Koranen på norsk‎

Lytt, les, søk eller last ned Koranen med norsk oversettelse

< Søk: >
Velg kapittel » download
cancel
1. Al-Fâtihah2. Al-Baqarah
3. Âl-´Imrân4. Al-Nisâ
5. Al-Mâ´idah6. Al-An´âm
7. Al-A´râf8. Al-Anfâl
9. Al-Tauba10. Jûnus
11. Hûd12. Jûsuf
13. Al-Ra´d14. Ibrâhîm
15. Al-Hidjr16. Al-Nahl
17. Banî Isrâ´îl18. Al-Kahf
19. Mariam20. Tâhâ
21. Al-Ambijâ22. Al-Hadjdj
23. Al-Mu´minûn24. Al-Nûr
25. Al-Furqân26. Al-Sju´arâ
27. Al-Naml28. Al-Qasas
29. Al-´Ankabût30. Al-Rûm
31. Luqmân32. Al-Sadjdah
33. Al-Ahzâb34. Al-Sabâ
35. Al-Fâtir36. Jâ Sîn
37. Al-Sâffât38. Sâd
39. Al-Zumar40. Al-Mu´min
41. Hâ Mîm Sadjdah42. Al-Sjûrâ
43. Al-Zukhruf44. Al-Dukhân
45. Al-Djâthija46. Al-Ahqâf
47. Muhammad48. Al-Fath
49. Al-Hudjurât50. Qâf
51. Al-Dhârijât52. Al-Tûr
53. Al-Nadjm54. Al-Qamar
55. Al-Rahmân56. Al-Wâqi´ah
57. Al-Hadîd58. Al-Mudjâdilah
59. Al-Hasjr60. Al-Mumtahanah
61. Al-Saff62. Al-Djumu´ah
63. Al-Munâfiqûn64. Al-Taghâbun
65. Al-Talâq66. Al-Tahrîm
67. Al-Mulk68. Al-Qalam
69. Al-Hâqqah70. Al-Ma´âridj
71. Nûh72. Al-Djinn
73. Al-Muzzammil74. Al-Muddaththir
75. Al-Qijâmah76. Al-Dhar
77. Al-Mursalât78. Al-Naba
79. Al-Nâzi´ât80. Al-´Abasa
81. Al-Takwîr82. Al-Infitâr
83. Al-Tatfîf84. Al-Insjiqâq
85. Al-Burûdj86. Al-Târiq
87. Al-A´lâ88. Al-Ghâsjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Al-Sjams92. Al-Lail
93. Al-Dhuhâ94. Al-Insjirâh
95. Al-Tîn96. Al-´Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Al-Zilzâl100. Al-´Âdijât
101. Al-Qâri´ah102. Al-Takâthur
103. Al-´Asr104. Al-Humazah
105. Al-Fîl106. Al-Quraisj
107. Al-Mâ´ûn108. Al-Kauthar
109. Al-Kâfirûn110. Al-Nasr
111. Al-Lahab112. Al-Ikhlâs
113. Al-Falaq114. Al-Nâs
51: Al-Dhârijât
Åpenbart før Hidjra, antall rukú 3, vers 61
51:27  Så vendte han seg til sin familie, og brakte en (stekt) fet kalv.
51:28  Så anbrakte han den for dem, og sa: Vil dere ikke spise?
51:29  Da følte han en frykt for dem. De sa: Frykt ikke - og de brakte ham gledelig nytt om en sønn, begavet med kunnskap.
51:30  Så kom hans kone frem forlegen og slo seg for ansiktet og sa: (Men jeg er jo) en ufruktbar kvinne.
51:31  De svarte: Slik har din Herre sagt. Han er visselig den Allvise, den Allvitende.
51:32  Han [Abraham] sa: Hva er deres ærend, Å dere som har blitt sendt?
51:33  De sa: Vi har sannelig blitt sendt til et folk av syndere,
51:34  slik at vi kan sende ned steiner av tørr leire over dem,
51:35  merket av din Herre for overtrederne.
51:36  Så Vi brakte (først) ut de av dem som var troende der,
51:37  og Vi fant der (intet) annet enn et hus av de som underkastet seg.
51:38  Og Vi etterlot i det et tegn for dem som frykter den smertelige straff.
51:39  Og i (historien om) Moses (finnes det også tegn), når Vi sendte ham til Farao med en klar fullmakt.
51:40  Så vendte han [Farao] seg mot sine rådsherrer, og sa: En trollmann, eller en besatt.
51:41  Så grep Vi ham og hans hærskarer og kastet dem i havet; mens han bebreidet seg selv.
51:42  Og i (historien om) 'Âd (finnes det også tegn), da Vi sendte en ødeleggende vind over dem.
51:43  Den sparte ikke noe av det den kom over, men etterlot det som et råttent bein.
51:44  Og i (historien om) Thamûd (finnes det også tegn), da det ble sagt dem: Nyt nå livet en kort stund.
51:45  Men de overtrådte sin Herres befaling, derfor tok lynet dem, mens de så på.
51:46  Og de maktet ikke å reise seg opp, og heller ikke kunne de ta hevn.
51:47  Og (også i) Noahs folk (etterlot Vi et tegn), det var visselig et ulydig folk.
51:48  Og Vi har bygd himmelen med Vår storartet makt, og Vi vil visselig utvide den [himmelen = universet].

Mûsi'ûn kan også oversettes: "Vi har en enorm styrke".

51:49  Og jorden har Vi utbredt, så (hvor) utmerket er Vi ikke til å utbre!
51:50  Og av alle ting har Vi skapt par, for at dere må tenke dere om.

Mennesket må også åndelig fullkommengjøres ved at dets natur forenes med den guddommelige åpenbaring.

51:51  Så (søk deres) flukt hos Allah, for jeg er sannelig en klar advarer til dere fra Ham.
51:52  Og sett ikke opp noen annen gud ved siden av Allah. Jeg er sannelig bare en klar advarer til dere fra Ham.