Koranen på norsk‎

Lytt, les, søk eller last ned Koranen med norsk oversettelse

< Søk: >
Velg kapittel » download
cancel
1. Al-Fâtihah2. Al-Baqarah
3. Âl-´Imrân4. Al-Nisâ
5. Al-Mâ´idah6. Al-An´âm
7. Al-A´râf8. Al-Anfâl
9. Al-Tauba10. Jûnus
11. Hûd12. Jûsuf
13. Al-Ra´d14. Ibrâhîm
15. Al-Hidjr16. Al-Nahl
17. Banî Isrâ´îl18. Al-Kahf
19. Mariam20. Tâhâ
21. Al-Ambijâ22. Al-Hadjdj
23. Al-Mu´minûn24. Al-Nûr
25. Al-Furqân26. Al-Sju´arâ
27. Al-Naml28. Al-Qasas
29. Al-´Ankabût30. Al-Rûm
31. Luqmân32. Al-Sadjdah
33. Al-Ahzâb34. Al-Sabâ
35. Al-Fâtir36. Jâ Sîn
37. Al-Sâffât38. Sâd
39. Al-Zumar40. Al-Mu´min
41. Hâ Mîm Sadjdah42. Al-Sjûrâ
43. Al-Zukhruf44. Al-Dukhân
45. Al-Djâthija46. Al-Ahqâf
47. Muhammad48. Al-Fath
49. Al-Hudjurât50. Qâf
51. Al-Dhârijât52. Al-Tûr
53. Al-Nadjm54. Al-Qamar
55. Al-Rahmân56. Al-Wâqi´ah
57. Al-Hadîd58. Al-Mudjâdilah
59. Al-Hasjr60. Al-Mumtahanah
61. Al-Saff62. Al-Djumu´ah
63. Al-Munâfiqûn64. Al-Taghâbun
65. Al-Talâq66. Al-Tahrîm
67. Al-Mulk68. Al-Qalam
69. Al-Hâqqah70. Al-Ma´âridj
71. Nûh72. Al-Djinn
73. Al-Muzzammil74. Al-Muddaththir
75. Al-Qijâmah76. Al-Dhar
77. Al-Mursalât78. Al-Naba
79. Al-Nâzi´ât80. Al-´Abasa
81. Al-Takwîr82. Al-Infitâr
83. Al-Tatfîf84. Al-Insjiqâq
85. Al-Burûdj86. Al-Târiq
87. Al-A´lâ88. Al-Ghâsjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Al-Sjams92. Al-Lail
93. Al-Dhuhâ94. Al-Insjirâh
95. Al-Tîn96. Al-´Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Al-Zilzâl100. Al-´Âdijât
101. Al-Qâri´ah102. Al-Takâthur
103. Al-´Asr104. Al-Humazah
105. Al-Fîl106. Al-Quraisj
107. Al-Mâ´ûn108. Al-Kauthar
109. Al-Kâfirûn110. Al-Nasr
111. Al-Lahab112. Al-Ikhlâs
113. Al-Falaq114. Al-Nâs
37: Al-Sâffât
Åpenbart før Hidjra, antall rukú 5, vers 183
37:53  som (pleide å) si: Er du en av dem som bekrefter at (vi),
37:54  når vi er døde og er støv og knokler, virkelig skal bringes til dom?
37:55  (Den talende vil så) si: Kan dere kaste et blikk på ham?
37:56  Deretter så han etter (selv), og fant ham i den brennende Ild.
37:57  Han sa: Ved Allah, du brakte meg nesten i ødeleggelse.
37:58  Hadde det ikke vært for min Herres nåde, hadde jeg visselig vært blant dem, som bringes frem (til Helvete).
37:59  Skal vi da ikke dø
37:60  unntagen vår første død? Og vi skal ikke straffes.

Troende i Paradiset nevnt i dette verset, refererer til menneskets største mål - dets evige liv. Han sier at mennesket ikke vil lide død etter dets avskjed fra denne verden. Dets åndelige reise til evighet, vil verken ha noen mål eller tilbaketreden.

37:61  Dette er visselig den største triumf.

Menneskets største verk og oppnåelse av dets største mål, ligger i å nyte evighetens liv, og gjøre uopphørlig og evigvarende åndelig fremgang.

37:62  La da dem som arbeider, arbeide lik dette.
37:63  Er dette bedre som en underholdning eller Zaqqûm-treet?

Zaqqûm betyr egentlig en hvilken som helst dødbringende føde (Lane & Aqrab). Zaqqûm-treet er vantroens tre. Qur'ânen har sammenliknet troen med et godt tre, og vantroen med et dårlig tre (se 14:25-27). Zaqqûm-treet er en manifestasjon av den vantroens gift, som fornekterne har inntatt allerede i dette livet. Se også 44:44-46 og 56:53-55.

37:64  Vi har visselig gjort det til en straff for de urettferdige.
37:65  Det er et tre, som spirer frem i Helvetes bunn,
37:66  dets frukter er som om de var hoder av sataner.
37:67  Og de skal visselig spise av det og fylle deres mager med det.
37:68  Siden skal de få kokende vann for å blande (med det de spiser).
37:69  Deretter skal de vende tilbake til Helvete.
37:70  De fant deres fedre på villspor.
37:71  Og (likevel) skynder de seg videre i deres fotspor.
37:72  Og de fleste av de tidligere folkeslag hadde fart vill før dem.
37:73  Og Vi hadde sendt advarere blant dem.
37:74  Se hvorledes enden ble da for dem som var advart,
37:75  unntagen Allahs hengivne tjenere.
37:76  Og Noah påkalte Oss visselig, og Vi ga (ham) et utmerket svar;
37:77  Og Vi reddet ham og hans familie fra den store trengselen,
37:78  og Vi gjorde hans etterkommere til de (eneste) overlevende,