Koranen på norsk‎

Lytt, les, søk eller last ned Koranen med norsk oversettelse

< Søk: >
Velg kapittel » download
cancel
1. Al-Fâtihah2. Al-Baqarah
3. Âl-´Imrân4. Al-Nisâ
5. Al-Mâ´idah6. Al-An´âm
7. Al-A´râf8. Al-Anfâl
9. Al-Tauba10. Jûnus
11. Hûd12. Jûsuf
13. Al-Ra´d14. Ibrâhîm
15. Al-Hidjr16. Al-Nahl
17. Banî Isrâ´îl18. Al-Kahf
19. Mariam20. Tâhâ
21. Al-Ambijâ22. Al-Hadjdj
23. Al-Mu´minûn24. Al-Nûr
25. Al-Furqân26. Al-Sju´arâ
27. Al-Naml28. Al-Qasas
29. Al-´Ankabût30. Al-Rûm
31. Luqmân32. Al-Sadjdah
33. Al-Ahzâb34. Al-Sabâ
35. Al-Fâtir36. Jâ Sîn
37. Al-Sâffât38. Sâd
39. Al-Zumar40. Al-Mu´min
41. Hâ Mîm Sadjdah42. Al-Sjûrâ
43. Al-Zukhruf44. Al-Dukhân
45. Al-Djâthija46. Al-Ahqâf
47. Muhammad48. Al-Fath
49. Al-Hudjurât50. Qâf
51. Al-Dhârijât52. Al-Tûr
53. Al-Nadjm54. Al-Qamar
55. Al-Rahmân56. Al-Wâqi´ah
57. Al-Hadîd58. Al-Mudjâdilah
59. Al-Hasjr60. Al-Mumtahanah
61. Al-Saff62. Al-Djumu´ah
63. Al-Munâfiqûn64. Al-Taghâbun
65. Al-Talâq66. Al-Tahrîm
67. Al-Mulk68. Al-Qalam
69. Al-Hâqqah70. Al-Ma´âridj
71. Nûh72. Al-Djinn
73. Al-Muzzammil74. Al-Muddaththir
75. Al-Qijâmah76. Al-Dhar
77. Al-Mursalât78. Al-Naba
79. Al-Nâzi´ât80. Al-´Abasa
81. Al-Takwîr82. Al-Infitâr
83. Al-Tatfîf84. Al-Insjiqâq
85. Al-Burûdj86. Al-Târiq
87. Al-A´lâ88. Al-Ghâsjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Al-Sjams92. Al-Lail
93. Al-Dhuhâ94. Al-Insjirâh
95. Al-Tîn96. Al-´Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Al-Zilzâl100. Al-´Âdijât
101. Al-Qâri´ah102. Al-Takâthur
103. Al-´Asr104. Al-Humazah
105. Al-Fîl106. Al-Quraisj
107. Al-Mâ´ûn108. Al-Kauthar
109. Al-Kâfirûn110. Al-Nasr
111. Al-Lahab112. Al-Ikhlâs
113. Al-Falaq114. Al-Nâs
43: Al-Zukhruf
Åpenbart før Hidjra, antall rukú 7, vers 90
43:53  Er jeg ikke bedre enn denne, som er (helt) verdiløs og knapt kan tale klart?
43:54  Hvorfor har han da ikke fått armbånd av gull, eller (hvorfor) er ikke englene kommet sammen med ham i rekke og rad?
43:55  Slik (villedet) han sitt folk (mens han tok dem for å være) ringaktede, så de adlød ham, for de var visselig et folk av ond karakter.
43:56  Så når de gjorde Oss sint, gjorde Vi gjengjeld mot dem og druknet dem alle sammen.
43:57  Så Vi gjorde dem til en (historisk) beretning og et eksempel for de etterkommende.
43:58  Og når Marias sønn nevnes som eksempel, så reiser ditt folk en larm over det.
43:59  Og de sier: Er våre guder bedre eller han? De nevner det bare for deg av stridslyst. Nei, de er visselig et stridig folk.
43:60  Han var bare en tjener, som Vi hadde vist nåde, og som Vi hadde gjort til et forbilde for Israels barn.
43:61  Og hvis Vi hadde villet, hadde Vi gjort englene blant dere til etterfølgere på jorden.
43:62  Og han vil visselig være et tegn på timens (komme), vær da ikke i tvil om den, og følg Meg (alene). Det er den rette vei.

"Timen" kan bety den enkeltes, et folks og verdens undergang. Her betyr det kanskje at Jesus er enden på den mosaiske pakt, og tegnet på at profetdømmet overgår til Ismael. Eller meningen er at den gjenkomne Jesus (en mann i Jesu ånd og makt) vil være tegn på en ny verdensordens komme. 'Ilm (viten) betyr nok her det samme som 'alam (tegn).

43:63  Og la ikke Satan holde dere tilbake, for han er visselig deres åpenlyse fiende.
43:64  Og da Jesus kom med klare bevis, sa han: Jeg er visselig kommet til dere med visdommen, og for å gjøre klart for dere noe av det som dere strides om. Frykt da Allah og adlyd meg.

Jesus var reformator og brakte ikke noen ny lov. På samme måte vil den islamske Messias ikke bringe noen ny lov, men være en reformator.

43:65  Sannelig, Allah er min Herre og deres Herre, så tilbe derfor Ham (alene). Dette er den rette vei.
43:66  Men partiene stridet innbyrdes, ve da de urettferdige for en smertefull dags straff.
43:67  Venter de på noe annet enn at timen plutselig skal komme over dem, når de ikke aner det?
43:68  På den dag vil (selv nære) venner være innbyrdes fiender, unntatt de rettferdige.
43:69  (Som Allah vil si til): Å Mine tjenere, i dag vil det ikke være noen frykt over dere, heller ikke skal dere sørge.
43:70  (Dere) som trodde på Våre tegn og pleide å underkaste dere,
43:71  tre inn i hagen, dere og deres ektefeller, glade og lykkelige.
43:72  Blant dem skal gullfat og begere gå på omgang, og i den skal det være alt det som deres hjerter måtte begjære og øynenes fryd. Og dere vil forbli i det.

"I den" = "i det" = i Hagen.

43:73  Og dette er Hagen, som dere mottar i arv for det dere pleide å gjøre.
43:74  I den vil dere ha mange frukter, hvorav dere skal spise.
43:75  Sannelig, de skyldige skal forbli i Helvetes straff (i en lang tid).
43:76  Den [straffen] skal ikke minskes for dem, og de vil fortvile i den.
43:77  Og Vi gjorde ikke urett mot dem, men de pleide selv å gjøre urett.
43:78  Og de vil rope: Å Mâlik, måtte din Herre gjøre ende på oss. Han vil svare: Dere skal visselig forbli (i denne tilstand).

Mâlik er den engel som er satt over Helvete.