Koranen på norsk‎

Lytt, les, søk eller last ned Koranen med norsk oversettelse

< Søk: >
Velg kapittel » download
cancel
1. Al-Fâtihah2. Al-Baqarah
3. Âl-´Imrân4. Al-Nisâ
5. Al-Mâ´idah6. Al-An´âm
7. Al-A´râf8. Al-Anfâl
9. Al-Tauba10. Jûnus
11. Hûd12. Jûsuf
13. Al-Ra´d14. Ibrâhîm
15. Al-Hidjr16. Al-Nahl
17. Banî Isrâ´îl18. Al-Kahf
19. Mariam20. Tâhâ
21. Al-Ambijâ22. Al-Hadjdj
23. Al-Mu´minûn24. Al-Nûr
25. Al-Furqân26. Al-Sju´arâ
27. Al-Naml28. Al-Qasas
29. Al-´Ankabût30. Al-Rûm
31. Luqmân32. Al-Sadjdah
33. Al-Ahzâb34. Al-Sabâ
35. Al-Fâtir36. Jâ Sîn
37. Al-Sâffât38. Sâd
39. Al-Zumar40. Al-Mu´min
41. Hâ Mîm Sadjdah42. Al-Sjûrâ
43. Al-Zukhruf44. Al-Dukhân
45. Al-Djâthija46. Al-Ahqâf
47. Muhammad48. Al-Fath
49. Al-Hudjurât50. Qâf
51. Al-Dhârijât52. Al-Tûr
53. Al-Nadjm54. Al-Qamar
55. Al-Rahmân56. Al-Wâqi´ah
57. Al-Hadîd58. Al-Mudjâdilah
59. Al-Hasjr60. Al-Mumtahanah
61. Al-Saff62. Al-Djumu´ah
63. Al-Munâfiqûn64. Al-Taghâbun
65. Al-Talâq66. Al-Tahrîm
67. Al-Mulk68. Al-Qalam
69. Al-Hâqqah70. Al-Ma´âridj
71. Nûh72. Al-Djinn
73. Al-Muzzammil74. Al-Muddaththir
75. Al-Qijâmah76. Al-Dhar
77. Al-Mursalât78. Al-Naba
79. Al-Nâzi´ât80. Al-´Abasa
81. Al-Takwîr82. Al-Infitâr
83. Al-Tatfîf84. Al-Insjiqâq
85. Al-Burûdj86. Al-Târiq
87. Al-A´lâ88. Al-Ghâsjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Al-Sjams92. Al-Lail
93. Al-Dhuhâ94. Al-Insjirâh
95. Al-Tîn96. Al-´Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Al-Zilzâl100. Al-´Âdijât
101. Al-Qâri´ah102. Al-Takâthur
103. Al-´Asr104. Al-Humazah
105. Al-Fîl106. Al-Quraisj
107. Al-Mâ´ûn108. Al-Kauthar
109. Al-Kâfirûn110. Al-Nasr
111. Al-Lahab112. Al-Ikhlâs
113. Al-Falaq114. Al-Nâs
37: Al-Sâffât
Åpenbart før Hidjra, antall rukú 5, vers 183
37:79  og for ham etterlot Vi (et godt navn) blant de senere generasjoner.
37:80  Fred være med Noah, blant alle folk!
37:81  Således belønner Vi dem som handler godt.
37:82  Han var visselig en av Våre troende tjenere.
37:83  Så lot Vi de øvrige drukne.
37:84  Og til hans parti hørte visselig Abraham,
37:85  da han kom til sin Herre med et hengivent hjerte,
37:86  da han sa til sin far og sitt folk: Hva er det dere tilber?

Sammenlikn 19:43 og 26:71.

37:87  Er det løgn - (falske) guder ved siden av Allah dere begjærer?
37:88  Hva tenker dere da om allverdens Herre?
37:89  Så kastet han et blikk på stjernene,
37:90  og sa: Jeg føler meg uvel.

Det er i hvert fall to fortolkninger av dette verset: 1) Kanskje var Abrahams nærværende stjernetilbedere, og han sier til dem: "Hvis stjernene har innflytelse på menneskers skjebne, så skulle jeg være syk nå, men det er jeg ikke. 2) Eller meningen er simpelthen: Jeg føler meg syk av deres avguderi, det er kvalmende.

37:91  Så gikk de bort fra ham, idet de vendte ham ryggen.
37:92  Da vendte han seg stille til deres guder og sa: Spiser dere ikke?
37:93  Hva er det med dere, siden dere ikke taler?
37:94  Så angrep han dem og slo til dem med sin høyre hånd.
37:95  Da kom (folket) springende til ham.
37:96  Han sa: Tilber dere hva dere selv har utskåret,
37:97  når Allah har skapt dere og hva dere frembringer?

Noen har for vane å rive dette verset ut av sammenhengen, og misbruke det til å underbygge deres feilaktige fortolkning av predestinasjonslæren, idet de sier: Allah har skapt dere og deres handlinger. Men her betyr "det dere gjør eller fremstiller" ifølge sammenhengen: "deres gudebilder". Meningen er at Allah har skapt alt, også det materialet deres "guder" er fremstilt av.

37:98  De sa: Bygg for ham et byggverk og kast ham i ilden.
37:99  Så fakket de en (ond) plan angående ham, men Vi gjorde dem underlegne.
37:100  Og han sa: Jeg skal sannelig til min Herre. Han vil visselig veilede meg.
37:101  (Og han ba): Min Herre, skjenk meg en (sønn) av de rettferdige.
37:102  Da ga Vi ham det gledelige budskapet om en mild sønn.
37:103  Og da han nådde (den alder), hvor han kunne arbeide sammen med ham, sa han [Abraham]: Min sønn, jeg har sett i en drøm at jeg ofrer deg (som offergave). Overvei derfor hva du mener (om dette). Han [Ismael] svarte: Å min far, gjør som du er blitt befalt; du vil - om Allah vil - finne, at jeg er en av de utholdende.

Qur'ânen og Bibelen har forskjellig syn på hvem som ble ofret for Guds sak. Bibelen sier det var Isak (1. Mosebok 22:2), mens Qur'ânen hevder at det var Ismael. Bibelen strider med seg selv på dette punktet, for den sier at Abraham ble befalt om å ofre sin eneste sønn, men Isak var aldri hans eneste sønn. Ismael derimot var 13 år eldre enn Isak, og var i alle disse årene Abrahams eneste sønn. Og siden Ismael var hans førstefødte sønn, var Abraham veldig kjær i ham. Det er derfor fornuftig å tenke at Gud ba Abraham om å ofre sin nærmeste og kjæreste ting, som var hans eneste og førstefødte sønn Ismael. Noen kristne evangelister har forgjeves prøvd å vise at "Trellkvinnens sønn (Ismael) ble født etter naturens vanlige orden, den frie kvinnens sønn (Isak) ble født etter Guds løfte" (Galaterbrevet 4:23). Utenom det faktum at Hagar, Ismaels mor, tilhørte den kongelige familien av Egypt og var på ingen måte en trellkvinne, har Ismael blitt nevnt flere ganger i Bibelen som Abrahams sønn, akkurat som Isak er blitt nevnt som hans sønn (1. Mosebok 16:16, 17:23-25). Abraham fikk løfter om Ismaels store fremtid, akkurat som han fikk om Isak (1. Mosebok 16:10-11, 17:20). Det finnes ingen støtte i Bibelen om at Abraham ofret Isak og ikke Ismael. Verken jøder eller kristne har noen form for religiøse seremonier eller tradisjoner som går ut på at Abraham ofret Isak. Derimot feirer muslimene hvert år den 10. i Dhul-Hidjdja ofringen av Ismael. Denne universelle ofringen foregår hvert år rundt hele verden, hvor man slakter sauer, geiter, bukker og storfe, som symbol på det offeret Abraham utførte. Denne offertradisjonen er et bevis på at det må ha vært Ismael som ble ofret, og ikke Isak som Bibelen hevder.

37:104  Og da de begge hadde underkastet seg (Allahs vilje), og han hadde kastet ham ned med pannen (mot jorden),