Koranen på norsk‎

Lytt, les, søk eller last ned Koranen med norsk oversettelse

< Søk: >
Velg kapittel » download
cancel
1. Al-Fâtihah2. Al-Baqarah
3. Âl-´Imrân4. Al-Nisâ
5. Al-Mâ´idah6. Al-An´âm
7. Al-A´râf8. Al-Anfâl
9. Al-Tauba10. Jûnus
11. Hûd12. Jûsuf
13. Al-Ra´d14. Ibrâhîm
15. Al-Hidjr16. Al-Nahl
17. Banî Isrâ´îl18. Al-Kahf
19. Mariam20. Tâhâ
21. Al-Ambijâ22. Al-Hadjdj
23. Al-Mu´minûn24. Al-Nûr
25. Al-Furqân26. Al-Sju´arâ
27. Al-Naml28. Al-Qasas
29. Al-´Ankabût30. Al-Rûm
31. Luqmân32. Al-Sadjdah
33. Al-Ahzâb34. Al-Sabâ
35. Al-Fâtir36. Jâ Sîn
37. Al-Sâffât38. Sâd
39. Al-Zumar40. Al-Mu´min
41. Hâ Mîm Sadjdah42. Al-Sjûrâ
43. Al-Zukhruf44. Al-Dukhân
45. Al-Djâthija46. Al-Ahqâf
47. Muhammad48. Al-Fath
49. Al-Hudjurât50. Qâf
51. Al-Dhârijât52. Al-Tûr
53. Al-Nadjm54. Al-Qamar
55. Al-Rahmân56. Al-Wâqi´ah
57. Al-Hadîd58. Al-Mudjâdilah
59. Al-Hasjr60. Al-Mumtahanah
61. Al-Saff62. Al-Djumu´ah
63. Al-Munâfiqûn64. Al-Taghâbun
65. Al-Talâq66. Al-Tahrîm
67. Al-Mulk68. Al-Qalam
69. Al-Hâqqah70. Al-Ma´âridj
71. Nûh72. Al-Djinn
73. Al-Muzzammil74. Al-Muddaththir
75. Al-Qijâmah76. Al-Dhar
77. Al-Mursalât78. Al-Naba
79. Al-Nâzi´ât80. Al-´Abasa
81. Al-Takwîr82. Al-Infitâr
83. Al-Tatfîf84. Al-Insjiqâq
85. Al-Burûdj86. Al-Târiq
87. Al-A´lâ88. Al-Ghâsjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Al-Sjams92. Al-Lail
93. Al-Dhuhâ94. Al-Insjirâh
95. Al-Tîn96. Al-´Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Al-Zilzâl100. Al-´Âdijât
101. Al-Qâri´ah102. Al-Takâthur
103. Al-´Asr104. Al-Humazah
105. Al-Fîl106. Al-Quraisj
107. Al-Mâ´ûn108. Al-Kauthar
109. Al-Kâfirûn110. Al-Nasr
111. Al-Lahab112. Al-Ikhlâs
113. Al-Falaq114. Al-Nâs
38: Sâd
Åpenbart før Hidjra, antall rukú 5, vers 89
38:27  (Så sa Vi til ham): Å David, Vi har gjort deg til stedfortreder på jorden, døm derfor rettferdig mellom mennesker og følg ikke det (onde) begjær, så det fører deg bort fra Allahs vei, sannelig, de som farer vill fra Allahs vei, vil få en streng straff, fordi de glemte Regnskapets dag.
38:28  Og Vi har ikke skapt himlene og jorden og alt det som finnes imellom dem forgjeves. Slik er de vantros formodning. Men ve de vantro for Ilden.
38:29  Skal Vi behandle dem som tror og handler rettferdig, som dem som skaper ufred på jorden? Eller skal Vi behandle de rettferdige som syndere?
38:30  (Dette er) en Bok som Vi har åpenbart deg, full av velsignelser, for at de må overveie dens vers, og for at de forstandige må tenke seg om.
38:31  Og Vi skjenket David Salomo (som sønn og etterfølger). En utmerket tjener, han vendte seg alltid (til Oss).
38:32  Da de edle hestene (som var) raske til å løpe ble stilt foran han ved aftenen,

Den arabiske hesterasen regnes som den beste rase blant hester.

38:33  sa han: Jeg elsker kjærligheten til de gode tingene, fordi det minner (meg om) min Herre. Inntil når de var gjemt bak sløret,
38:34  (sa han): Bring dem tilbake til meg. Så begynte han å klappe dem på ben og hals.

Mas-ha betyr: "å berøre, å stryke, å klappe, kjærtegne"; det kan ikke bety: å slå ihjel. Historien om at Salomo slo hestene ihjel, fordi hans kjærlighet til dem lot ham glemme aftenbønnen, finner ingen støtte i teksten.

38:35  Og Vi prøvde visselig Salomo og plasserte på hans trone en (ren) kropp. Da vendte han seg til (Gud) og (søkte Hans barmhjertighet).

Sammenlikn 34:15. Begge steder hentydes formentlig enten til Rehabeam, hans verdiløse etterfølger, eller Jeroboam, som reiste opprør mot Salomo.

38:36  Han sa: Min Herre, tilgi meg og skjenk meg et rike som ikke vil tilkomme noen annen etter meg; Du er visselig den Gavmilde.
38:37  Så Vi underkastet vinden under ham, og den blåste mykt på hans befaling, hvor hen han ønsket den skulle gå.

Se 34:13.

38:38  Og motstanderne, alle bygningsmennene og dykkerne
38:39  og andre, bundet sammen i lenker.
38:40  Dette er Vår gave - så handle godt eller hold tilbake uten regnskap.
38:41  Og han hadde visselig nærhet til Oss og (fikk) et godt (og skjønt) tilholdssted.
38:42  Og ihukom Vår tjener Job, da han påkalte sin Herre: Satan har rammet meg med slit og pine.

Se 21:83 og 34:13-14 og sammenlikn 2. Krønik. 2:1-2.

38:43  (Vi sa til ham): Anspor ditt ridedyr med din fot. Her er det kaldt vann til å vaske med, og til å drikke.
38:44  Og Vi ga ham hans familie (tilbake), og like så mange til, som en barmhjertighet fra Oss, og en formaning for de forstandige.
38:45  Og (Vi sa videre): Ta en håndfull med tørre grener i din hånd og slå med dem, og bryt ikke din ed. Vi fant sannelig, at han var tålmodig (og utholdende). En utmerket tjener, han vendte seg alltid (til Allah).

Job skulle ikke være streng når han straffet, enten det nå var hans familie som hadde skyld i hans atskillelse fra dem, eller det var hans polyteistiske fiender. Derfor skulle han kun straffe med ris. I Jobs atskillelse fra sitt folk, hans endelige tilbakevendelse og hans mildhet mot fiendene, kan det være en hentydning til Profetens (s.a.) egen skjebne.

38:46  Og ihukom Våre tjenere Abraham, Isak og Jakob, (menn) med styrke og innsikt.
38:47  Vi utvalgte dem visselig for et særskilt (formål) - for at de skulle ihukomme (Allah i Hans) bolig.
38:48  Og sannelig var de hos Oss blant de utvalgte, de beste.
38:49  Og ihukom (også) Ismael, Jesaja og Dhul-Kifl. Alle hørte de til de beste.

Om Jesaja, se 6:87. Om Dhul-Kifl, se 21:86, og om Ismael, se 2:126.

38:50  Dette er en formaning, og de rettferdige vil få et utmerket tilholdssted,
38:51  evighetens Hager, hvis dører skal åpnes for dem.
38:52  I dem skal de lene seg tilbake, og der skal de be om rikelig med frukt og drikke.