Koranen på norsk‎

Lytt, les, søk eller last ned Koranen med norsk oversettelse

< Søk: >
Velg kapittel » download
cancel
1. Al-Fâtihah2. Al-Baqarah
3. Âl-´Imrân4. Al-Nisâ
5. Al-Mâ´idah6. Al-An´âm
7. Al-A´râf8. Al-Anfâl
9. Al-Tauba10. Jûnus
11. Hûd12. Jûsuf
13. Al-Ra´d14. Ibrâhîm
15. Al-Hidjr16. Al-Nahl
17. Banî Isrâ´îl18. Al-Kahf
19. Mariam20. Tâhâ
21. Al-Ambijâ22. Al-Hadjdj
23. Al-Mu´minûn24. Al-Nûr
25. Al-Furqân26. Al-Sju´arâ
27. Al-Naml28. Al-Qasas
29. Al-´Ankabût30. Al-Rûm
31. Luqmân32. Al-Sadjdah
33. Al-Ahzâb34. Al-Sabâ
35. Al-Fâtir36. Jâ Sîn
37. Al-Sâffât38. Sâd
39. Al-Zumar40. Al-Mu´min
41. Hâ Mîm Sadjdah42. Al-Sjûrâ
43. Al-Zukhruf44. Al-Dukhân
45. Al-Djâthija46. Al-Ahqâf
47. Muhammad48. Al-Fath
49. Al-Hudjurât50. Qâf
51. Al-Dhârijât52. Al-Tûr
53. Al-Nadjm54. Al-Qamar
55. Al-Rahmân56. Al-Wâqi´ah
57. Al-Hadîd58. Al-Mudjâdilah
59. Al-Hasjr60. Al-Mumtahanah
61. Al-Saff62. Al-Djumu´ah
63. Al-Munâfiqûn64. Al-Taghâbun
65. Al-Talâq66. Al-Tahrîm
67. Al-Mulk68. Al-Qalam
69. Al-Hâqqah70. Al-Ma´âridj
71. Nûh72. Al-Djinn
73. Al-Muzzammil74. Al-Muddaththir
75. Al-Qijâmah76. Al-Dhar
77. Al-Mursalât78. Al-Naba
79. Al-Nâzi´ât80. Al-´Abasa
81. Al-Takwîr82. Al-Infitâr
83. Al-Tatfîf84. Al-Insjiqâq
85. Al-Burûdj86. Al-Târiq
87. Al-A´lâ88. Al-Ghâsjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Al-Sjams92. Al-Lail
93. Al-Dhuhâ94. Al-Insjirâh
95. Al-Tîn96. Al-´Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Al-Zilzâl100. Al-´Âdijât
101. Al-Qâri´ah102. Al-Takâthur
103. Al-´Asr104. Al-Humazah
105. Al-Fîl106. Al-Quraisj
107. Al-Mâ´ûn108. Al-Kauthar
109. Al-Kâfirûn110. Al-Nasr
111. Al-Lahab112. Al-Ikhlâs
113. Al-Falaq114. Al-Nâs
39: Al-Zumar
Åpenbart før Hidjra, antall rukú 8, vers 76
39:53  Vet de ikke, at Allah gir rikelig forsyning til hvem Han vil, og innskrenker den (for hvem Han vil)? Sannelig, i dette finnes det tegn for et folk som tror.
39:54  Si: Å Mine tjenere som har begått overtredelser mot seg selv, fortvil ikke om Allahs barmhjertighet. Sannelig, Allah tilgir alle synder. Han er visselig den Tilgivende, den Barmhjertige.

Sannelig vil Allah tilgi alle synder, og Helvete vil bli tømt, og "dets porter vil slå mot hverandre". Se vers 45 om Allahs forbønn. Profeten (s.a.) har sagt: "Gud vil til slutt (etter englenes og profetenes forbønn) ta en håndfull mennesker ut av Helvete - mennesker som aldri gjorde noe godt". Hvor meget Allahs håndfull er, kan ses i vers 68.

39:55  Og vend dere til deres Herre, og underkast dere Ham før straffen kommer til dere, (for) så vil dere ikke bli hjulpet.
39:56  Og følg det beste som er åpenbart dere fra deres Herre, før straffen plutselig kommer til dere, når dere ikke har tenkt dere det engang,
39:57  for at ingen sjel skal si: Å ve meg, jeg sørger over hva jeg har forsømt angående Allah. Jeg var kun blant dem som spottet.
39:58  Eller (for at den ikke) skal si: Hvis Allah hadde rettledet meg, så ville jeg visselig ha vært blant de rettferdige.
39:59  Eller (for at den ikke) skal si, når den ser straffen: Gid, om jeg bare kunne vende tilbake (til verden), så ville jeg visselig være blant dem som handler godt.
39:60  Hør! Mine tegn har allerede kommet til deg, men du forkastet dem. Og du var hovmodig og hørte til de vantro.
39:61  Og du vil på Oppstandelsens dag se dem som løy mot Allah med sorte ansikter. Er ikke Helvete en bolig for de hovmodige?
39:62  Og Allah vil redde de rettferdige fra muligheter for deres ødeleggelse; intet ondt skal ramme dem, og de vil ikke sørge.
39:63  Allah er alle tings Skaper, og Han er Vokter over alle ting.
39:64  Ham tilhører himlenes og jordens nøkler, og de som forkaster Allahs tegn, disse er tapere.
39:65  Si: Påbyr dere meg å tilbe andre enn Allah, dere uvitende?
39:66  Og det er visselig åpenbart deg og dem før deg: Hvis du tilskriver (Allah) partnere, så skal ditt arbeid visselig gå fortapt, og du vil visselig høre til taperne.
39:67  Tilbe derfor Allah (alene), og vær blant de takknemlige.
39:68  Og de [vantro] har ikke gjort sin plikt overfor Allah etter Hans verdighet. Og hele jorden vil være under Hans (fullstendige) grep på Oppstandelsens dag, og himlene vil være rullet sammen i Hans høyre hånd. Hellig er Han (og fri for alle mangler), og høyt opphøyet over (alt) det de setter ved siden av (Ham).
39:69  Og det skal blåses i trompeten, og alle som er i himlene og på jorden - unntagen dem Allah vil - skal (falle i) besvimelse. Deretter skal det blåses i den enda en gang, så vil de plutselig se, stående!
39:70  Og jorden skal stråle med sin Herres lys, og Boken skal legges (frem for dem), og profetene og vitnene skal bringes frem, og det skal treffes en avgjørelse mellom dem i sannhet. Og det skal ikke gjøres noe urett mot dem.

Det er mulig å ta denne sekvens som henførende til det hinsidige, men det er også mulig å betrakte versene som talende om begivenheter i dette liv: nemlig den endelige triumf for sannheten. Vers 75 støtter denne fortolkningen. "Boken" er da Qur'ânen, og "profetene og vitnene" er dem som kommer i deres "ånd og makt".

39:71  Og enhver sjel skal gjengjeldes med det den har gjort. Og Han vet best hva de gjør.
39:72  Og de vantro skal drives til Helvete i grupper, inntil dets porter, når de når til det, skal åpnes, og dets voktere vil si til dem: Kom det ikke sendebud til dere fra deres eget folk, som foreleste dere deres Herres tegn, og advarte dere mot møtet med denne deres dag? De vil svare: Jo! - men straffedommen måtte gå i oppfyllelse med hensikt på de vantro.
39:73  Det skal sies til dem: Tre inn gjennom Helvetes porter, og forbli i det. Og hvor ond er (ikke) de hovmodiges bolig?
39:74  Og de som fryktet deres Herre, skal føres til Hagen i grupper, inntil dens porter, når de når den, skal åpnes, og dens voktere vil si til dem: Fred være med dere, dere er i en bra tilstand. Gå derfor inn for å forbli der evig.

Tibtum kan også bety: fordi dere levde gode og rene liv. Sîqa (egentlig: drives) behøver ikke å tas i samme betydning når det er snakk om helt forskjellige ting (vers 72 og 74). Det er i overensstemmelse med arabisk språkbruk, at meningen skifter etter nærmere omstendigheter.

39:75  Og de vil si: All lovprisning tilkommer Allah (alene), som har oppfylt Sitt løfte til oss og gitt oss jorden til arv, så vi kan bygge i Hagen hvor vi vil. Hvor utmerket er (ikke) de (rettferdige) arbeidendes belønning!
39:76  Og du vil se englene omringe tronens omgivelser, prisende sin Herre med (Hans) lovprisning. Det vil bli truffet avgjørelse mellom dem med rette, og det skal sies: All lovprisning tilhører (alene) Allah, verdenenes Herre.

Englene vil ikke bli dømt, siden de ikke kan handle ondt ("de gjør kun hva de har fått befaling om" 66:7). Med "dem" må det menes menneskene, som er omtalt i det foregående.