).
52:46  Så la dem (være) alene til de møter sin dag, da de vil bli fratatt deres bevissthet,
52:47  den dag da deres planer ikke vil nytte dem det minste, heller ikke vil de bli hjulpet.
52:48  Og for de urettferdige finnes det visselig en straff foruten denne. Men de fleste av dem vet det ikke.
52:49  Så vent tålmodig på din Herres dom; for du er sannelig foran Våre øyne, og lovpris din Herres ære når du står opp (til bønn).

Uttrykket "foran Våre øyne" betyr: "under Vår beskyttelse" (se 5:68).

52:50  Og lovpris Ham (også) en del av natten, og når stjernene blekner.