Koranen på norsk‎

Lytt, les, søk eller last ned Koranen med norsk oversettelse

< Søk: >
Velg kapittel » download
cancel
1. Al-Fâtihah2. Al-Baqarah
3. Âl-´Imrân4. Al-Nisâ
5. Al-Mâ´idah6. Al-An´âm
7. Al-A´râf8. Al-Anfâl
9. Al-Tauba10. Jûnus
11. Hûd12. Jûsuf
13. Al-Ra´d14. Ibrâhîm
15. Al-Hidjr16. Al-Nahl
17. Banî Isrâ´îl18. Al-Kahf
19. Mariam20. Tâhâ
21. Al-Ambijâ22. Al-Hadjdj
23. Al-Mu´minûn24. Al-Nûr
25. Al-Furqân26. Al-Sju´arâ
27. Al-Naml28. Al-Qasas
29. Al-´Ankabût30. Al-Rûm
31. Luqmân32. Al-Sadjdah
33. Al-Ahzâb34. Al-Sabâ
35. Al-Fâtir36. Jâ Sîn
37. Al-Sâffât38. Sâd
39. Al-Zumar40. Al-Mu´min
41. Hâ Mîm Sadjdah42. Al-Sjûrâ
43. Al-Zukhruf44. Al-Dukhân
45. Al-Djâthija46. Al-Ahqâf
47. Muhammad48. Al-Fath
49. Al-Hudjurât50. Qâf
51. Al-Dhârijât52. Al-Tûr
53. Al-Nadjm54. Al-Qamar
55. Al-Rahmân56. Al-Wâqi´ah
57. Al-Hadîd58. Al-Mudjâdilah
59. Al-Hasjr60. Al-Mumtahanah
61. Al-Saff62. Al-Djumu´ah
63. Al-Munâfiqûn64. Al-Taghâbun
65. Al-Talâq66. Al-Tahrîm
67. Al-Mulk68. Al-Qalam
69. Al-Hâqqah70. Al-Ma´âridj
71. Nûh72. Al-Djinn
73. Al-Muzzammil74. Al-Muddaththir
75. Al-Qijâmah76. Al-Dhar
77. Al-Mursalât78. Al-Naba
79. Al-Nâzi´ât80. Al-´Abasa
81. Al-Takwîr82. Al-Infitâr
83. Al-Tatfîf84. Al-Insjiqâq
85. Al-Burûdj86. Al-Târiq
87. Al-A´lâ88. Al-Ghâsjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Al-Sjams92. Al-Lail
93. Al-Dhuhâ94. Al-Insjirâh
95. Al-Tîn96. Al-´Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Al-Zilzâl100. Al-´Âdijât
101. Al-Qâri´ah102. Al-Takâthur
103. Al-´Asr104. Al-Humazah
105. Al-Fîl106. Al-Quraisj
107. Al-Mâ´ûn108. Al-Kauthar
109. Al-Kâfirûn110. Al-Nasr
111. Al-Lahab112. Al-Ikhlâs
113. Al-Falaq114. Al-Nâs
43: Al-Zukhruf
Åpenbart før Hidjra, antall rukú 7, vers 90
43:27  Og (ihukom) da Abraham sa til sin far og sitt folk: Jeg (føler) meg sannelig lei av det dere tilber.
43:28  Unntatt Ham som har skapt meg, for Han vil visselig rettlede meg.
43:29  Og han gjorde det til et (godt og) varig eksempel etter dette, for at de kanskje ville vende tilbake (ved å la seg formane).
43:30  Men nei, Jeg forsynte disse og deres fedre, inntil sannheten og et klart sendebud kom til dem.
43:31  Og når sannheten kom til dem, sa de: Dette er trolldom, og vi forkaster det sannelig.
43:32  Og de sa: Hvorfor er denne Qur'ânen ikke blitt åpenbart til en mektig mann fra de to byer?

De to byer er Makka og Tâif.

43:33  Er det dem som vil fordele deres Herres barmhjertighet? Vi fordeler deres levevilkår mellom dem i dette liv, og Vi opphøyer noen av dem over andre i rang så at noen av dem kan ha de andre som underordnede. Og din Herres barmhjertighet er bedre enn det de samler (for seg selv).
43:34  Og hvis det ikke var, at menneskene ville bli ett samfunn, ville Vi visselig ha gitt dem, som forkaster den Nåderike, tak av sølv på deres hus og (sølv)trapper som de kunne stige opp med,
43:35  og (sølv)dører i deres hus og (sølv)troner, som de kunne lene seg tilbake i.
43:36  Og (gjorde dette til en middel for) pryd, men alt dette er kun en forsyning for denne verdens liv, mens det kommende hos din Herre er (bedre) for de rettferdige.
43:37  Og den som vender seg bort fra den Nåderikes ihukommelse, (for ham) vil Vi tildele en motstander, så han vil være hans felle.
43:38  Og disse vil visselig lede dem bort fra veien, mens de vil mene at de er rettledede.
43:39  Inntil han, når han kommer til Oss, sier: Gid, det var en avstand mellom meg og deg (som) mellom øst og vest. For en ond felle!

Egentlig "en avstand (som) mellom de to østener".

43:40  Så når dere har (handlet) urettferdig, vil det ikke gavne dere i dag, at dere er partnere i straffen.
43:41  Kan du da få de døve til å høre? Eller kan du lede de blinde og den som (befinner seg) i åpenlys villfarelse?
43:42  Så selv om Vi også tar deg bort, så vil Vi visselig gjøre gjengjeldelse mot dem.
43:43  Eller Vi vil (også) la deg se det Vi lover dem, for Vi har virkelig makt over dem.
43:44  Hold da fast ved det som er åpenbart deg, for du er visselig på den rette vei.
43:45  Og det er visselig en formaning (og kilde til ære) for deg og ditt folk. Dere vil visselig utspørres (om den).
43:46  Og spør dem som Vi sendte som Våre sendebud før deg: Har Vi satt guder som skulle tilbes ved siden av den Nåderike?
43:47  Og Vi sendte visselig Moses med Våre tegn til Farao og hans rådsherrer, og han sa: Jeg er visselig et sendebud fra verdenenes Herre.
43:48  Så når han brakte dem Våre tegn, lo de av dem.
43:49  Og Vi viste dem ikke noen tegn uten at det var større enn dets forgjenger [egentlig: søster], så grep Vi dem med straffen, for at de kanskje ville vende tilbake (til Allah).
43:50  Og de sa: Å du trollmann, påkall din Herre for oss i overensstemmelse med den pakt Han har sluttet med deg, så vil vi visselig følge rettledningen.
43:51  Men når Vi fjernet straffen fra dem, så brøt de (deres pakt).
43:52  Og Farao lot utrope blant sitt folk. Han sa: Å mitt folk, tilhører ikke herredømmet over Egypt og disse elvene, som strømmer under mine føtter, meg? Vil dere da ikke se?

Uttrykket "floder som strømmer under mine føtter" brukes ofte i skildringene om Paradiset. Disse kan da sikkert mange ganger tas bokstavelig som utlovelse, som gjelder dette liv, f.eks. som profetier om erobringen av Egypt og Persia.