Koranen på norsk‎

Lytt, les, søk eller last ned Koranen med norsk oversettelse

< Søk: >
Velg kapittel » download
cancel
1. Al-Fâtihah2. Al-Baqarah
3. Âl-´Imrân4. Al-Nisâ
5. Al-Mâ´idah6. Al-An´âm
7. Al-A´râf8. Al-Anfâl
9. Al-Tauba10. Jûnus
11. Hûd12. Jûsuf
13. Al-Ra´d14. Ibrâhîm
15. Al-Hidjr16. Al-Nahl
17. Banî Isrâ´îl18. Al-Kahf
19. Mariam20. Tâhâ
21. Al-Ambijâ22. Al-Hadjdj
23. Al-Mu´minûn24. Al-Nûr
25. Al-Furqân26. Al-Sju´arâ
27. Al-Naml28. Al-Qasas
29. Al-´Ankabût30. Al-Rûm
31. Luqmân32. Al-Sadjdah
33. Al-Ahzâb34. Al-Sabâ
35. Al-Fâtir36. Jâ Sîn
37. Al-Sâffât38. Sâd
39. Al-Zumar40. Al-Mu´min
41. Hâ Mîm Sadjdah42. Al-Sjûrâ
43. Al-Zukhruf44. Al-Dukhân
45. Al-Djâthija46. Al-Ahqâf
47. Muhammad48. Al-Fath
49. Al-Hudjurât50. Qâf
51. Al-Dhârijât52. Al-Tûr
53. Al-Nadjm54. Al-Qamar
55. Al-Rahmân56. Al-Wâqi´ah
57. Al-Hadîd58. Al-Mudjâdilah
59. Al-Hasjr60. Al-Mumtahanah
61. Al-Saff62. Al-Djumu´ah
63. Al-Munâfiqûn64. Al-Taghâbun
65. Al-Talâq66. Al-Tahrîm
67. Al-Mulk68. Al-Qalam
69. Al-Hâqqah70. Al-Ma´âridj
71. Nûh72. Al-Djinn
73. Al-Muzzammil74. Al-Muddaththir
75. Al-Qijâmah76. Al-Dhar
77. Al-Mursalât78. Al-Naba
79. Al-Nâzi´ât80. Al-´Abasa
81. Al-Takwîr82. Al-Infitâr
83. Al-Tatfîf84. Al-Insjiqâq
85. Al-Burûdj86. Al-Târiq
87. Al-A´lâ88. Al-Ghâsjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Al-Sjams92. Al-Lail
93. Al-Dhuhâ94. Al-Insjirâh
95. Al-Tîn96. Al-´Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Al-Zilzâl100. Al-´Âdijât
101. Al-Qâri´ah102. Al-Takâthur
103. Al-´Asr104. Al-Humazah
105. Al-Fîl106. Al-Quraisj
107. Al-Mâ´ûn108. Al-Kauthar
109. Al-Kâfirûn110. Al-Nasr
111. Al-Lahab112. Al-Ikhlâs
113. Al-Falaq114. Al-Nâs
50: Qâf
Åpenbart før Hidjra, antall rukú 3, vers 46
50:27  som satte opp andre guder ved siden av Allah. Så kast ham inn i den fryktelige straffen.
50:28  Hans ledsager vil si: Vår Herre, det var ikke meg som villedet ham, men han var selv langt borte i (sin) villfarelse.
50:29  Han [Allah] vil si: Strid ikke i Mitt nærvær, og Jeg ga dere advarselen (om straffen) på forhånd.
50:30  Mitt ord kan ikke endres og Jeg er ikke urettferdig mot (Mine) tjenere.
50:31  På den dag vil Vi si til Helvete: Er du fylt? Og det vil svare: Er det enda flere?
50:32  Og Paradiset vil bli brakt nær, ikke langt unna de rettferdige.
50:33  Dette er det som ble lovet til enhver som vendte seg (til Allah) og voktet over sine gjerninger,
50:34  som fryktet den Nåderike i det skjulte og som henvendte seg (til Allah) med et angrende hjerte.
50:35  Gå inn i det med fred. Dette er dagen (som skal vare i) evighet.
50:36  Der vil de få alt de ønsker, og hos Oss vil det være enda mer.
50:37  Hvor mange generasjoner tilintetgjorde Vi (ikke) før dem, som var mektigere enn dem i styrke? De dro omkring i alle land (for å unngå straffen). Men var det noe tilfluktssted?
50:38  Sannelig, i dette er det formaning for den som har et hjerte (å forstå med), eller som bruker øret, og er vitne (over det).
50:39  Og Vi har visselig skapt himlene og jorden og alt som er imellom dem i seks perioder, og ingen tretthet har berørt Oss.

Jawm betyr ikke bare dag, men tid eller tidsperiode. Se også 22:48 og 70:5.

50:40  Bær da i tålmodighet det de sier, og lovpris din Herres ære før solens oppgang og før dens nedgang,
50:41  og lovpris Ham (også) en del av natten, etter de (foreskrevne) nedkastninger.
50:42  Og hør: På den dag, da herolden vil kalle fra et sted i nærheten,
50:43  den dag vil de i sannhet høre ropet: Det er Oppstandelsens dag!
50:44  Sannelig, det er Vi som gir liv og død, og til Oss er tilbakevendelsen.
50:45  (På) den dag vil jorden sprekke av at de vil komme ut i all hast. Denne (måten) å samle på er lett for Oss.
50:46  Vi vet best hva de sier, og du er ikke utnevnt til å tvinge dem, men forman dem ved hjelp av Qur'ânen, som frykter Min advarsel.