Koranen på norsk‎

Lytt, les, søk eller last ned Koranen med norsk oversettelse

< Søk: >
Velg kapittel » download
cancel
1. Al-Fâtihah2. Al-Baqarah
3. Âl-´Imrân4. Al-Nisâ
5. Al-Mâ´idah6. Al-An´âm
7. Al-A´râf8. Al-Anfâl
9. Al-Tauba10. Jûnus
11. Hûd12. Jûsuf
13. Al-Ra´d14. Ibrâhîm
15. Al-Hidjr16. Al-Nahl
17. Banî Isrâ´îl18. Al-Kahf
19. Mariam20. Tâhâ
21. Al-Ambijâ22. Al-Hadjdj
23. Al-Mu´minûn24. Al-Nûr
25. Al-Furqân26. Al-Sju´arâ
27. Al-Naml28. Al-Qasas
29. Al-´Ankabût30. Al-Rûm
31. Luqmân32. Al-Sadjdah
33. Al-Ahzâb34. Al-Sabâ
35. Al-Fâtir36. Jâ Sîn
37. Al-Sâffât38. Sâd
39. Al-Zumar40. Al-Mu´min
41. Hâ Mîm Sadjdah42. Al-Sjûrâ
43. Al-Zukhruf44. Al-Dukhân
45. Al-Djâthija46. Al-Ahqâf
47. Muhammad48. Al-Fath
49. Al-Hudjurât50. Qâf
51. Al-Dhârijât52. Al-Tûr
53. Al-Nadjm54. Al-Qamar
55. Al-Rahmân56. Al-Wâqi´ah
57. Al-Hadîd58. Al-Mudjâdilah
59. Al-Hasjr60. Al-Mumtahanah
61. Al-Saff62. Al-Djumu´ah
63. Al-Munâfiqûn64. Al-Taghâbun
65. Al-Talâq66. Al-Tahrîm
67. Al-Mulk68. Al-Qalam
69. Al-Hâqqah70. Al-Ma´âridj
71. Nûh72. Al-Djinn
73. Al-Muzzammil74. Al-Muddaththir
75. Al-Qijâmah76. Al-Dhar
77. Al-Mursalât78. Al-Naba
79. Al-Nâzi´ât80. Al-´Abasa
81. Al-Takwîr82. Al-Infitâr
83. Al-Tatfîf84. Al-Insjiqâq
85. Al-Burûdj86. Al-Târiq
87. Al-A´lâ88. Al-Ghâsjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Al-Sjams92. Al-Lail
93. Al-Dhuhâ94. Al-Insjirâh
95. Al-Tîn96. Al-´Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Al-Zilzâl100. Al-´Âdijât
101. Al-Qâri´ah102. Al-Takâthur
103. Al-´Asr104. Al-Humazah
105. Al-Fîl106. Al-Quraisj
107. Al-Mâ´ûn108. Al-Kauthar
109. Al-Kâfirûn110. Al-Nasr
111. Al-Lahab112. Al-Ikhlâs
113. Al-Falaq114. Al-Nâs
40: Al-Mu´min
Åpenbart før Hidjra, antall rukú 9, vers 86
40:53  den dag, når de urettferdiges unnskyldninger ikke vil gavne dem, og forbannelsen vil ramme dem og den onde bolig vil bli deres.
40:54  Og Vi har allerede gitt Moses rettledningen, og Vi lot Israels barn arve Boken,

Moseloven gikk i arv til de kommende profeter, som ikke mottok noen ny lov.

40:55  en rettledning og en formaning for de forstandige.
40:56  Vær derfor tålmodig, Allahs løfte er visselig sant, og be om forlatelse for dine feil, og lovpris din Herres ære, aften og morgen.

Ghafara (egentlig: dekke til) betyr å beskytte mot følgene av begåtte synder og mot å begå synder. Derfor kan syndefrie profeter også foreta istighfâr (bønn med tilgivelse eller beskyttelse). Dhanb betyr: "feil, ufullkommenhet, naturlig svakhet", foruten "synd".

40:57  Sannelig, de som strides om Allahs tegn uten at noen fullmakt har kommet til dem, lider utelukkende av en storhet i deres hjerter, (en storhet) de aldri kan nå. Søk da din tilflukt hos Allah. Han er sannelig den Althørende, den Altseende.
40:58  Himlenes og jordens skapelse er sannelig større enn menneskenes skapelse, men de fleste mennesker vet (det) ikke.
40:59  Og den blinde og den seende er ikke like; heller ikke er de som tror og handler rettferdig, (lik) dem som handler ondt. Lite tenker dere dere om!
40:60  Sannelig, (dommens) time kommer visselig, det er ingen tvil om det, men de fleste mennesker tror ikke.
40:61  Og deres Herre sier: Påkall Meg, og Jeg vil svare dere! Sannelig, de som er (for) hovmodige til å tilbe Meg, vil foraktede inngå i Helvetes ild.
40:62  Det er Allah som har skapt natten for dere, så dere kan hvile dere i den, og dagen (for at dere kan) se. Allah er visselig nådig mot alle mennesker, men de fleste mennesker er ikke takknemlige.
40:63  Slik er Allah, deres Herre, alle tings Skaper. Det er ingen gud unntagen Ham. Hvorfor er dere da bortvendte (fra sannheten)?

Annâ (spørrende art.) betyr: "hvorfor, hvor, hvordan" - alt etter sammenhengen. Se også vers 70.

40:64  Således vendes de bort, (de) som pleier å nekte Allahs tegn.
40:65  Allah er den, som har skapt jorden som et bosted for dere, og himmelen som grunnlag (for deres opprettholdelse). Og Han har formet dere og gjort deres skikkelser skjønne (og gode), og forsynt dere med alle gode ting. Slik er Allah, deres Herre. Velsignet være da Allah, verdenenes Herre.
40:66  Han er den Levende, det er ingen gud unntagen Ham. Påkall derfor Ham, idet dere er Ham (alene) hengivne (angående religionen). All lovprisning tilkommer Allah (alene), verdenenes Herre.
40:67  Si: Jeg har fått forbud mot å tilbe dem dere påkaller ved siden av Allah, etter at det har kommet tydelige bevis til meg fra min Herre; og jeg har fått befaling om å underkaste meg helt verdenenes Herre.
40:68  Det er Han som har skapt dere av støv, siden fra en sæddråpe, siden fra en blodklump; siden frembringer Han dere som et barn; deretter (lar Han dere vokse) så at dere kan bli fullt modne og for at dere (endelig) kan bli gamle. Og blant dere er det dem som dør tidligere. (Alt dette skjer) for at dere kan nå en fastsatt frist, og for at dere kanskje kan forstå.

Til forklaring av menneskets utvikling, se også 22:6 og 23:13-16. Til den fysiske utvikling svarer også en åndelig.

40:69  Det er Han som skjenker liv og bringer død. Så når Han har tatt beslutning om en sak, sier Han om den: Bli til - og den blir til.
40:70  Har du ikke sett dem som strider om Allahs tegn. Hvor bortvendte er de (fra Allah)!
40:71  De som forkaster Boken, og det Vi har sendt Våre sendebud med, så de skal snart få vite,
40:72  når lenkene legges om deres halser og (også) kjeder. De vil bli slept
40:73  ut i kokende vann. Deretter vil de kastes i Ilden.
40:74  Og så skal det sies til dem: Hvor er de [medguder] dere pleide å sette opp
40:75  ved siden av Allah? De vil svare: De er forsvunnet fra oss. Nei, vi pleide ikke å tilbe noe tidligere (ved siden av Allah). Slik dømmer Allah de vantro (til å være) villfarne.
40:76  Slik skal det være, fordi dere pleide å fryde dere på jorden uten rettferdiggjørelse, og fordi dere oppførte dere uforskammet.
40:77  Tre inn i Helvetes porter for å forbli der. Ond er virkelig de hovmodiges bolig.
40:78  Så vær tålmodig, Allahs løfte må visselig gå i oppfyllelse. Og om Vi da enten lar deg se noe av det som Vi har lovet dem, eller Vi lar deg dø, så skal de (i alle fall) bringes tilbake til Oss.