Koranen på norsk‎

Lytt, les, søk eller last ned Koranen med norsk oversettelse

< Søk: >
Velg kapittel » download
cancel
1. Al-Fâtihah2. Al-Baqarah
3. Âl-´Imrân4. Al-Nisâ
5. Al-Mâ´idah6. Al-An´âm
7. Al-A´râf8. Al-Anfâl
9. Al-Tauba10. Jûnus
11. Hûd12. Jûsuf
13. Al-Ra´d14. Ibrâhîm
15. Al-Hidjr16. Al-Nahl
17. Banî Isrâ´îl18. Al-Kahf
19. Mariam20. Tâhâ
21. Al-Ambijâ22. Al-Hadjdj
23. Al-Mu´minûn24. Al-Nûr
25. Al-Furqân26. Al-Sju´arâ
27. Al-Naml28. Al-Qasas
29. Al-´Ankabût30. Al-Rûm
31. Luqmân32. Al-Sadjdah
33. Al-Ahzâb34. Al-Sabâ
35. Al-Fâtir36. Jâ Sîn
37. Al-Sâffât38. Sâd
39. Al-Zumar40. Al-Mu´min
41. Hâ Mîm Sadjdah42. Al-Sjûrâ
43. Al-Zukhruf44. Al-Dukhân
45. Al-Djâthija46. Al-Ahqâf
47. Muhammad48. Al-Fath
49. Al-Hudjurât50. Qâf
51. Al-Dhârijât52. Al-Tûr
53. Al-Nadjm54. Al-Qamar
55. Al-Rahmân56. Al-Wâqi´ah
57. Al-Hadîd58. Al-Mudjâdilah
59. Al-Hasjr60. Al-Mumtahanah
61. Al-Saff62. Al-Djumu´ah
63. Al-Munâfiqûn64. Al-Taghâbun
65. Al-Talâq66. Al-Tahrîm
67. Al-Mulk68. Al-Qalam
69. Al-Hâqqah70. Al-Ma´âridj
71. Nûh72. Al-Djinn
73. Al-Muzzammil74. Al-Muddaththir
75. Al-Qijâmah76. Al-Dhar
77. Al-Mursalât78. Al-Naba
79. Al-Nâzi´ât80. Al-´Abasa
81. Al-Takwîr82. Al-Infitâr
83. Al-Tatfîf84. Al-Insjiqâq
85. Al-Burûdj86. Al-Târiq
87. Al-A´lâ88. Al-Ghâsjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Al-Sjams92. Al-Lail
93. Al-Dhuhâ94. Al-Insjirâh
95. Al-Tîn96. Al-´Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Al-Zilzâl100. Al-´Âdijât
101. Al-Qâri´ah102. Al-Takâthur
103. Al-´Asr104. Al-Humazah
105. Al-Fîl106. Al-Quraisj
107. Al-Mâ´ûn108. Al-Kauthar
109. Al-Kâfirûn110. Al-Nasr
111. Al-Lahab112. Al-Ikhlâs
113. Al-Falaq114. Al-Nâs
4: Al-Nisâ
Åpenbart etter Hidjra, antall rukú 24, vers 177
4:27  Allah ønsker å klarlegge for dere og lede dere på veiene til dem som var før dere, og vende Seg til dere (i Sin nåde). Og Allah er Allvitende, Allvis.
4:28  Og Allah ønsker å vende Seg til dere (i Sin nåde), men de som følger sine (egne) lyster, ønsker at dere skal tilbøye dere mot det onde.
4:29  Allah ønsker å lette deres byrde, for mennesket er skapt svakt.
4:30  Å dere som tror, spis ikke opp deres eiendom innbyrdes ved falskhet, med mindre det skjer ved handel etter gjensidig overenskomst. Og drep ikke dere selv, sannelig, Allah er Barmhjertig mot dere.
4:31  Og den som gjør dette med ondskap og urettferdighet, ham skal Vi snart la brenne i Ilden, og dette er lett for Allah.
4:32  Om dere holder dere vekk fra de største tingene som er blitt forbudt for dere, så vil Vi ta deres onder bort fra dere, og føre dere inn i et ærefullt sted [Paradiset].
4:33  Og begjær ikke det som Allah har utmerket noen av dere med fremfor andre. Mennene tilkommer deres andel etter fortjeneste, og kvinnene tilkommer deres andel etter fortjeneste. Og be Allah om Hans nåde, sannelig Allah er vel vitende om alle ting.
4:34  Og for enhver har Vi innsatt arvinger til det som foreldre og nært beslektede etterlater seg og de, som dere med edelige løfter har sluttet en pakt med, gi dem da deres andel, sannelig Allah er Vitne til alle ting.
4:35  Mennene er ansvarlige for kvinnene med det som Allah har utmerket noen av dem med fremfor andre, og med det som de gir ut av sin eiendom. Derfor er de rettferdige kvinner de lydige (og) de som vokter over det usette med Allahs hjelp. Og dem som dere frykter opprør fra, skal dere formane og la alene i deres senger, og (om nødvendig) straffe. Men om de adlyder dere, så søk ingen vei (til straff) over dem, sannelig Allah er Opphøyet, Stor.

Qawwâmûn, som her er oversatt med "ansvsarlig", betyr ikke her "herskere". Sammenhengen med å gi ut av sin eiendom for dem, viser at ordet er brukt i overensstemmelse med grunnbetydning av Qâme' alâ: å pese, å dra omsorg for, å sørge for, å sørge for ens underhold. Legg merke til den praksis overfor opprørske hustruer. Profeten (s.a.) har sagt, at om straff blir nødvendig, må det ikke etterlate seg noen spor (Tirmidhî, kap. om Ridhâ). I Kathîr 3 fortelles det, at Profeten (s.a.) sa, at de som straffer sine hustruer legemlig, ikke er blant de beste menn. Jf. også Profetens (s.a.) ord: "Den beste av dere er den som er best mot sin hustru" (Tirmidhî).

4:36  Og om dere frykter et brudd mellom dem, så utpek en mekler fra hans familie og en mekler fra hennes familie. Hvis de ønsker forlik, så vil Allah skape forsoning mellom dem, sannelig Allah er Allvitende, og kjenner alt.
4:37  Og tjen Allah, og sett ikke noe ved siden av Ham, og (vis) godhet mot foreldre, og slektninger, og de foreldreløse, og de fattige, og den beslektede nabo, og den fremmede nabo, og deres felle ved deres side, og vandringsmannen og de deres høyerehender besitter. Sannelig, Allah elsker ikke dem som er bedragerske (og) skrytende;
4:38  dem som er gjerrige og oppfordrer mennesker til gjerrighet og skjuler det som Allah har gitt dem av Sin nåde. Og Vi har beredt de vantro en forsmedelig straff.
4:39  Og dem som gir ut av sin eiendom for å bli sett av mennesker, og som ikke tror på Allah og heller ikke på den Ytterste dag. Og den som har Satan til venn - en ond venn er han!
4:40  Hva kunne ha skjedd dem (av ondt) om de hadde trodd på Allah og den Ytterste dag, og gitt ut av det som Allah hadde forsynt dem med? Og Allah er vel vitende om dem.
4:41  Sannelig, Allah gjør ikke et støvgranns vekt urett. Om det er noe godt, så mangfoldiggjør Han det, og gir fra Seg Selv en stor belønning.
4:42  Og hvordan (vil det gå dem), når Vi bringer et vitne fra ethvert folk, og bringer deg [Muhammad (s.a.)] som vitne over disse?
4:43  På den dag vil de som var vantro og ulydige mot Sendebudet, ønske at jorden var jevnet med dem, men de kan ikke skjule noe for Allah.
4:44  Å dere som tror, nærm dere ikke bønnen når dere ikke er ved full sans og samling før dere vet hva dere sier, og heller ikke når dere har hatt kjønnslig samkvem, med mindre dere er på reise, før dere har tatt bad. Og om dere er syke eller på reise eller en av dere kommer fra klosettet, eller dere har hatt samkvem med kvinner, og så ikke finner vann, ta så rent støv og gni deres ansikter og hender med det, sannelig Allah er den som tilgir og tildekker (synder).

Dette verset betraktes som det første trinn i forbudet mot alkoholnytelse. Se 5:91. Alkohol er kun tillatt som bestanddel i medisin. Denne tørrvask i mangel av vann kalles Tayammum.

4:45  Har du ikke sett dem som en del av Boken er gitt til? De kjøper seg villfarelse og ønsker at (også) dere må fare vill fra veien.
4:46  Og Allah kjenner deres fiender bedre (enn dere) selv, og Allah er tilstrekkelig som Venn, og Allah er tilstrekkelig som Hjelper.
4:47  Blant dem som er jøder er det noen som flytter ordene fra sin plass og sier: Vi hører og er ulydige - og: Hør uten å bli hørt - og: Ra'ina, idet de fordreier (ordene) med sine tunger og spotter religionen. Men om de hadde sagt: Vi hører og adlyder, og: Se på oss, så hadde det vært bedre for dem og mer oppriktig, men Allah har forbannet dem for deres vantros skyld, så de ikke tror, unntagen lite.

Se note til 2:105.

4:48  Å dere som Skriften er gitt til, tro på det som Vi har åpenbart til bekreftelse på det som er hos dere, før Vi merker av noen ansikter (blant dere) og legger dem på deres rygger, eller forbanner dem som Vi forbannet dem (som begikk overtredelser) på sabbaten. Og Allahs befaling blir (alltid) fullbyrdet.

Se note til 2:66.

4:49  Sannelig, Allah tilgir ikke at det settes noen ved siden av Ham, men Han tilgir det som er utover dette for hvem Han vil. Og den som setter noen ved siden av Allah, han har visselig oppdiktet en stor synd.

Avgudsdyrkelse vil Allah straffe, men ikke i evighet, for til slutt vil alle syndere bli tilgitt (39:54).

4:50  Har du ikke sett dem som mener seg selv rene? Nei, Allah erklærer hvem Han vil som ren, og de vil ikke lide [den minste urett] så mye som tråden til revnen i en daddelkjerne.
4:51  Se hvordan de oppdikter løgn om Allah. Og tilstrekkelig er dette som en åpenbar synd.
4:52  Har du ikke sett dem som en del av Skriften ble gitt til? De tror på gudebildene og satanene, og de sier om dem som er vantro: Disse er bedre rettledet med hensyn til veien, enn de som tror.

Muslimene tror på alle profeter som er nevnt i Skriftene. Likevel hatet jødene dem så mye at de erklærte avgudsdyrkerne i Arabia, som både fornektet deres profeter og Skriftene, til å være bedre rettledede enn muslimene.