Koranen på norsk‎

Lytt, les, søk eller last ned Koranen med norsk oversettelse

< Søk: >
Velg kapittel » download
cancel
1. Al-Fâtihah2. Al-Baqarah
3. Âl-´Imrân4. Al-Nisâ
5. Al-Mâ´idah6. Al-An´âm
7. Al-A´râf8. Al-Anfâl
9. Al-Tauba10. Jûnus
11. Hûd12. Jûsuf
13. Al-Ra´d14. Ibrâhîm
15. Al-Hidjr16. Al-Nahl
17. Banî Isrâ´îl18. Al-Kahf
19. Mariam20. Tâhâ
21. Al-Ambijâ22. Al-Hadjdj
23. Al-Mu´minûn24. Al-Nûr
25. Al-Furqân26. Al-Sju´arâ
27. Al-Naml28. Al-Qasas
29. Al-´Ankabût30. Al-Rûm
31. Luqmân32. Al-Sadjdah
33. Al-Ahzâb34. Al-Sabâ
35. Al-Fâtir36. Jâ Sîn
37. Al-Sâffât38. Sâd
39. Al-Zumar40. Al-Mu´min
41. Hâ Mîm Sadjdah42. Al-Sjûrâ
43. Al-Zukhruf44. Al-Dukhân
45. Al-Djâthija46. Al-Ahqâf
47. Muhammad48. Al-Fath
49. Al-Hudjurât50. Qâf
51. Al-Dhârijât52. Al-Tûr
53. Al-Nadjm54. Al-Qamar
55. Al-Rahmân56. Al-Wâqi´ah
57. Al-Hadîd58. Al-Mudjâdilah
59. Al-Hasjr60. Al-Mumtahanah
61. Al-Saff62. Al-Djumu´ah
63. Al-Munâfiqûn64. Al-Taghâbun
65. Al-Talâq66. Al-Tahrîm
67. Al-Mulk68. Al-Qalam
69. Al-Hâqqah70. Al-Ma´âridj
71. Nûh72. Al-Djinn
73. Al-Muzzammil74. Al-Muddaththir
75. Al-Qijâmah76. Al-Dhar
77. Al-Mursalât78. Al-Naba
79. Al-Nâzi´ât80. Al-´Abasa
81. Al-Takwîr82. Al-Infitâr
83. Al-Tatfîf84. Al-Insjiqâq
85. Al-Burûdj86. Al-Târiq
87. Al-A´lâ88. Al-Ghâsjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Al-Sjams92. Al-Lail
93. Al-Dhuhâ94. Al-Insjirâh
95. Al-Tîn96. Al-´Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Al-Zilzâl100. Al-´Âdijât
101. Al-Qâri´ah102. Al-Takâthur
103. Al-´Asr104. Al-Humazah
105. Al-Fîl106. Al-Quraisj
107. Al-Mâ´ûn108. Al-Kauthar
109. Al-Kâfirûn110. Al-Nasr
111. Al-Lahab112. Al-Ikhlâs
113. Al-Falaq114. Al-Nâs
44: Al-Dukhân
Åpenbart før Hidjra, antall rukú 3, vers 60
44:27  Og (hvor mange) kornmarker og ærede stillinger?
44:28  Og (hvor mange) velsignelser, som de (levde) lykkelig i?
44:29  Slik skjedde det, og Vi ga det (alt sammen) i arv til et annet folk.
44:30  Så verken himmelen eller jorden gråt over dem, og de fikk ikke utsettelse.
44:31  Og Vi reddet visselig Israels barn fra en skjendig straff,
44:32  fra Farao, for han (følte seg) visselig hovmodig blant dem, som overskrider (grenser).
44:33  Og Vi utvalgte dem visselig på (grunnlag av) viten fremfor alle folk (på deres tid).
44:34  Og Vi ga dem noen tegn hvor det var en klar prøvelse.
44:35  Sannelig, disse sier visselig:
44:36  Dette (livet) er bare vår første død, og vi vil ikke bli oppreist.
44:37  Bring våre fedre (tilbake til livet), om dere snakker sant.
44:38  Er de bedre eller Tubbas folk og de (andre) før dem? Vi tilintetgjorde dem, for de var visselig syndefulle.

Tubba' sies å være en kongelig tittel for kongene i Himjar i Yemen. Sammenlikn 50:15. Tubba'-dynastiet regjerte over Himjar, Hadramaut og Saba' fra 270 til 525 etter vår tidsregning. De synes endog å ha utstrakt deres styre til det øvrige Arabia og til Øst-Afrika (Enc. of Islâm).

44:39  Og Vi har ikke skapt himlene og jorden, og (alt) det som er imellom dem ved en lek.
44:40  Vi har ikke skapt dem, men kun i overensstemmelse med sannheten, men de fleste av dem vet det ikke.
44:41  Sannelig, Avgjørelsens dag er den fastsatte tid for dem alle.
44:42  Den dag, da en venn ikke vil gavne en (annen) venn det minste, og de skal heller ikke bli hjulpet.
44:43  Unntatt dem, som Allah viser barmhjertighet, for Han er visselig den Allmektige, den Barmhjertige.
44:44  Sannelig, Zaqqûms tre

Sammenlikn 37:63 og 56:53.

44:45  er føde for den syndefulle.
44:46  Som smeltet bly brenner det i hans buk,

"Den syndefulle" (vers 45) må oppfattes kollektivt, siden det etterfølges av flertall.

44:47  liksom varmt vann koker.
44:48  (Til Helvetes engler skal det lyde): Grip ham og bær ham ut midt i den flammende ild,
44:49  og hell så over hans hode noe av det kokende vanns straff.
44:50  Smak (dette), for du er visselig den mektigste, den ærede.

Bemerk ironien i ordene: "den mektigste, den ærede"

44:51  Dette er visselig det dere pleide å tvile om.
44:52  Sannelig, de gudfryktige vil være på et sikkert sted.