Koranen på norsk‎

Lytt, les, søk eller last ned Koranen med norsk oversettelse

< Søk: >
Velg kapittel » download
cancel
1. Al-Fâtihah2. Al-Baqarah
3. Âl-´Imrân4. Al-Nisâ
5. Al-Mâ´idah6. Al-An´âm
7. Al-A´râf8. Al-Anfâl
9. Al-Tauba10. Jûnus
11. Hûd12. Jûsuf
13. Al-Ra´d14. Ibrâhîm
15. Al-Hidjr16. Al-Nahl
17. Banî Isrâ´îl18. Al-Kahf
19. Mariam20. Tâhâ
21. Al-Ambijâ22. Al-Hadjdj
23. Al-Mu´minûn24. Al-Nûr
25. Al-Furqân26. Al-Sju´arâ
27. Al-Naml28. Al-Qasas
29. Al-´Ankabût30. Al-Rûm
31. Luqmân32. Al-Sadjdah
33. Al-Ahzâb34. Al-Sabâ
35. Al-Fâtir36. Jâ Sîn
37. Al-Sâffât38. Sâd
39. Al-Zumar40. Al-Mu´min
41. Hâ Mîm Sadjdah42. Al-Sjûrâ
43. Al-Zukhruf44. Al-Dukhân
45. Al-Djâthija46. Al-Ahqâf
47. Muhammad48. Al-Fath
49. Al-Hudjurât50. Qâf
51. Al-Dhârijât52. Al-Tûr
53. Al-Nadjm54. Al-Qamar
55. Al-Rahmân56. Al-Wâqi´ah
57. Al-Hadîd58. Al-Mudjâdilah
59. Al-Hasjr60. Al-Mumtahanah
61. Al-Saff62. Al-Djumu´ah
63. Al-Munâfiqûn64. Al-Taghâbun
65. Al-Talâq66. Al-Tahrîm
67. Al-Mulk68. Al-Qalam
69. Al-Hâqqah70. Al-Ma´âridj
71. Nûh72. Al-Djinn
73. Al-Muzzammil74. Al-Muddaththir
75. Al-Qijâmah76. Al-Dhar
77. Al-Mursalât78. Al-Naba
79. Al-Nâzi´ât80. Al-´Abasa
81. Al-Takwîr82. Al-Infitâr
83. Al-Tatfîf84. Al-Insjiqâq
85. Al-Burûdj86. Al-Târiq
87. Al-A´lâ88. Al-Ghâsjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Al-Sjams92. Al-Lail
93. Al-Dhuhâ94. Al-Insjirâh
95. Al-Tîn96. Al-´Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Al-Zilzâl100. Al-´Âdijât
101. Al-Qâri´ah102. Al-Takâthur
103. Al-´Asr104. Al-Humazah
105. Al-Fîl106. Al-Quraisj
107. Al-Mâ´ûn108. Al-Kauthar
109. Al-Kâfirûn110. Al-Nasr
111. Al-Lahab112. Al-Ikhlâs
113. Al-Falaq114. Al-Nâs
46: Al-Ahqâf
Åpenbart før Hidjra, antall rukú 4, vers 36
46:27  Og Vi hadde grunnfestet dem i det, som Vi ikke grunnfestet dere i; og Vi ga dem ører og øyne og hjerter. Men deres ører og øyne og hjerter hjalp dem ikke, siden de stridet om Allahs tegn, og det de søkte å spotte, omga dem.
46:28  Og Vi ødela visselig byene rundt dere, og Vi gjentok tegnene på forskjellig vis, for at de skulle vende tilbake (til Oss).
46:29  Hvorfor ble de ikke hjulpet av dem, som de hadde tatt ved siden av Allah for å søke nærhet (til Ham)? Nei, de var forsvunnet for dem. Og dette var (resultatet av) deres løgn og hva de hadde oppdiktet.
46:30  Og (ihukom) da Vi sendte til deg en gruppe djinner, som lyttet til Qur'ânen, og da de var tilstede ved dens (resitasjon), sa de: Vær stille (og lytt godt etter), og da den var avsluttet, vendte de tilbake til deres folk, og advarte (dem).

Djinnene er jøder fra enten Nasibin, Mawsal (Mosul) eller Ninive. Neste vers lar ingen tvil tilbake: de er disipler av Moses. De kalles djinner fordi de levde "skjult" for araberne, altså i utlandet (Bayân, bind 8). Se også 72:2.

46:31  De sa: Å vårt folk, vi har hørt en Bok som er åpenbart etter Moses, og som oppfyller det som var før den, idet den rettleder til sannheten og til den rette vei.

"Boken etter Moses" er den nye lov som kom med Muhammad (s.a.), og som avløste Moseloven. "Evangeliet" var ikke noen ny bok (=lov), men en rett utlegging av Moseloven.

46:32  Å vårt folk, svar den som kaller dere til Allah, og tro på Ham. Han kommer til å tilgi dere deres synder, og vil beskytte dere mot en smertefull straff.
46:33  Og den som ikke svarer til den som kaller til Allah, kan ikke seire på jorden, og han vil ikke finne noen beskyttere unntatt Ham. Slike befinner seg i åpenlys villfarelse.
46:34  Har de ikke sett, at Allah som har skapt himlene og jorden, uten å bli trett av deres skapelse, har makt til å gjenopplive de døde? Jo, sannelig, Han har makt over alle ting.

Det finnes kanskje her en hentydning til jødenes lære om at Gud hvilte på den 7. dag. Qur'ânen avviser alltid klart alle antropomorfismer i forbindelse med guddommen.

46:35  Og den dag de vantro skal stilles foran Ilden, (skal det sies): Er ikke dette virkelighet? De vil svare: Jo, ved vår Herre! Han [en herold] vil si: Smak da straffen, fordi dere pleide å fornekte.
46:36  Vær da utholdende liksom de sterke viljes menn blant profetene. Og ha ingen hast med dem (som er vantro). Den dag de ser det de er lovet, vil det være for dem, som om de hadde dvelet en time av dagen. (Dette er) et budskap (som må forkynnes). Og ingen andre enn det syndige folk blir ødelagt!