Koranen på norsk‎

Lytt, les, søk eller last ned Koranen med norsk oversettelse

< Søk: >
Velg kapittel » download
cancel
1. Al-Fâtihah2. Al-Baqarah
3. Âl-´Imrân4. Al-Nisâ
5. Al-Mâ´idah6. Al-An´âm
7. Al-A´râf8. Al-Anfâl
9. Al-Tauba10. Jûnus
11. Hûd12. Jûsuf
13. Al-Ra´d14. Ibrâhîm
15. Al-Hidjr16. Al-Nahl
17. Banî Isrâ´îl18. Al-Kahf
19. Mariam20. Tâhâ
21. Al-Ambijâ22. Al-Hadjdj
23. Al-Mu´minûn24. Al-Nûr
25. Al-Furqân26. Al-Sju´arâ
27. Al-Naml28. Al-Qasas
29. Al-´Ankabût30. Al-Rûm
31. Luqmân32. Al-Sadjdah
33. Al-Ahzâb34. Al-Sabâ
35. Al-Fâtir36. Jâ Sîn
37. Al-Sâffât38. Sâd
39. Al-Zumar40. Al-Mu´min
41. Hâ Mîm Sadjdah42. Al-Sjûrâ
43. Al-Zukhruf44. Al-Dukhân
45. Al-Djâthija46. Al-Ahqâf
47. Muhammad48. Al-Fath
49. Al-Hudjurât50. Qâf
51. Al-Dhârijât52. Al-Tûr
53. Al-Nadjm54. Al-Qamar
55. Al-Rahmân56. Al-Wâqi´ah
57. Al-Hadîd58. Al-Mudjâdilah
59. Al-Hasjr60. Al-Mumtahanah
61. Al-Saff62. Al-Djumu´ah
63. Al-Munâfiqûn64. Al-Taghâbun
65. Al-Talâq66. Al-Tahrîm
67. Al-Mulk68. Al-Qalam
69. Al-Hâqqah70. Al-Ma´âridj
71. Nûh72. Al-Djinn
73. Al-Muzzammil74. Al-Muddaththir
75. Al-Qijâmah76. Al-Dhar
77. Al-Mursalât78. Al-Naba
79. Al-Nâzi´ât80. Al-´Abasa
81. Al-Takwîr82. Al-Infitâr
83. Al-Tatfîf84. Al-Insjiqâq
85. Al-Burûdj86. Al-Târiq
87. Al-A´lâ88. Al-Ghâsjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Al-Sjams92. Al-Lail
93. Al-Dhuhâ94. Al-Insjirâh
95. Al-Tîn96. Al-´Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Al-Zilzâl100. Al-´Âdijât
101. Al-Qâri´ah102. Al-Takâthur
103. Al-´Asr104. Al-Humazah
105. Al-Fîl106. Al-Quraisj
107. Al-Mâ´ûn108. Al-Kauthar
109. Al-Kâfirûn110. Al-Nasr
111. Al-Lahab112. Al-Ikhlâs
113. Al-Falaq114. Al-Nâs
48: Al-Fath
Åpenbart etter Hidjra, antall rukú 4, vers 30
48:27  Da de vantro gjorde det til (et spørsmål av) ære - uvitenhetens ære i deres hjerter, sendte Allah Sin fred ned over Sitt Sendebud og over de troende, og fikk dem til å holde seg fast ved rettferdighetens ord, og de hadde større rett til det, og de var den mer verdig. Og Allah kjenner alle ting.

Al-djâhiliyya er uvitenhetens tid før Islâm.

48:28  Allah har virkelig allerede oppfylt det synet, som Hans Sendebud så: Dere vil visselig tre inn i den Hellige Moské, om Allah vil, i sikkerhet med deres hoder barberte eller kortklipte, og dere kommer ikke til å kjenne noen frykt. Så Han vet hva dere ikke vet, så Han har bestemt for dere en nær seier foruten denne.

Visjonen er den, hvor Profeten (s.a.) så seg selv og sine disipler vandre rundt om Ka'baen (Bukhârî). Deretter dro Profeten (s.a.) ut med 1500 tilhengere, men Quraisj nektet dem adgang til Makka, og overenskomsten ved Hudajbija ble undertegnet. Men synet var oppfylt, idet de neste år fritt kunne foreta 'Umrah. Men på en annen måte hadde visjonen sett en større oppfyllelse, for den betød innledningen til Islâms definitive seier.

48:29  Det er Ham som har sendt Sitt Sendebud med rettledningen og sannhetens religion, for at den må seire over alle (andre) religioner. Og Allah er tilstrekkelig som Vitne (over dette).

Verset inneholder en veldig klar og dristig profeti om at Islâm til slutt vil seire over alle andre religioner.

48:30  Muhammad er Allahs Sendebud. Og de som er med ham, er harde mot de vantro, men milde i deres forhold med hverandre. Du vil se dem bøye seg og kaste seg ned (i bønn), søkende nåde og velbehag fra Allah. Deres kjennetegn er på deres ansikter som spor etter deres nedkastninger. Dette er deres liknelse i Torahen. Og deres beskrivelse i Evangeliet er som et frø, som sender sitt skudd opp, så gjør Han det sterkt, slik at det står fast på sin stengel - til glede for dem som har sådd det, og til harme for de vantro. Allah har lovet dem som tror og handler rettferdig blant dem, tilgivelse og en stor belønning.

Det synes her å hentyde til de to perioder i Islâms historie: 1) Profetens (s.a.) tid med den mektige og kraftige fremtrengning, og 2) den messianske periode med den fredlige og langsomme, men sikre vekst inn i Islâms annen triumfperiode. Vedrørende "merker på deres ansikter" sammenlikn 2. Mosebok 13:9, Ezekiel 9:4. Istaghlaza (gjør det sterkt) kan også bety: "det setter kjerner", jf. Matt. 13:8.