Koranen på norsk‎

Lytt, les, søk eller last ned Koranen med norsk oversettelse

< Søk: >
Velg kapittel » download
cancel
1. Al-Fâtihah2. Al-Baqarah
3. Âl-´Imrân4. Al-Nisâ
5. Al-Mâ´idah6. Al-An´âm
7. Al-A´râf8. Al-Anfâl
9. Al-Tauba10. Jûnus
11. Hûd12. Jûsuf
13. Al-Ra´d14. Ibrâhîm
15. Al-Hidjr16. Al-Nahl
17. Banî Isrâ´îl18. Al-Kahf
19. Mariam20. Tâhâ
21. Al-Ambijâ22. Al-Hadjdj
23. Al-Mu´minûn24. Al-Nûr
25. Al-Furqân26. Al-Sju´arâ
27. Al-Naml28. Al-Qasas
29. Al-´Ankabût30. Al-Rûm
31. Luqmân32. Al-Sadjdah
33. Al-Ahzâb34. Al-Sabâ
35. Al-Fâtir36. Jâ Sîn
37. Al-Sâffât38. Sâd
39. Al-Zumar40. Al-Mu´min
41. Hâ Mîm Sadjdah42. Al-Sjûrâ
43. Al-Zukhruf44. Al-Dukhân
45. Al-Djâthija46. Al-Ahqâf
47. Muhammad48. Al-Fath
49. Al-Hudjurât50. Qâf
51. Al-Dhârijât52. Al-Tûr
53. Al-Nadjm54. Al-Qamar
55. Al-Rahmân56. Al-Wâqi´ah
57. Al-Hadîd58. Al-Mudjâdilah
59. Al-Hasjr60. Al-Mumtahanah
61. Al-Saff62. Al-Djumu´ah
63. Al-Munâfiqûn64. Al-Taghâbun
65. Al-Talâq66. Al-Tahrîm
67. Al-Mulk68. Al-Qalam
69. Al-Hâqqah70. Al-Ma´âridj
71. Nûh72. Al-Djinn
73. Al-Muzzammil74. Al-Muddaththir
75. Al-Qijâmah76. Al-Dhar
77. Al-Mursalât78. Al-Naba
79. Al-Nâzi´ât80. Al-´Abasa
81. Al-Takwîr82. Al-Infitâr
83. Al-Tatfîf84. Al-Insjiqâq
85. Al-Burûdj86. Al-Târiq
87. Al-A´lâ88. Al-Ghâsjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Al-Sjams92. Al-Lail
93. Al-Dhuhâ94. Al-Insjirâh
95. Al-Tîn96. Al-´Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Al-Zilzâl100. Al-´Âdijât
101. Al-Qâri´ah102. Al-Takâthur
103. Al-´Asr104. Al-Humazah
105. Al-Fîl106. Al-Quraisj
107. Al-Mâ´ûn108. Al-Kauthar
109. Al-Kâfirûn110. Al-Nasr
111. Al-Lahab112. Al-Ikhlâs
113. Al-Falaq114. Al-Nâs
41: Hâ Mîm Sadjdah
Åpenbart før Hidjra, antall rukú 6, vers 55
41:27  Og de vantro sier: Lytt ikke til denne Qur'ân, men gjør larm under dens (resitasjon), for at dere måtte seire.
41:28  Så Vi vil visselig la de vantro smake en streng straff, og Vi vil visselig lønne dem for det verste av det de pleide å gjøre.
41:29  Dette er Allahs fienders lønn - Ilden. De skal ha en varig bolig i den som lønn, fordi de pleide å forkaste Våre tegn.
41:30  Og de vantro sier: Vår Herre, vis oss de to, blant djinnene og menneskene som ledet oss vill, så vi kan trampe dem ned under våre føtter, så at de måtte bli fornedret.

To grupper av folk, det ene fra djinnene, og det andre blant menneskene.

41:31  Sannelig, over dem som sier: Vår Herre er Allah, og som så forblir standhaftige, stiger englene ned (og sier): Frykt ikke, og sørg ikke, men motta gledelig nytt om den Hage som er lovet dere.
41:32  Vi er deres venner (og beskyttere) i dette liv og i det kommende. Og der vil dere ha (alt) hva deres sjeler begjærer, og der vil dere få (alt) hva dere ber om,
41:33  som en underholdning fra (den) Tilgivende (og) Barmhjertige.

Profeten (s.a.) har sagt: "Det er ikke noe igjen av profetdømmet unntagen mubasjsjarât" (Bukhâri 92:5). (Se også 10:65). Busjrâ eller mubasjsjarât betyr: gledelig nytt, og er en del av profetdømmet, nemlig uten lovgivning. Basjîr er et annet navn for en profet, liksom Nadhîr (advarer).

41:34  Og hvem fører skjønnere tale enn den som kaller (mennesker) til Allah og handler rettferdig, og sier: Sannelig, jeg hører til dem som underkaster seg (Allah) fullstendig?
41:35  Og godt og ondt er ikke likt. Gjengjeld (da) det (onde) med det beste, så (plutselig vil du) se, at den som var din fiende, er blitt en varmhjertet venn.
41:36  Og kun de utholdende vil oppnå denne (stillingen), og kun de som eier stor (del av de gode egenskaper), vil få den skjenket.
41:37  Og hvis noe villedende fra Satan rammer deg, så søk din tilflukt hos Allah, Han er visselig den Althørende, den Allvitende.

Nazgh betyr: "sårende ord, ondt forslag, opphisselse, bakvaskelse". Det hentydes altså til bakvaskelse fra deres side, som søker å legge hindringer i veien for Profetens (s.a.) virke, se også 7:201 og 22:53. Det er altså galt å oppfatte verset som handlende om en fristelse for Profeten (s.a.).

41:38  Og blant Hans tegn er natten og dagen og solen og månen. Kast dere ikke ned (i bønn) for solen og heller ikke for månen, men kast dere ned for Allah som skapte dem, hvis det (virkelig) er Ham dere tilber.
41:39  Men hvis de er hovmodige, så (husk at) de som er hos deres Herre lovpriser Ham ved natt og dag, og de blir ikke trette (av det).

Etter resitasjon av verset er det sadjdah.

41:40  Og blant Hans tegn er, at du ser jorden ligger visnet hen, så når Vi sender vann ned over den, røres den og spirer (med planter). Sannelig, Han som ga den liv, vil visselig skjenke liv til de døde, sannelig, Han har makt over alle ting.

Jf. 22:6-7.

41:41  Sannelig, de som avviker (fra sannheten) hva angår Våre tegn, er ikke skjult for Oss. Er da den som kastes i Ilden, bedre enn den som er i en fredelig tilstand på Oppstandelsens dag? Gjør hva dere vil, for Han ser visselig hva dere gjør.
41:42  De som forkastet formaningen etter at den var kommet til dem, (skal kastes i Ilden). Og det er sannelig en mektig Bok.
41:43  Løgn kan ikke komme nær den, verken før eller siden. (Den er) en åpenbaring fra (den) Allvise, den Lovpriste.

Verset sier at den Hellige Qur'ânen ikke på noe tidspunkt vil bli utsatt for endringer, fradrag eller tilføyelser. Se også 15:10.

41:44  Det sies ikke noe til deg, unntatt det som allerede ble sagt til sendebudene før deg. Din Herre er sannelig tilgivelsens og den smertelige gjengjeldelsens Herre.

Sammenlikn 40:35, hvor Josef av de vantro kalles den siste profet.

41:45  Og hvis Vi hadde gjort den til en Qur'ân på et fremmed (språk), ville de visselig ha sagt: Hvorfor er dens vers ikke blitt gjort klare (og forståelige)? Hva! Er det kun strid om fremmed og arabisk (språk)? Si (til dem): Den er en rettledning og et legemiddel for de troende. Og de som ikke tror, (for dem er det) en byrde for deres ører, og den [rettledning] er skjult for dem. Disse er de som vil kalles fra et fjernt sted.
41:46  Og Vi skjenket også Moses Boken, men det ble uenighet om den, og hvis ikke ordet allerede var utgått fra din Herre, så ville det sannelig være truffet avgjørelse mellom dem. Og de er visselig i foruroligende tvil om den.

Den guddommelige straff er blitt utsatt for å gi de nåværende fiender tid til å besinne seg (se 7:157, 11:111, 120).

41:47  Den som handler rettferdig, gjør det til eget beste, og den som handler ondt, (gjør det) til egen skade. Og din Herre er ikke urettferdig mot (Sine) tjenere.
41:48  Hos Ham alene beror kunnskapen om ethvert øyeblikk. Og ingen frukter spirer frem av sine dekkblader, og ingen kvinne blir svanger, heller ikke nedkommer noen uten Hans viten. Og den dag Han kaller til dem: Hvor er Mine medguder? Vil de svare: Vi erklærer overfor Deg, det er ikke noen som er vitne (til deres eksistens) blant oss.
41:49  Og det de pleide å påkalle tidligere, vil være veket fra dem, og de vil innse at de ikke kan unnslippe.
41:50  Mennesket trettes ikke av å be om det gode; men hvis det onde rammer det, så er det fortvilt (og) håpløst.
41:51  Og hvis Vi lar det smake barmhjertighet fra Oss, etter (de) trengsler som har rammet det, så vil det visselig si: Dette tilkommer meg (med rette), og jeg tror ikke at (dommens) time vil stå (frem). Og hvis jeg sendes tilbake til min Herre, så vil jeg visselig få det beste hos Ham. Så Vi skal visselig meddele de vantro, hva de har gjort, og Vi skal visselig la dem smake en hard straff.
41:52  Når Vi sender nåde over mennesket, så vender det seg bort og går til side, men når det onde rammer det, så hengir det seg til lange bønner.

Jf. 17:84.