Koranen på norsk‎

Lytt, les, søk eller last ned Koranen med norsk oversettelse

< Søk: >
Velg kapittel » download
cancel
1. Al-Fâtihah2. Al-Baqarah
3. Âl-´Imrân4. Al-Nisâ
5. Al-Mâ´idah6. Al-An´âm
7. Al-A´râf8. Al-Anfâl
9. Al-Tauba10. Jûnus
11. Hûd12. Jûsuf
13. Al-Ra´d14. Ibrâhîm
15. Al-Hidjr16. Al-Nahl
17. Banî Isrâ´îl18. Al-Kahf
19. Mariam20. Tâhâ
21. Al-Ambijâ22. Al-Hadjdj
23. Al-Mu´minûn24. Al-Nûr
25. Al-Furqân26. Al-Sju´arâ
27. Al-Naml28. Al-Qasas
29. Al-´Ankabût30. Al-Rûm
31. Luqmân32. Al-Sadjdah
33. Al-Ahzâb34. Al-Sabâ
35. Al-Fâtir36. Jâ Sîn
37. Al-Sâffât38. Sâd
39. Al-Zumar40. Al-Mu´min
41. Hâ Mîm Sadjdah42. Al-Sjûrâ
43. Al-Zukhruf44. Al-Dukhân
45. Al-Djâthija46. Al-Ahqâf
47. Muhammad48. Al-Fath
49. Al-Hudjurât50. Qâf
51. Al-Dhârijât52. Al-Tûr
53. Al-Nadjm54. Al-Qamar
55. Al-Rahmân56. Al-Wâqi´ah
57. Al-Hadîd58. Al-Mudjâdilah
59. Al-Hasjr60. Al-Mumtahanah
61. Al-Saff62. Al-Djumu´ah
63. Al-Munâfiqûn64. Al-Taghâbun
65. Al-Talâq66. Al-Tahrîm
67. Al-Mulk68. Al-Qalam
69. Al-Hâqqah70. Al-Ma´âridj
71. Nûh72. Al-Djinn
73. Al-Muzzammil74. Al-Muddaththir
75. Al-Qijâmah76. Al-Dhar
77. Al-Mursalât78. Al-Naba
79. Al-Nâzi´ât80. Al-´Abasa
81. Al-Takwîr82. Al-Infitâr
83. Al-Tatfîf84. Al-Insjiqâq
85. Al-Burûdj86. Al-Târiq
87. Al-A´lâ88. Al-Ghâsjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Al-Sjams92. Al-Lail
93. Al-Dhuhâ94. Al-Insjirâh
95. Al-Tîn96. Al-´Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Al-Zilzâl100. Al-´Âdijât
101. Al-Qâri´ah102. Al-Takâthur
103. Al-´Asr104. Al-Humazah
105. Al-Fîl106. Al-Quraisj
107. Al-Mâ´ûn108. Al-Kauthar
109. Al-Kâfirûn110. Al-Nasr
111. Al-Lahab112. Al-Ikhlâs
113. Al-Falaq114. Al-Nâs
38: Sâd
Åpenbart før Hidjra, antall rukú 5, vers 89
38:53  Og hos dem skal det være (kvinner) med tilbakeholdte blikk, jevnaldrende.
38:54  (Og det skal sies): Dette er hva som er lovet dere til Regnskapets dag.
38:55  Sannelig, dette er Vår forsyning, som aldri vil uttømmes.
38:56  Slik vil det være (for de troende), og overtrederne vil visselig få en ond tilflukt,
38:57  Helvete, som de skal tre inn i. Og et ondt hvilested er det.
38:58  Slik vil det være. La dem så smake det - kokende vann og stinkende drikker.

Helvetes beboere vil bli tvunget til å drikke veldig varmt vann eller veldig kaldt vann. Siden de ikke brukte deres gitte evner som de hadde fått av Gud på riktig måte, og de valgte å følge den ekstreme veien i bruken av dem, og ikke fulgte den gyldne middelvei, så derfor skal de få ekstremt varmt vann eller ekstremt kaldt vann.

38:59  Og (ulike slag av) andre plager av liknende art.
38:60  Dette er en flokk, som styrter av sted sammen med dere, (dere vantroens førere). Ingen velkomst for dem. De skal visselig tre inn i Ilden.
38:61  De vil si: Nei, til dere (er det) intet velkommen. (Det er) dere som forberedte dette til oss. For et ondt tilholdssted!
38:62  De vil (også) si: Vår Herre, gi mangfoldig straff i Ilden til dem som forberedte dette for oss.
38:63  Og de vil si: Hva er det i veien med oss, siden vi ikke ser de menn som vi regnet som ufredstiftere?

"De menn" refererer her til de troende.

38:64  Er det fordi vi så ned på dem, eller kunne ikke våre øyne gjenkjenne deres (egentlige) stilling?
38:65  Dette er visselig virkelighet; den gjensidige strid mellom Ildens beboere.
38:66  Si: Jeg er kun en advarer, og det er ingen gud unntagen Allah, den Ene, den Allmektige,
38:67  Herre over himlene og jorden og (alt) det som er imellom dem, den Mektige, den Tilgivende.
38:68  Si: Dette er en mektig profeti,
38:69  som dere vender dere bort fra.
38:70  Jeg hadde ikke noen viten om den opphøyede forsamlingen, da de stridet innbyrdes (om saken).

"Den opphøyede forsamlingen" kan være Gud som avslører Sin hensikt, nemlig å oppreise en profet til englene, som har forskjellig verv å utføre i forbindelse med en profets sendelse, f.eks. å forberede hjertene til å overbringe budskap og å beskytte det åpenbarte mot forvanskning. Det kan også være snakk om Rådet i Makka, som lagde planer mot profet Muhammad (s.a.), som han ikke hadde noen viten om, men som Gud ga ham underretning om gjennom åpenbaringen, jf. hele denne sûra, vers 12, profetien om seieren, deretter grunnleggelsen av herredømmet (Davids rike) og etableringen av khalifatet (vers 31). Deretter forfallstiden (vers 35). Sammenlikn også her hva Job-fortellingen inneholder om Profetens (s.a.) egen skjebne (se vers 45, med note). Sammenlikn 7:13, 15:28, 55:16. Adams skapelse står her som bilde på hva som skjer når en profet oppreises. Iblîs er på denne måten erkemotstanderen. "Den dag de oppreises" (vers 80) er så ikke Oppstandelsens dag, men tidspunktet for menneskets åndelige gjenfødsel, se også 15:37.

38:71  Det er visselig åpenbart meg, at jeg kun er en åpenlys advarer.
38:72  (Ihukom) da din Herre sa til englene: Jeg vil skape et menneske av leire.
38:73  Når Jeg så har fullkommengjort det og innblåst det av Min ånd, fall da ned i underkastelse for det.
38:74  Da underkastet englene seg alle sammen,
38:75  unntatt Iblîs. Han var hovmodig og var en av de vantro.
38:76  Han [Allah] sa: Å Iblîs, hva hindret deg i å underkaste deg det Jeg har skapt med Mine hender. Er du stolt, eller er du en av dem som opphøyer seg (med urette)?
38:77  Han sa: Jeg er bedre enn ham. Du skapte meg av ild, mens Du skapte ham av leire.
38:78  Han [Allah] sa: Gå da bort herfra, du er visselig forkastet.